Saistošie noteikumi

Pašvaldības nodevas, nodokļi un nomas maksas

Nr. Nosaukums Dokuments* Stājas spēkā
 4/2009 Par pašvaldības zemes nomu Burtnieku novadā Pievienotais fails  
 12/2018 Par neapbūvētu Burtnieku novada pašvaldībai piederošo vai piekrītošo zemesgabalu nomas maksas noteikšanas kārtību Pievienotais fails 28.03.2019.
12/2014 Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu Burtnieku novada administratīvajā teritorijā Pievienotais fails  
1/2019 Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanu Burtnieku novadā Pievienotais fails 28.03.2019.
14/2012 Par nodokļa atbalsta pasākuma piemērošanu nekustamā īpašuma nodoklim Pievienotais fails  
5/2013 Kārtība, kādā ar nekustamā īpašuma nodokli apliek vidi degradējošas, sagruvušas vai cilvēku drošību apdraudošas būves Pievienotais fails 13.06.2013.
8/2014 Par pašvaldībai piederošo daudzdzīvokļu dzīvojamo māju (tās daļu) un pašvaldībai piekritīgo vai piederošo zemi, uz kuras šī māja atrodas, nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem Pievienotais fails 01.01.2014.

Izglītība

Nr. Nosaukums Dokuments* Stājas spēkā
4/2019

Par bērnu reģistrācijas un uzņemšanas kārtību Burtnieku novada pašvaldības izglītības iestādēs, kurās tiek īstenota pirmsskolas izglītības programma

Pielikums Nr.1  Līgums par bērna izglītošanu un aprūpi izglītības iestādē, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmu pievienotais fails
Pielikums Nr.2 Līgums par pirmsskolas izglītības programmas īstenošanu ģimenē pievienotais fails
Pielikums Nr.3 Iesniegums par bērna reģistrēšanu pašvaldības izglītības iestādē pievienotais fails
Pielikums Nr.4 Iesniegums iesnieguma atsaukšanai pašvaldības bērnu reģistrā pirmsskolas izglītības programmas apguvei pievienotais fails
Pielikums Nr.5 Iesniegums par pirmsskolas izglītības iestāžu maiņu pievienotais fails

Pievienotais fails 24.05.2019.
5/2017

Par kārtību, kādā Burtnieku novada pašvaldība sedz pirmsskolas izglītības programmas izmaksas privātai izglītības iestādei

Pievienotais fails 24.05.2017.
4/2020

Kārtība, kādā Burtnieku novada pašvaldība nodrošina līdzfinansējumu bērnu uzraudzības pakalpojumam

Pielikums Nr.1  Līgums par Burtnieku novada pašvaldības līdzfinansējumu bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējam pievienotais fails
Pielikums Nr.2 Pieteikums pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanai bērnu uzraudzības pakalpojumam
 pievienotais fails

Pievienotais fails 15.03.2020.
 11/2009 Par braukšanas maksu atvieglojumiem maršruta tīkla pamata maršrutos Pievienotais fails  

Nekustamais īpašums

Nr. Nosaukums Dokuments* Stājas spēkā
 1/2016 Par Burtnieku novada teritorijas un tajā esošo nekustamo īpašumu uzturēšanu Pievienotais fails  17.05.2016.
7/2015 Par pašvaldības nodevu būvatļaujas saņemšanai Burtnieku novada būvvaldē Pievienotais fails 30.06.2015.
17/2015 Par Burtnieku novada pašvaldības līdzfinansējuma apjomu un tā piešķiršanas kārtību daudzdzīvokļu dzīvojamo māju energoefektivitātes pasākumu veikšanai, piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai un daudzdzīvokļu dzīvojamo māju atjaunošanai Pievienotais fails; pielikums Nr. 2 12.03.2016.
3/2017

Sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtība Burtnieku novadā

Pievienotais fails 16.05.2017.
22/2010 Par Burtnieku novada kapsētu uzturēšanu Pievienotais fails  01.09.2010.
17/2010 Par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites kārtību Burtnieku novadā Pievienotais fails 24.07.2010.


