Kā pieteikt bērnu PII

Iesniegums par bērna uzņemšanu rindā uz vietu PII tiek reģistrēts pagastu pārvaldēs, uzrādot bērna dzimšanas apliecības oriģinālu. Iesniegumā jānorāda prioritārā PII, ja nepieciešams, atzīmējot vēl alternatīvo iespējamo iestādi.

Vecākiem ir pienākums informēt izglītības pakalpojumu speciālisti par izmaiņām iesniegumā (sākotnēji norādītajā kontaktinformācijā, deklarētajā adresē utt.) 10 darba dienu laikā no izmaiņu iestāšanās brīža.

Iesniegumā iespējams atzīmēt vēlamo mācību uzsākšanas laiku, tomēr ieteicams uzsākt izglītības iestādes apmeklēšanu, bērnam sasniedzot atbilstošo vecumu un saņemot komisijas lēmumu par vietas piešķiršanu. Ja vecāki atsakās no piešķirtās vietas, bērns saglabā vietu rindā, tomēr tas negarantē iespēju saņemt vietu nākamajā mācību gadā.

Lēmumu par vietas piešķiršanu PII pieņem Pirmsskolas izglītības iestāžu un pamatskolu pirmsskolas izglītības grupu brīvo vietu sadales izvērtēšanas komisija, skatot iesniegumus prioritārā secībā gan pēc iesnieguma reģistrācijas datiem, gan izvēlētās iestādes un bērna vecuma / dzimšanas datiem. Lēmumu izsūta rakstveidā, nosūtot vēstulē uz iesniegumā deklarēto dzīves vietu vai arī elektroniski uz iesniegumā norādīto e-pasta adresi.

Ja bērnam vairs nav nepieciešama vieta Burtnieku novada pašvaldības PII, tad nepieciešams iesniegt kādā no pagastu pārvaldēm iesniegumu par pieteikuma atsaukšanu pašvaldības bērnu reģistrā pirmsskolas izglītības programmas apguvei.

Informācija par rindu uz PII redzama mājas lapas sadaļā Izglītība/Bērna pieteikšana PII un informācija par rindām


Burtnieku novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr.4/2019 "Par bērnu reģistrācijas un uzņemšanas kārtību Burtnieku novada pašvaldības izglītības iestādēs, kurās tiek īstenota pirmsskolas izglītības programma" (pievienotais fails)

Pielikums Nr.1  Līgums par bērna izglītošanu un aprūpi izglītības iestādē, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmu pievienotais fails
Pielikums Nr.2 Līgums par pirmsskolas izglītības programmas īstenošanu ģimenē pievienotais fails
Pielikums Nr.3 Iesniegums par bērna reģistrēšanu pašvaldības izglītības iestādē pievienotais fails
Pielikums Nr.4 Iesniegums iesnieguma atsaukšanai pašvaldības bērnu reģistrā pirmsskolas izglītības programmas apguvei pievienotais fails
Pielikums Nr.5 Iesniegums par pirmsskolas izglītības iestāžu maiņu pievienotais fails