Ēdināšanas maksas atlaide pirmsskolas izglītības iestādēs

Ēdināšanas maksas atlaide pirmsskolas izglītības iestāžu audzēkņiem no daudzbērnu ģimenēm un ģimenēm, kurās ir bērns ar īpašām vajadzībām


Burtnieku novada pašvaldība Burtnieku novadā 11 mēnešus deklarētām daudzbērnu ģimenēm, kurās aug trīs un vairāk bērni un nav noteikts trūcīgās ģimenes statuss, un ģimenēm, kurās ir bērns ar īpašām vajadzībām, nodrošina ēdināšanas maksas atlaidi 100% apmērā mēnesī par katru bērnu, kas apmeklē kādu Burtnieku novada izglītības iestādi, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmu.

Ēdināšanas maksas atlaidi 100% apmērā mēnesī par katru bērnu izņēmuma gadījumā var piešķirt:

  • Valmieras pagastā deklarētām daudzbērnu ģimenēm un ģimenēm, kurās ir bērns ar īpašām vajadzībām, ja bērnam nav nodrošināta vieta PII “Burtiņš”, bet bērns ir uzņemts rindā;
  • Burtnieku novadā deklarētām daudzbērnu ģimenēm un ģimenēm, kurās ir bērns ar īpašām vajadzībām, ja bērns pašreizējā mācību gadā līdz 2018. gada 30. maijam absolvē kādu Valmieras pilsētas PII.

Ēdināšanas maksas atlaide tiek piemērota, ja bērna likumiskais pārstāvis iesniedzis iesniegumu Burtnieku novada pašvaldības Sociālajā dienestā ar pieprasījumu ēdināšanas maksas atlaidei.

Maksa  par  ēdināšanu  tiek  pārskaitīta  pakalpojuma  sniedzējam,  kurš  realizē  ēdināšanas pakalpojumu  sniegšanu  attiecīgajā  izglītības  iestādē,  atbilstoši Burtnieku  novada  pašvaldības Sociālajā dienestā iesniegtajam rēķinam 100% apmērā vienam izglītojamajam dienā, ne vairāk kā 2,60 EUR dienā.

Ēdināšanas maksas samazinājums tiek piemērots, ja bērna likumiskais pārstāvis iesniedzis iesniegumu Burtnieku novada pašvaldības Sociālajā dienestā ar pieprasījumu ēdināšanas maksas samazinājumam.


NEPIECIEŠAMIE DOKUMENTI

Iesniegums


PABALSTA PIEPRASĪŠANAS VIETA

 Izstrādāts DirectHit