Iesniegumu veidlapas

Ērtākai  un ātrākai informācijas apmaiņai un pakalpojumu saņemšanai Burtnieku novada pašvaldībā iesakām izmantot elektroniskos saziņas līdzekļus:

  • Informatīvai saziņai un e-parakstītu dokumentu* iesniegšanai var izmantot e-pasta adresi: info@burtniekunovads.lv
  • iesniegumu iestādei var iesniegt, izmantojot portālu www.latvija.lv
  • iespēja uzdot jautājumu Burtnieku novada pašvaldībai, izmantojot iespēju "Nosūtīt jautājumu", kuru var atrast mājas lapas pirmajā lapā
  • informācija par valsts un pašvaldības e-pakalpojumiem pieejama šeit

*dokuments jānoformē atbilstoši Ministru kabineta 2005. gada 28. jūnija noteikumiem Nr. 473 un jāparaksta ar drošu elektronisko parakstu.


Lūdzam iesniegumiem Burtnieku novada pašvaldībā izmantot šādas veidlapas:

Iesniegums pašvaldībai WORD dokuments PDF dokuments ODT dokuments
Iesniegums par darījumiem ar lauksaimniecības zemi (juridiskai personai) WORD dokuments PDF dokuments ODT dokuments
Iesniegums par darījumiem ar lauksaimniecības zemi (fiziskai personai) WORD dokuments PDF dokuments ODT dokuments
Iesniegums par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu (personai ar barikāžu dalībnieka statusu) WORD dokuments PDF dokuments ODT dokuments
Iesniegums par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu (Černobiļas AES seku likvidatoram) WORD dokuments PDF dokuments ODT dokuments
Iesniegums par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu (personai ar invaliditāti) WORD dokuments PDF dokuments ODT dokuments
Iesniegums par zemes nomas rēķinu sūtīšanu elektroniski WORD dokuments PDF dokuments ODT dokuments
Iesniegums ielu tirdzniecības atļaujas saņemšanai WORD dokuments PDF dokuments ODT dokuments
Iesniegums ielu tirdzniecības organizēšanai WORD dokuments PDF dokuments ODT dokuments
Iesniegums jaundzimušā aprūpes pabalsta saņemšanai WORD dokuments PDF dokuments ODT dokuments
Iesniegums par apdzīvojamās platības piešķiršanu WORD dokuments PDF dokuments ODT dokuments
Iesniegums par ārpus meža zemēm augošu koku ciršanu WORD dokuments PDF dokuments ODT dokuments
Iesniegums par bērna uzņemšanu pirmsskolas izglītības iestādes rindā WORD dokuments PDF dokuments ODT dokuments
Iesniegums par pirmsskolas izglītības iestāžu maiņu WORD dokuments PDF dokuments ODT dokuments
Par pieteikuma atsaukšanu pašvaldības bērnu reģistrā pirmsskolas izglītības programmas apguvei WORD dokuments PDF dokuments ODT dokuments
Iesniegums par ceļa izdevumu atmaksu (biļetēm) WORD dokuments PDF dokuments ODT dokuments
Iesniegums par ceļa izdevumu atmaksu (degvielas čeki) WORD dokuments PDF dokuments ODT dokuments
Iesniegums par deklareto dzīvesvietas adresi WORD dokuments PDF dokuments ODT dokuments
Iesniegums par deklarēšanos Burtnieku novadā WORD dokuments PDF dokuments ODT dokuments
Iesniegums par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu WORD dokuments PDF dokuments ODT dokuments
Iesniegums par pirmpirkuma tiesību izskatīšanu WORD dokuments PDF dokuments ODT dokuments
Iesniegums par zemes nomu WORD dokuments PDF dokuments ODT dokuments
Iesniegums apbedīšanas pabalsta saņemšanai WORD dokuments PDF dokuments ODT dokuments
Iesniegums Simbolikas komisijai WORD dokuments PDF dokuments ODT dokuments
Iesniegums par pieteikšanos darbam skolēnu vasaras brīvlaikā WORD dokuments PDF dokuments ODT dokuments
Iesniegums par nekustamā īpašuma nodokļa paziņojumu nosūtīšanu e-pastā WORD dokuments PDF dokuments ODT dokuments
Iesniegums par nekustamā īpašuma nodokļa paziņojumu nosūtīšanu e-pastā (juridiskām personām) WORD dokuments PDF dokuments ODT dokuments
Iesniegums par pieteikšanos pašvaldības atbalstam, ja bērns apmeklē privāto izglītības iestādi WORD dokuments PDF dokuments ODT dokuments
Iesniegums par medījamo dzīvnieku nodarītajiem postījumiem WORD dokuments PDF dokuments ODT dokuments
Iesniegumu veidlapas noteikumiem Nr.5/2015 „Par Burtnieku novada pašvaldības finansējuma piešķiršanas kārtību biedrībām un nodibinājumiem” WORD dokuments PDF dokuments ODT dokuments
Iesnieguma par detālplānojuma izstrādi WORD dokuments PDF dokuments ODT dokuments
Iesnieguma veidlapa par vienreizēja pabalsta (dāvanu kartes) mācību līdzekļu iegādei piešķiršanu WORD dokuments PDF dokuments ODT dokuments
Iesniegums par abonementa biļetes sagatavošanu bērnam WORD dokuments PDF dokuments ODT dokuments
Iesniegums bezpilota gaisa kuģa lidojumu atļaujas saņemšanai WORD dokuments PDF dokuments ODT dokuments
Iesniegums peldlīdzekļa vai kuģošanas līdzekļa pastāvīgai novietošanai Burtnieka ezera publiskajā atpūtas zonā WORD dokuments PDF dokuments ODT dokuments
Iesniegums komercdarbības saskaņošanai Burtnieka ezerā WORD dokuments PDF dokuments ODT dokuments

