Zeme, ēkas un būves

Burtnieku novada pašvaldības bilancē ir uzskaitīti 6374,6061 hektāri zemes ar kopējo vērtību 2 390 471 eiro. No tā Zemesgrāmatā reģistrēti 1549,9398 hektāri zemes ar vērtību 1 508 910 eiro, kas sastāda 63,1 % no pašvaldības bilancē esošajā zemēm. Pārējos īpašumus Zemesgrāmatā plānots ierakstīt līdz 2027. gadam.

Pašvaldības nekustamais īpašums:

  Bilances vērtībā uz 31.12.2016.
Zeme, ēkas un būves, tai skaitā: 17 626 902
Dzīvojamās ēkas 34 170
Nedzīvojamās ēkas 9 845 746
Transporta būves 3 576 503
Zeme zem ēkām un būvēm 1 473 817
Kultivētā zeme 367 639
Atpūtai un izklaidei izmantojamā zeme 60 424
Pārējā zeme 488 591
Inženierbūves 1 541 659
Pārējais nekustamais īpašums 2383