Sabiedriskā kārtība

Nr. Nosaukums Dokuments* Stājas spēkā
11/2015 Par sabiedrisko kārtību Burtnieku novadā Pievienotais fails 13.11.2015.
9/2015 Par sabiedrisko kārtību un drošību Burtnieku novada pašvaldības Skeitparkā Pievienotais fails 22.08.2015.
5/2019 Par Burtnieka ezera un publisko atpūtas zonu izmantošanu Pievienotais fails 29.08.2019.


Uzņēmējdarbība

Nr. Nosaukums Dokuments* Stājas spēkā
12/2011 Ielu tirdzniecība un tirgus statusa piešķiršana Burtnieku novadā Pievienotais fails  03.11.2011.
8/2012 Par kārtību, kādā saskaņojama alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecības novietnes vieta Burtnieku novada teritorijā Pievienotais fails  14.09.2012.


Sociālā palīdzība

Nr. Nosaukums Dokuments* Stājas spēkā
16/2014 Par sociālās palīdzības pabalstiem Burtnieku novadā Pievienotais fails  02.03.2015.
10/2013 Par maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa noteikšanu Burtnieku novadā Pievienotais fails 03.01.2014.
2/2016 Par aprūpes mājās pakalpojuma organizēšanu un pakalpojuma saņemšanas kārtību Burtnieku novadā Pievienotais fails 27.04.2016.
1/2015 Kārtība, kādā Burtnieku novada pašvaldībā organizē darba un sociālo prasmju saglabāšanas, atjaunošanas un apgūšanas pasākumus, kas rada labumu sabiedrībai un neaizvieto pašvaldības funkciju veicējus Pievienotais fails  02.03.2015.
21/2017 Par vienreizēju pabalstu ģimenei sakarā ar bērna piedzimšanu Pievienotais fails 16.02.2018.
9/2009 Par Burtnieku novada apbedīšanas pabalsta piešķiršanu Pievienotais fails  
4/2013 Burtnieku novada pašvaldības sniegto sociālo pakalpojumu saņemšanas un samaksas kārtība Pievienotais fails 14.06.2013.
12/2017 Par Burtnieku novada pašvaldības palīdzību bērniem, kuri ievietoti audžuģimenē Pievienotais fails 01.01.2018.
18/2015 Par dzīvokļa pabalstu bērnam bārenim un bērnam, kurš palicis bez vecāku gādības Pievienotais fails 27.04.2016.
14/2017 Par pašvaldības palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā Burtnieku novadā Pievienotais fails 22.01.2017.


Vides aizsardzība

Nr. Nosaukums Dokuments* Stājas spēkā
5/2011 Atkritumu apsaimniekošanas noteikumi Burtnieku novadā Pievienotais fails  01.01.2016.
4/2017

Nolikums par licencēto makšķerēšanu Burtnieka ezerā

Pievienotais fails 29.04.2017.
6/2015 Par licencētās rūpnieciskās zvejas nosacījumiem Burtnieka ezerā Pievienotais fails  15.07.2015.
21/2010 Par aizliegumu ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanai Burtnieku novadā Pievienotais fails  
8/2016 Par koku ciršanu ārpus meža Burtnieku novadā Pievienotais fails  30.06.2016.
10/2017 Par licencēto makšķerēšanu Salacas upes posmā no Jaunates upes ietekas līdz šosejas tiltam pār Salacu Vecatē (Salacas augštecē) Pievienotais fails 27.07.2017.
15/2019

Nolikums par lašveidīgo zivju licencēto makšķerēšanu Gaujā un Braslā

Pievienotais fails

Pielikumi 1-6 (pievienotais fails)

Pielikums. Licenču paraugi (pievienotais fails)

28.01.2020.


Dažādi

Nr. Nosaukums Dokuments* Stājas spēkā
2/2015 Par Burtnieku novada simboliku Pievienotais fails  13.03.2015.

* Pievienotajos failos redzama saistošo noteikumu aktuālā versija, kurā iekļauti grozījumi. Lai iepazītos ar saistošo noteikumu tekstu, jāuzklikšķina uz iezīmētās daļas!

Saistošo noteikumu projekti

Iesniegumu veidlapas