Burtnieku novada būvvaldes pieteikumu veidlapas pieejamas šeit


Atbilstoši Vispārīgai datu aizsardzības regulai, sniedzam Jums šādu informāciju par Jūsu personas datu apstrādi:

Personas datu apstrādes nolūks: Lietvedības dokumentu uzskaite

Pārzinis: Burtnieku novada pašvaldība. Adrese: Jāņa Vintēna iela 7, Burtnieki, Burtnieku pag., Burtnieku novads, LV-4206, reģistrācijas Nr. 90009114148, tālr. 64226643, e-pasts: info@burtniekunovads.lv

Datu aizsardzības speciālists: Datu aizsardzības speciālists Raivis Grūbe, tālr.: +371 67419000, e-pasts: raivis@grubesbirojs.lv

Personas datu apstrādes juridiskais pamatojums: Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta 1.punkta a) apakšpunkts un/vai c) apakšpunkts (Likums "Par Pašvaldībām", "Iesniegumu likums", "Paziņošanas likums" un uz šo likumu pamata izdotie tiesību akti).

Personas datu papildus ieguves avoti: Pilsonības un migrāciju lietu pārvaldes Iedzīvotāju reģistra centrālā datu bāze.

Personas datu kategorijas: Personas dati tikai tādā apjomā kā tas ir noteikts likumā "Par Pašvaldībām", "Iesniegumu likums", "Paziņošanas likums" un uz šo likumu pamata izdotajiem tiesību aktiem vai arī tādā apjomā, kas ir nepieciešams, lai izpildītu datu subjekta lūgumu vai izpildītu savstarpējo līgumu.

Personas datu glabāšanas ilgums: 5 gadi.

Personas datu saņēmēji: Datu subjekts par sevi; Burtnieku novada pašvaldības pilnvaroti darbinieki; Apstrādātājs tikai tādā apjomā, lai apstrādātājs varētu nodrošināt un sniegt pakalpojumu Burtnieku novada pašvaldībai atbilstoši savstarpēji noslēgtajam līgumam; Datu aizsardzības speciālists tikai tādā apjomā, lai Datu aizsardzības speciālists varētu nodrošināt uzdevumu izpildi atbilstoši Vispārīgai datu aizsardzības regulai; Valsts kontrolējošās institūcijas (ja tām ir atbilstošs pilnvarojums). Personas dati netiek nosūtīti uz trešajām valstīm vai starptautiskām organizācijām.

Datu subjekta tiesības: Datu subjekta tiesības nosaka un regulē Vispārīgā datu aizsardzības regula, t.sk., bet ne tikai, pieprasīt pārzinim piekļuvi saviem personas datiem un to labošanu vai dzēšanu, vai apstrādes ierobežošanu attiecībā uz sevi, vai tiesības iebilst pret apstrādi, kā arī tiesības uz datu pārnesamību; atsaukt piekrišanu, neietekmējot tādas apstrādes likumīgumu, kuras pamatā ir pirms atsaukuma sniegta piekrišana; Tiesības kontaktēties ar Datu aizsardzības speciālistu un iesniegt sūdzību, t.sk. uzraudzības iestādei - Datu valsts inspekcijai.

Lēmumu pieņemšana: Personas datu apstrādē netiek automatizēta lēmumu pieņemšana, tostarp profilēšana.