Saistošie noteikumi

Pašvaldības nolikums:

Burtnieku novada pašvaldības nolikums (pievienotais fails)


Izglītība

Nr. Nosaukums Stājas spēkā
 7/2016

Pirmsskolas vecuma bērnu reģistrācijas un uzņemšanas kārtība Burtnieku novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs un pie skolām esošajās pirmsskolas grupās (pievienotais fails)

Pielikums Nr.1 Līgums par bērna izglītošanu un aprūpi izglītības iestādē, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmu (pievienotais fails)
Pielikums Nr.2 Līgums par pirmsskolas izglītības programmas īstenošanu ģimenē (pievienotais fails)
Pielikums Nr.3 Iesniegums par bērna reģistrēšanu pašvaldības izglītības iestādē (pievienotais fails)
Pielikums Nr.4 Iesniegums iesnieguma atsaukšanai pašvaldības bērnu reģistrā pirmsskolas izglītības programmas apguvei (pievienotais fails)
Pielikums Nr.5 Iesniegums par pirmsskolas izglītības iestāžu maiņu (pievienotais fails)

 27.04.2016.
5/2017

Par kārtību, kādā Burtnieku novada pašvaldība sedz pirmsskolas izglītības programmas izmaksas privātai izglītības iestādei (pievienotais fails)

23.05.2017.
3/2018

Grozījums Burtnieku novada pašvaldības 2017. gada 19. aprīļa saistošajos noteikumos Nr.5/2017 “Par kārtību, kādā Burtnieku novada pašvaldība sedz pirmsskolas izglītības programmas izmaksas privātai izglītības iestādei” (pievienotais fails)

23.03.2018.
 11/2009 Par braukšanas maksu atvieglojumiem maršruta tīkla pamata maršrutos (pievienotais fails)  14.09.2012.


Nekustamais īpašums

Nr. Nosaukums Stājas spēkā
 4/2009 Par pašvaldības zemes nomu Burtnieku novadā (pievienotais fails)  23.09.2009.
 1/2016 Par Burtnieku novada teritorijas un tajā esošo nekustamo īpašumu uzturēšanu (pievienotais fails)  17.05.2016.
 17/2010 Par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites kārtību Burtnieku novadā (pievienotais fails)  24.07.2010.
 18/2010 Par neapbūvētu Burtnieku novada pašvaldībai piederošo vai piekrītošo zemesgabalu nomas maksas noteikšanas kārtību (pievienotais fails)  
 1/2013 Nekustamā īpašuma nodokļa piemērošana Burtnieku novada administratīvajā teritorijā 2013. gadā (pievienotais fails)  23.01.2013.
 11/2013 Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu Burtnieku novada administratīvajā teritorijā 2014. gadā (pievienotais fails)  17.10.2013.
 5/2013 Kārtība, kādā ar nekustamā īpašuma nodokli apliek vidi degradējošas, sagruvušas vai cilvēku drošību apdraudošas būves (pievienotais fails)  13.06.2013.
14/2012 Par nodokļa atbalsta pasākuma piemērošanu nekustamā īpašuma nodoklim (pievienotais fails)  
14/2017 Par pašvaldības palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā Burtnieku novadā (pievienotais fails)  22.01.2017.
7/2018

Grozījumi Burtnieku novada pašvaldības 2017.gada 18.oktobra saistošajos noteikumos Nr.14/2017 “Par pašvaldības palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā Burtnieku novadā””, lēmums Nr.183, protokols Nr.7, 11.punkts  (pievienotais fails)

24.07.2018.
8/2014 Par pašvaldībai piederošo daudzdzīvokļu dzīvojamo māju (tās daļu) un pašvaldībai piekritīgo vai piederošo zemi, uz kuras šī māja atrodas, nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem (pievienotais fails)  01.01.2014.
9/2014 Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanu Burtnieku novadā (pievienotais fails)  16.07.2014.
12/2014 Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu Burtnieku novada administratīvajā teritorijā (pievienotais fails) 16.10.2014.
7/2015 Par pašvaldības nodevu būvatļaujas saņemšanai Burtnieku novada būvvaldē (pievienotais fails) 30.06.2015.
17/2015 Par Burtnieku novada pašvaldības līdzfinansējuma apjomu un tā piešķiršanas kārtību daudzdzīvokļu dzīvojamo māju energoefektivitātes pasākumu veikšanai, piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai un daudzdzīvokļu dzīvojamo māju atjaunošanai (pievienotais fails; pielikums Nr. 2) 12.03.2016.
3/2017

Sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtība Burtnieku novadā (pievienotais fails)

16.05.2017.
16/2017 Grozījumi Burtnieku novada pašvaldības 2017.gada 15.marta saistošajos noteikumos Nr. 3/2017 "Sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtība Burtnieku novadā” (pievienotais fails) 20.12.2017.
22/2010 Par Burtnieku novada kapsētu uzturēšanu  (pievienotais fails) (maksas pakalpojumi Burtnieku novada kapsētās)  01.09.2010.


