Attīstības programma 2012.-2018.

Burtnieku novada attīstības programmas 2012.-2018. gadam gala redakcijas apstiprināšana.

Saskaņā ar Burtnieku novada Domes 2012.gada 15.augusta lēmumu Nr.328. (prot. Nr.10, §1.) ir apstiprināta „Burtnieku novada attīstības programmas 2012. 2018.gadam" gala redakcija.

Attīstības programma ir vidēja termiņa plānošanas dokuments, kas nosaka attīstības prioritātes un rīcības virzienus turpmākajiem 7 gadiem un ietver sekojošas nodaļas:

1.      Pašreizējās situācijas raksturojums un analīze;

2.      Stratēģiskā daļa;

3.      Rīcības plāns;

4.      Programmas uzraudzības kārtība;

5.      Pārskats par sabiedrības līdzdalības pasākumiem.

Burtnieku novada attīstības programma 2012. – 2018. gadam izstrādāta ar Eiropas Sociālā Fonda atbalstu, darbības programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība", 1.5. prioritātes „Administratīvās kapacitātes stiprināšanā" 1.5.3. pasākuma „Plānošanas reģionu un vietējo pašvaldību administratīvās un attīstības plānošanas kapacitātes stiprināšana 1.5.3.2. aktivitātes „Plānošanas reģionu un vietējo pašvaldību plānošanas kapacitātes paaugstināšana" projekta Nr. 1DP/1.5.3.2.0/10/APJA/VRAA/100/013 „Burtnieku novada attīstības programmas un teritorijas plānojuma izstrāde” ietvaros

Pievienotie faili