Pabalsts garantētā minimālā ienākumu līmeņa (GMI) nodrošināšanai

Pašvaldībā tiek piemērots valstī noteiktais garantētais minimālā ienākuma līmenis 53,00 EUR mēnesī.

Pabalstu piešķir ģimenei (personai), kurai noteikta atbilstība trūcīgas ģimenes (personas) statusam un kura ir gatava līdzdarboties savas sociālās situācijas uzlabošanā. 


NEPIECIEŠAMIE DOKUMENTI

Personu apliecinošs dokuments.

Pabalsta pieprasītājs Sociālajā dienestā iesniedz rakstveida iesniegumu, ienākumus un materiālo stāvokli apliecinošus dokumentus, izdevumus apliecinošus dokumentus un aizpilda iztikas līdzekļu deklarāciju.


PABALSTA PIEŠĶIRŠANAS LAIKS

Sociālais dienests lēmumu par pabalsta piešķiršanu vai atteikumu pieņem ne vēlāk kā viena mēneša laikā no dienas, kad saņemti dokumenti. Lēmumu par pabalsta piešķiršanu Sociālais dienests pabalsta pieprasītājam paziņo mutvārdos, bet lēmumu par atteikumu noformē rakstveidā, norādot atteikuma iemeslus, kā arī lēmuma apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas termiņus un kārtību.

Pabalstus izmaksā personas iesniegumā norādītajā bankas norēķinu kontā vai Burtnieku novada pagastu pārvalžu norēķinu kasēs.


INFORMĀCIJAI

Pabalstu piešķir un izmaksā atbilstoši MK 2009. gada 17. jūnija noteikumiem Nr.550 „Kārtība, kādā aprēķināms, piešķirams un izmaksājams pabalsts garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai un slēdzama vienošanās par līdzdarbību”


PABALSTA PIEPRASĪŠANAS VIETA