Ceļu apsaimniekošana

Burtnieku novada pašvaldības autoceļu un ielu saraksts ar uzturēšanas klasēm ziemas sezonā no 1. novembra līdz 31. martam un vasaras sezonā no 1. aprīļa līdz 31. oktobrim

Saskaņā ar Ministru Kabineta 09.03.2010. noteikumu Nr. 224 ”Noteikumi par valsts un pašvaldību autoceļu ikdienas uzturēšanas prasībām un to izpildes kontroli” 4. punktu un tā 4.2. apakšpunktu autoceļu vai to posmu sarakstus,  kuros norādītas autoceļu uzturēšanas klases ziemas sezonai (no 1. novembra līdz 31. martam) un vasaras sezonai (no 1. aprīļa līdz 31. oktobrim), apstiprina pašvaldības autoceļiem – attiecīgā pašvaldība. Minēto MK noteikumu 2. pielikumā „Autoceļa uzturēšanas klases noteikšanas kārtība” noteikti kritēriji, pēc kuriem nosaka konkrētā autoceļa uzturēšanas klasi. Pašvaldības autoceļa uzturēšanas klasi nosaka, ņemot vērā transportlīdzekļu satiksmes intensitāti, kā arī D uzturēšanas klasi nosaka pašvaldību autoceļiem, pa kuriem nenotiek regulāra pasažieru pārvadāšana ar autobusiem, pašvaldības autoceļiem ar grants segumu nosaka C vai D uzturēšanas klasi.

2018. gada 19. spetembra domes sēdē apstiprināti Burtnieku novada pašvaldības autoceļu un ielu saraksti ar uzturēšanas klasēm ziemas  sezonā no 1. novembra līdz 31. martam un vasaras sezonā no 1. aprīļa līdz 31. oktobrim. Autoceļu sarakstus skatīt pielikumos (pievienotais fails)!


Par Burtnieku novada ceļu apsaimniekošanu

Kāds ir autoceļu iedalījums?
Saskaņā ar likumu „Par autoceļiem” visi autoceļi pēc to nozīmes ir iedalāmi valsts autoceļos, pašvaldību ceļos, komersantu ceļos un māju ceļos.

Ko nozīmē ceļa servitūts?
Ceļa servitūts caur kaimiņa īpašumu tiek veidots, lai varētu piekļūt pie īpašuma, pie kura nevar piekļūt pa citu ceļu. Uz kaimiņa zemes šis servitūts kā apgrūtinājums tiek noteikts ar ierakstu zemesgrāmatā un minētais kaimiņš nedrīkst ierobežot piekļuvi īpašumam, kuram par labu nodibināts ceļa servitūts.

Kādos gadījumos var ierobežot autoceļu lietošanas tiesības?
Autoceļu lietošanas tiesības (likuma „Par autoceļiem” 5. pants) var ierobežot šādos gadījumos:
•    Ja kāda īpašnieka zemes gabalu, kuru viņš ieguvis ar īpašuma tiesību atjaunošanu vai zemes privatizāciju, pievedceļš nesavieno ar valsts vai pašvaldības ceļu, šādam īpašniekam ir servitūta tiesības lietot braukšanai citos zemes gabalos esošos ceļus vai ierīkot (nodibināt) tos no jauna;
•    Servitūtu nodibina Civillikumā noteiktajā kārtībā. Strīdus sakarā ar servitūta nodibināšanu izskata tiesa;
•    Autoceļu lietošanu uz laiku var aizliegt vai ierobežot nelabvēlīgu ceļa vai klimatisko apstākļu dēļ, kā arī citos gadījumos, kad braukšana pa autoceļiem kļūst bīstama;
•    Par transportlīdzekļu satiksmes aizliegšanu vai ierobežošanu uz valsts autoceļiem un pašvaldību ceļiem lemj attiecīgā autoceļa īpašnieks Ministru kabineta noteiktajā kārtībā;
Par komersantu ceļu un māju ceļu lietošanas aizliegumu, ierobežojumiem vai to atcelšanu lemj autoceļa īpašnieks, saskaņojot to ar attiecīgo vietējo pašvaldību.

Kas finansē ceļu būvniecību, uzturēšanu, atjaunošanu?
Ceļu uzturēšana tiek veikta, saskaņā ar autoceļa iedalījumu un to piederību:

Valsts autoceļu būvniecība, pārvaldīšana un uzturēšana tiek finansēta no valsts līdzekļiem. Pašvaldību ceļu un ielu pārvaldīšana, uzturēšana, rekonstrukcija un būvniecība tiek finansēta gan no pašvaldību, gan no valsts līdzekļiem. Valsts pamatbudžeta piešķirtos līdzekļus izlieto arī mērķdotācijām pašvaldību ceļu un ielu finansēšanai. Māju ceļu un komersantu ceļu uzturēšana, pārvaldīšana un apsaimniekošana ir pilnībā jāuzņemas to īpašniekam.

Pašvaldības ceļu uzturēšanai, saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu, pašvaldība katru gadu rīko iepirkumus un pretendents, kuram piešķirtas līguma slēgšanas tiesības, pamatojoties uz noslēgto līgumu veic nepieciešamos pašvaldības ceļu uzturēšanas darbus (ziemā – sniega tīrīšana, vasarā – greiderēšana un asfaltbedrīšu remonts) noteiktā apjomā par iepirkumā piedāvāto cenu.
 

Pievienotie faili