Dokumentu projekti

Saistošo noteikumu projekti un paskaidrojumu raksti

Nosaukums

Saistošie noteikumi Nr.___/2018 "Par neapbūvētu Burtnieku novada pašvaldībai piederošo vai piekrītošo zemesgabalu nomas maksas noteikšanas kārtību"

Aprites stadija Izstrādes stadijā
Dokumenti Saistošo noteikumu projekts (pievienotais fails)
Nosaukums PROJKETS saistošie noteikumi Nr. …/2018 „Grozījumi Burtnieku novada pašvaldības 2018.gada 31.janvāra saistošajos noteikumos Nr. 2/2018 „Par Burtnieku novada pašvaldības budžetu 2018.gadam”
Aprites stadija Izstādes stadijā
Dokumenti

Saistošo noteikumu projekts (pievienotais fails)

Pielikumi (pievienotais fails), (pievienotais fails), (pievienotais fails)

Nosaukums

PROJEKTS Saistošie noteikumi Nr.____/2018 "Par pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēmu
ekspluatācijas un uzturēšanas noteikumiem un atbildību par to pārkāpšanu"

Aprites stadija Izstādes stadijā
Dokumenti Saistošo noteikumu projekts
Nosaukums PROJEKTS Saistošie noteikumi "Par bērnu reģistrācijas un uzņemšanas kārtību Burtnieku novada pašvaldības izglītības iestādēs, kurās tiek īstenota pirmsskolas izglītības programma”
Aprites stadija Izstrādes stadijā
Dokumenti:

Saistošo noteikumu projekts

Pielikums Nr.1

Pielikums Nr.2

Pielikums Nr.3

Pielikums Nr.4

Pielikums Nr.5

Nosaukums

Grozījumi Burtnieku novada pašvaldības 2015.gada 28.janvāra saistošajos noteikumos Nr. 2/2015 "Par Burtnieku novada simboliku”

Aprites stadija Sagatavots lēmumprojekts uz 19.09.2018. domes sēdi
Dokumenti Saistošo noteikumu projekts
   
   
 Izstrādāts DirectHit