Pašvaldība

Burtnieku novada pašvaldība  – Burtnieku novada vietējā pārvalde, kas ir publisko tiesību subjekts un realizē atvasinātas publiskas personas funkcijas Burtnieku novada administratīvajā teritorijā. Pašvaldība tika izveidota 2009. gada 1. jūlijā. Tā apvieno sešas teritoriālās vienības - Burtnieku pagastu kā novada centru, Vecates pagastu, Matīšu pagastu, Ēveles pagastu, Rencēnu pagastu un Valmieras pagastu.

Pašvaldības iedzīvotāju pārstāvību nodrošina to ievēlēts pašvaldības lēmējorgāns - dome, kas, atbilstoši Pilsētas domes, novada domes un pagasta padomes vēlēšanu likumam, sastāv no 15 deputātiem. Viņi pieņem lēmumus, nosaka pašvaldības struktūru, lemj par autonomo funkciju un brīvprātīgo iniciatīvu īstenošanu un par kārtību, kādā nodrošina pašvaldībai deleģēto valsts pārvaldes funkciju un pārvaldes uzdevumu izpildi, izstrādā un izpilda pašvaldības budžetu. Pašvaldības dome atbilstoši kompetencei ir atbildīga par pašvaldības institūciju tiesisku darbību un finanšu līdzekļu izlietojumu.


Domes sēdes notiek vienu reizi mēnesī. Lai izstrādātu lēmuma projektus, kas vēlāk tiek iesniegti izskatīšanai domē, izveidotas četras komitejas:

 • Finanšu komiteja 9 cilvēku sastāvā;
 • Veselības un sociālo lietu komiteja 7 cilvēku sastāvā;
 • Izglītības, kultūras un sporta komiteja 7 cilvēku sastāvā;
 • Tautsaimniecības un attīstības komiteja 7 cilvēku sastāvā.

 

Atsevišķu jautājumu risināšanai izveidotas arī vairākas komisijas.


Burtnieku novada pašvaldība ir dalībnieks šādās biedrībās un nodibinājumos:

 • Vidzemes plānošanas reģions;
 • biedrība "Lauku partnerība Ziemeļgauja";
 • biedrība "No Salacas līdz Rūjai";
 • biedrība "Valmieras - Giterslo reģionu sadarbībai";
 • biedrība "Latvijas Pašvaldību savienība";
 • biedrība "Vidzemes tūrisma asociācija".

Burtnieku novada pašvaldība ir kapitāldaļu turētāja šādās kapitālsabiedrībās:

 • SIA  "BN komforts";
 • SIA "ZAAO";
 • SIA "VTU Valmiera";
 • SIA "Valmieras ūdens".