Informācija par nekustamā īpašuma nodokļa pamatparāda dzēšanu

Pamatojoties uz likuma „Par nodokļiem un nodevām” 25.panta trešo daļu, pašvaldību budžetos ieskaitāmā nekustamā īpašuma nodokļa parādus, kā arī ar tiem saistītās nokavējuma naudas un soda naudas 25.panta pirmajā daļā noteiktajos gadījumos dzēš attiecīgās pašvaldības. Likuma „Par nodokļiem un nodevām” 25.panta pirmā daļā noteikts, ka nodokļu parādus, kā arī nokavējuma naudas un soda naudas dzēš šādos gadījumos:

  • fiziskajai personai — nodokļu maksātājam — viņa nāves gadījumā, ja nav iespējams no mantiniekiem piedzīt nodokļu parādus, kā arī ar tiem saistītās soda naudas, nokavējuma naudas;
  • nodokļu maksātājam attiecībā uz bezstrīda kārtībā piedzenamiem nokavētiem nodokļu maksājumiem - ja lēmums par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu ir zaudējis spēku saskaņā ar šā likuma 26.panta devītās daļas 4.punktu;
  • nodokļu maksātājam — šā likuma 26.panta 6.1 daļā paredzētajā gadījumā (nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu, izņemot muitas nodokli un citus līdzvērtīgus maksājumus, neuzsāk, ja piedzenamā parāda kopsumma nav lielāka par 15 euro), ja triju gadu laikā no maksājuma termiņa iestāšanās nav pieņemts lēmums par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu;
  • individuālajam (ģimenes) uzņēmumam (arī zemnieku vai zvejnieku saimniecībai) — dibinātāja (īpašnieka) nāves gadījumā, ja nav iespējams no mantiniekiem piedzīt nodokļu parādus, kā arī soda naudas un nokavējuma naudas;
  • nodokļu maksātājam — ja nodokļu maksātājs normatīvajos aktos paredzētajos gadījumos ir izslēgts no Uzņēmumu reģistra reģistriem un, ja to paredz Komerclikums, iestājas kreditoru prasījumu tiesību noilgums.

Saskaņā ar likuma „Par nodokļiem un nodevām” 25.panta ceturto daļu, Valsts ieņēmumu dienests vai attiecīgās pašvaldības reizi ceturksnī publicē savā mājas lapā internetā informāciju par nodokļu parādu dzēšanu, ja normatīvajos aktos nav noteikts citādi.

Burtnieku novada pašvaldības domes 18.12.2019. lēmuma Nr.433 (protokols Nr.19, 24.punkts) "Par pašvaldības budžetā ieskaitāmo nekustamā īpašuma nodokļa parāda un nokavējuma naudas dzēšanu" pielikums (pievienotais fails; pievienotais fails).

Burtnieku novada pašvaldības domes 20.03.2019. lēmuma Nr.102 (protokols Nr.3, 17.punkts) "Par pašvaldības budžetā ieskaitāmo nekustamā īpašuma nodokļa parāda un nokavējuma naudas dzēšanu" pielikums (pievienotais fails par ēkām; pievienotais fails par zemi).

Burtnieku novada pašvaldības domes 20.09.2017. lēmuma Nr.220 (protokols Nr.16 (6), 11.punkts) "Par pašvaldības budžetā ieskaitāmo nekustamā īpašuma nodokļa parāda un nokavējuma naudas dzēšanu" pielikums (pievienotais fails).

Burtnieku novada pašvaldības domes 17.10.2018. lēmuma Nr.293 (protokols Nr.13, 17.punkts) "Par pašvaldības budžetā ieskaitāmo nekustamā īpašuma nodokļa parāda un nokavējuma naudas dzēšanu" (pievienotais fails).