Uzņēmējdarbība

Saskaņā ar datiem par ekonomiski aktīvajiem uzņēmumiem Burtnieku novadā 2017. gadā ir 274 pašnodarbinātās personas, 217 tirgus sektora komercsabiedrības, 141 zemnieku un zvejnieku saimniecības, 60 fondi, nodibinājumi un biedrības (ārpus tirgus sektora), 14 individuālie komersanti, 10 fondi, nodibinājumi un biedrības (tirgus sektora), 2 pašvaldību budžeta iestādes.
 
Uz 1000 iedzīvotājiem Burtnieku novadā ir 84 ekonomiski aktīvi uzņēmumi, kas, salīdzinot ar apkārtējiem novadiem un Valmieras pilsētu, ir vidējs rādītājs. Savukārt, salīdzinot pēc ekonomiski aktīvo uzņēmumu skaita, Burtnieku novads ierindojas otrajā vietā starp robežojošām pašvaldībām.

Saskaņā ar Lursoft statistikas datiem, 2019.gada sākumā Burtnieku novadā ir reģistrētas 367 zemnieku saimniecības, 321 sabiedrība ar ierobežoto atbildību, 119 biedrības, 49 individuālie uzņēmumi, 35 individuālie komersanti u.c.

Uzņēmumu reģistrēšanas un likvidēšanas dinamika Burtnieku novadā norāda uz mainīgām tendencēm – 2011.-2015. gadam reģistrēto uzņēmumu skaits pārsniedza likvidētos, savukārt pēc 2015.gada novērojama pretēja tendence. Kopumā vērojama reģistrēto un likvidēto uzņēmumu skaita samazināšanās. Laikā, kopš 2011. gada, reģistrēti 250 uzņēmumi, savukārt likvidēts – 201.  

2017. gadā Burtnieku novadā reģistrēti 656 ekonomiski aktīvi uzņēmumi. Pēc nodarbināto skaita dominē uzņēmumi, kuri nodrošina darba vietu skaitu līdz 9 darbiniekiem – kopā 626 vienības jeb 95% no visiem uzņēmumiem. Novadā 2017. gadā ir 19 uzņēmumi, kuri nodarbina 10-19 darbiniekus, 7 uzņēmumi ar strādājošo skaitu 20-49, un 4 komersanti ar 50-249 darbiniekiem.

Pēc ekonomiski aktīvo uzņēmu sadalījuma pēc darbības veidiem (NACE), 42,4% uzņēmumu Burtnieku novadā nodarbojas ar lauksaimniecību (245 uzņēmumi), mežsaimniecību un mežizstrādi (28 uzņēmumi) un zivsaimniecību (5 uzņēmumi). Aiz tā seko 79 ekonomiski aktīvās vienības, kas sniedz citus pakalpojumus, kuri klasificējami kā pārējie individuālie pakalpojumi.

Savukārt pēc LURSOFT statistikas aktīvo uzņēmumu skaits Burtnieku novadā 2017. gadā ir 285. Sarakstā iekļauti uzņēmumi, kuru gada pārskati ir ievadīti LURSOFT datu bāzē. 

Pēc apgrozījuma lielākie uzņēmumi Burtnieku novadā 2017.gadā darbojas lauksaimniecības, mežistrādes, kokapstrādes, kūdras ieguves jomā, tāpat nozīmīgu vietu ieņem būvniecība, tirdzniecība, pakalpojumu sniegšana, ražošana.

Kopumā uzņēmējdarbības vide Burtnieku novadā vērtējama kā attīstīta, darbojas spēcīgi lielie un mazie uzņēmumi, kuri veicina Burtnieku novada atpazīstamību nacionālā un starptautiskā mērogā, kā arī veicina ekonomiskās vides un teritorijas attīstību. Burtnieku novada esošajiem un jaunajiem uzņēmējiem pieejami ne tikai pašvaldības atbalsta instrumenti, bet pateicoties atrašanās Vidzemes reģiona centrālajā daļā un Valmieras pilsētas tuvumam, ir pieejami valsts institūciju un uzņēmumu pakalpojumi, atbalsts.

Nozīmīga loma Burtnieku novada attīstībā, atpazīstamības un pievilcīgas telpas veidošanā ir tūrisma nozarei. Nozares attīstību sekmē ģeogrāfiskais novietojums un pieejamība, dažādu tūrisma veidu piedāvājums, kultūras un vēsturiskās tradīcijas, kā arī dabas resursi (Burtnieks, Gauja, Salaca). Teritorijas nozīmīgākais dabas resurss ir Burtnieka ezers, kas, kā lielākais ezers Ziemeļvidzemē, nodrošina novada atpazīstamību un ir vietas zīmolvedības pamatā.