Teritorijas plānojums

Burtnieku novada teritorijas plānojuma 2012.-2024.gadam gala redakcijas apstiprināšana

Saskaņā ar Burtnieku novada Domes 2012.gada 15.augusta lēmumu Nr.329. (prot. Nr.10, §2.) ir apstiprināta „Burtnieku novada teritorijas plānojuma 2012.  -2024.gadam" gala redakcija.

Ar Burtnieku novada pašvaldības 2012.gada 19.septembra domes sēdes lēmumu Nr.411 (prot. Nr.12, 1.punkts) izdoti Burtnierku novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr.10/2012 "Burtnieku novada taritorijas plānojums 2012. - 20124. gadam, grafiskā daļa, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi"

Vietējās pašvaldības teritorijas plānojums ir dokuments, kas nosaka novada teritorijas funkcionālo zonējumu, reglamentē teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumus, kā arī citus teritorijas izmantošanas nosacījumus turpmākajiem 12 gadiem. Teritorijas plānojums sastāv no vairākām savstarpēji saistītām daļām:  

1.      Paskaidrojuma raksts, kas ietver pašreizējo novada situāciju un analīzi

2.      Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumus

3.      Pārskats par sabiedrības līdzdalības pasākumiem

4.      Teritorijas plānojuma grafiskā daļa.

Burtnieku novada teritorijas plānojums 2012. - 2024. gadam izstrādāta ar Eiropas Sociālā Fonda atbalstu, darbības programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība", 1.5. prioritātes „Administratīvās kapacitātes stiprināšanā" 1.5.3. pasākuma „Plānošanas reģionu un vietējo pašvaldību administratīvās un attīstības plānošanas kapacitātes stiprināšana 1.5.3.2. aktivitātes „Plānošanas reģionu un vietējo pašvaldību plānošanas kapacitātes paaugstināšana" projekta Nr. 1DP/1.5.3.2.0/10/APJA/VRAA/100/013 „Burtnieku novada attīstības programmas un teritorijas plānojuma izstrāde” ietvaros

 * * *

Informācija par spēkā esošiem, kā arī izstrādes stadijā esošiem detālplānojumiem un lokālplānojumiem skatīt Būvvaldes sadaļās: DETĀLPLĀNOJUMI un LOKĀLPLĀNOJUMI.

TERITORIJAS PLĀNOJUMA DOKUMENTI

Pievienotie faili