Sabiedriskā kārtība

Nr. Nosaukums Stājas spēkā
11/2015 Par sabiedrisko kārtību Burtnieku novadā (pievienotais fails) 13.11.2015.
9/2015 Par sabiedrisko kārtību un drošību Burtnieku novada pašvaldības Skeitparkā (pievienots fails) 22.08.2015.


Uzņēmējdarbība

Nr. Nosaukums Stājas spēkā
12/2011 Ielu tirdzniecība un tirgus statusa piešķiršana Burtnieku novadā  (pievienotais fails)  03.11.2011.
8/2012 Par kārtību, kādā saskaņojama alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecības novietnes vieta Burtnieku novada teritorijā (pievienotais fails)  14.09.2012.


Sociālā palīdzība

Nr. Nosaukums Stājas spēkā
16/2014 Par sociālās palīdzības pabalstiem Burtnieku novadā  (pievienotais fails)  02.03.2015.
16/2017

Grozījumi Burtnieku novada pašvaldības 2014.gada 19.novembra saistošajos noteikumos Nr.16/2014 “Par sociālās palīdzības pabalstiem Burtnieku novadā” (pievienotais fails)

20.04.2018.
1/2015 Kārtība, kādā Burtnieku novada pašvaldībā organizē darba un sociālo prasmju saglabāšanas, atjaunošanas un apgūšanas pasākumus, kas rada labumu sabiedrībai un neaizvieto pašvaldības funkciju veicējus (pievienotais fails)  02.03.2015.
2/2016 Par aprūpes mājās pakalpojuma organizēšanu un pakalpojuma saņemšanas kārtību Burtnieku novadā (pievienotais fails) 27.04.2016.
21/2017 Par vienreizēju pabalstu ģimenei sakarā ar bērna piedzimšanu (pievienotais fails) 16.02.2018.
9/2009 Par Burtnieku novada apbedīšanas pabalsta piešķiršanu (pievienotais fails)  
4/2013 Burtnieku novada pašvaldības sniegto socialo pakalpojumu saņemšanas un samaksas kārtība (pievienotais fails) 14.06.2013.
12/2017 Par Burtnieku novada pašvaldības palīdzību bērniem, kuri ievietoti audžuģimenē (pievienotais fails) 01.01.2018.
10/2013 Par maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa noteikšanu Burtnieku novadā (pievienotais fails) 03.01.2014.
16/2017 Grozījums Burtnieku novada pašvaldības 2013.gada 18. septembra saistošajos noteikumos Nr. 10/2013 “Par maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa noteikšanu Burtnieku novadā" (pievienotais fails) 20.04.2018.
18/2015 Par dzīvokļa pabalstu bērnam bārenim un bērnam, kurš palicis bez vecāku gādības (pievienotais fails) 27.04.2016.


Vides aizsardzība

Nr. Nosaukums Stājas spēkā
5/2011 Atkritumu apsaimniekošanas noteikumi Burtnieku novadā  (pievienotais fails)  01.01.2016.
4/2017

Nolikums par licencēto makšķerēšanu Burtnieka ezerā (pievienotais fails)

29.04.2017.
6/2015 Par licencētās rūpnieciskās zvejas nosacījumiem Burtnieka ezerā (pievienotais fails)  15.07.2015.
21/2010 Par aizliegumu ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanai Burtnieku novadā (pievienotais fails)  
8/2016 Par koku ciršanu ārpus meža Burtnieku novadā (pievienotais fails)  30.06.2016.
10/2017 Par licencēto makšķerēšanu Salacas upes posmā no Jaunates upes ietekas līdz šosejas tiltam pār
Salacu Vecatē (Salacas augštecē) (pievienotais fails)
27.07.2017.


Citi noteikumi

Nr. Nosaukums Stājas spēkā
2/2015 Par Burtnieku novada simboliku (pievienotais fails)  13.03.2015.
9/2018

Grozījumi Burtnieku novada pašvaldības 2015.gada 28.janvāra saistošajos noteikumos Nr. 2/2015 "Par Burtnieku novada simboliku” (pievienotais fails)

16.11.2018.

*Pievienotajos failos redzama saistošo noteikumu aktuālā versija, kurā iekļauti grozījumi

Saistošo noteikumu projekti

 Izstrādāts DirectHit