Dienas centrs "Grieze"

Adrese: Burtnieku novads, Valmieras pagasts, Rūpnieki, LV-4219
E-pasts: sanita.valauga@burtniekunovads.lv
Vadītāja: Sanita Vaļauga
Tālr. 26485283

Kopš 2006. gada 10.februāra Valmieras pagasta „Rūpniekos” darbojas dienas centrs bērniem un jauniešiem. Dienas centra mērķis ir veidot bērnu un jauniešu brīvā laika pavadīšanai atbilstošu vidi, piedāvājot radošu un personību pilnveidojošu darbību sociālo un praktisko iemaņu un prasmju pilnveidošanai, balstoties uz vispārcilvēciskajām morālajām un estētiskajām vērtībām.

Dienas centra uzdevumi ir:

  • radīt maksimāli labvēlīgus apstākļus katra bērna un jaunieša personības attīstībai, ievērojot viņu individuālās spējas, intereses, kā arī vecuma īpatnības;
  • radīt apstākļus nacionālās pašapziņas attīstībai, attīstīt bērnu un jauniešu radošās un fiziskās spējas, nodrošināt spēju izpaušanu aktīvā darbībā;
  • nodrošināt demokrātisku, humānu bērnu un jauniešu, pedagogu, audzinātāju un sociālo dienestu, vecāku sadarbību.

 

Dienas centra vajadzībām ir pielāgots divistabu dzīvoklis, kuram izbūvēta terase ar uzbrauktuvi cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. Blakus centram ir bruģēts basketbola laukumiņš. Dienas centrā ir neliela datortelpa ar diviem datoriem  ar Interneta pieslēgumu skolēnu mācību un izklaides vajadzībām.

Centru gada laikā apmeklē 50 līdz 60 bērnu no „Rūpnieku” tuvākās apkārtnes, ka arī tie, kas ciemojas pie saviem radiniekiem vecumā no 3 līdz 20 gadiem. Vidēji mēnesī centru regulāri apmeklē 30 līdz 35 bērni. Centrā strādā sociālais pedagogs un sociālā pedagoga palīgs.

Ņemot vērā telpu nelielo izmēru, plašo vecuma diapazonu un līdz ar to atšķirīgās intereses un vajadzības, dienas centra darbība ir ļoti specifiska – tā apvieno sevī gan sociālo audzināšanu un atbalstu, gan interešu jeb precīzāk neformālās izglītības iezīmes. Dienas centrā bērni var saņemt atbalstu mācībās, gatavot mājas darbus, veidot projektus, spēlēt dažādas galda spēles un novusu, nodarboties ar mākslu –gleznošanu, zīmēšanu, veidošanu un keramiku, trauku apgleznošanu, vitrāžu, mācīties dažādas rokdarbu tehnikas – pērļošanu, filcēšanu, mezglošanu u.c. Gada laikā centrā notiek arī daudz dažādu pasākumu un svinību, kas nu jau kļuvušas par tradīcijām un nepieciešamību – gan arēju, lai radītu vienotības sajūtu, gan tīri iekšēju, lai justos droši un apzinātos pasaules ritmiskumu. Kā tradīciju var minēt arī ikgadējo mākslas darbu izstādi pašvaldības telpās.

Dienas centra darbības laikā nodarbību organizācijas forma mainās. Sākotnēji tā bija daudz viendabīgāka –„visi dara visu”, taču veidojoties lielākām līdzīga vecuma grupām nodarbības tiek organizētas gan visiem kopā, gan veidojot dažāda vecuma interešu klubiņus. Centra darbinieki ar centra apmeklētājiem ļoti daudz darbojas individuāli.

Par centra telpu uzkopšanu rūpējas paši centra apmeklētāji. Arī telpu sienu pārkrāsošana un apgleznojumu veidošana ir bērnu, jauniešu un pedagogu kopdarbs, lai „atsvaidzinātu” vidi.

Saskarsmes, praktisko nodarbību un dažādu aktivitāšu galvenais mērķis ikdienā ir saistīts ar trīs katrai personībai svarīgu lietu attīstīšanu – saskarsmes jeb komunikācijas prasmju,  patstāvīgas domāšanas spēju un attieksmju jeb  katra individuālās vērtību sistēmas veidošanu. Tas ir process, kurš nekad nebeidzas. „Grieze” griež un griežas. Sava zaļajā pļavā „Rūpniekos” „Griezes” bērni un jaunieši gaida ciemos gan lielus, gan mazus interesentus, lai dalītos pieredzē un idejās, mācītu un mācītos.

 Izstrādāts DirectHit