Pabalsts veselības aprūpei

Iesniedzot pieprasījumu pabalstam, nepieciešams iesniegt arī izdevumus apliecinošu dokumentu oriģinālus (čeki vai kvītis par medikamentu iegādi, kvītis vai rēķini par ārstēšanos ambulatori vai stacionāri), kuros norādīti personu identificējoši dati.

Pabalstu veselības aprūpei, kā atmaksu 30% apmērā no izlietotās summas par medikamentu iegādi vai ārstēšanos ambulatori un/vai stacionāri, nepārsniedzot 145,00 EUR gadā uz vienu personu, var saņemt:

•   personas, kurām noteikta I, II un III invaliditātes grupa,
•    personas, kurām noteikta atbilstība trūcīgas ģimenes (personas) statusam.


NEPIECIEŠAMIE DOKUMENTI

Personu apliecinošs dokuments;

Pabalsta pieprasītājs Sociālajā dienestā iesniedz rakstveida iesniegumu, ienākumus un materiālo stāvokli apliecinošus dokumentus, izdevumus apliecinošus dokumentus un aizpilda iztikas līdzekļu deklarāciju.


PABALSTA PIEŠĶIRŠANAS LAIKS

Sociālais dienests lēmumu par pabalsta piešķiršanu vai atteikumu pieņem ne vēlāk kā viena mēneša laikā no dienas, kad saņemti dokumenti. Lēmumu par pabalsta piešķiršanu Sociālais dienests pabalsta pieprasītājam paziņo mutvārdos, bet lēmumu par atteikumu noformē rakstveidā, norādot atteikuma iemeslus, kā arī lēmuma apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas termiņus un kārtību.

Pabalstus izmaksā personas iesniegumā norādītajā bankas norēķinu kontā vai Burtnieku novada pagastu pārvalžu norēķinu kasēs.


INFORMĀCIJAI

Novērtējot pieprasītāja materiālo stāvokli, ņem vērā 2010. gada 30. marta Ministru kabineta noteikumus Nr.299  “Noteikumi par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu”.


PABALSTA PIEPRASĪŠANAS VIETA