Asistenta pakalpojums


PAKALPOJUMA APRAKSTS

Ministru kabineta noteikumi Nr.942 „Kārtība, kādā piešķir un finansē asistenta pakalpojumu pašvaldībā, stājās spēkā  2013. gada 1.janvārī. Noteikumi paredz, ka no valsts budžeta līdzekļiem apmaksātu asistenta pakalpojumu līdz 40 stundām nedēļā ir iespēja saņemt noteiktām personu grupām.

Asistenta pakalpojums ir paredzēts cilvēkiem ar invaliditāti, kuriem vajadzīgs atbalsts, pārvietojoties ārpus mājokļa, jo funkcionēšanas ierobežojumu dēļ nevar pastāvīgi nokļūt vietā, kur mācās, strādā vai saņem pakalpojumus (dienas centrs, poliklīnika, valsts iestādes u.c.). Asistenta pakalpojumu var saņemt:

  • pieauguši cilvēki ar I vai II invaliditātes grupu, pamatojoties uz Veselības un darbspēju ārstu valsts komisijas (VDEĀVK) atzinumu par asistenta pakalpojuma nepieciešamību,
  • bērni no 5 līdz 18 gadu vecumam ar invaliditāti, pamatojoties uz VDEĀVK atzinumu par īpašas kopšanas nepieciešamību sakarā ar smagiem funkcionāliem traucējumiem.

Labklājības ministrija, ņemot vērā VDEĀK atzinumu skaitu par asistenta pakalpojuma nepieciešamību, katru gadu nosaka valsts finansējumu katrai pašvaldībai, asistenta atalgojuma nodrošināšanai.

Katrs iesniegums tiek izskatīts un izvērtēts individuāli. Sociālais dienests pārbauda sniegtās informācijas patiesumu, izvērtē asistenta pakalpojuma pieprasītāja atbilstību asistenta pakalpojuma saņemšanai (t.i., pārbauda, vai cilvēkam ir visi nepieciešamie dokumenti), nosaka sniedzamā asistenta pakalpojuma stundu apjomu (ne vairāk kā 40 h nedēļā), bet lēmumu par asistenta pakalpojuma piešķiršanu vai atteikumu pieņems viena mēneša laikā. Pirms asistenta pakalpojuma saņemšanas uzsākšanas ir nepieciešams slēgt līgumu ar personu, kas saņems asistenta pakalpojumu un asistentu, kas sniegs pakalpojumu. Līgumā tiks noteikts asistenta pakalpojuma apjoms, tā sniegšanas ilgums un kārtība, atbildība pakalpojuma sniedzējam, saņēmējam un pašvaldībai un citi būtiski jautājumi, kuri saistīti ar asistenta pakalpojuma sniegšanu.


NEPIECIEŠAMIE DOKUMENTI

Persona, kura pieprasa pakalpojumu, Sociālajā dienestā uzrāda personu apliecinošu dokumentu, raksta iesniegumu par asistenta pakalpojuma nepieciešamību un iesniedz sekojošus dokumentus:

VDEĀVK atzinuma par asistenta pakalpojumu nepieciešamību kopiju vai invalīda apliecības kopiju,

VDEĀVK lēmuma/izziņas par invaliditātes noteikšanu kopiju;

dokumentus, ka apliecina pasākumu, kura veikšanai nepieciešama asistenta palīdzība:

  • ja asistējamā persona strādā - izziņa no darba vietas;
  • ja asistējamā persona mācās - izziņu no izglītības iestādes;
  • ja asistējamā persona apmeklē dienas centru jeb piedalās nevalstisko organizāciju pasākumos - izziņa/as no institūcijas (organizācijas), kura organizē pasākumu ārpus mājas (sporta nodarbības, pašdarbības kolektīvi, aktīvs darbs NVO u.c.);
  • ja asistējamā persona saņem medicīniskos jeb rehabilitācijas pakalpojumus - izziņa (vai līguma kopija) no institūcijas, kur regulāri saņem rehabilitācijas pakalpojumu/us.

PABALSTA PIEŠĶIRŠANAS LAIKS

Sociālais dienests lēmumu par pabalsta piešķiršanu vai atteikumu pieņem ne vēlāk kā viena mēneša laikā no dienas, kad saņemti dokumenti. Lēmumu par pabalsta piešķiršanu Sociālais dienests pabalsta pieprasītājam paziņo mutvārdos, bet lēmumu par atteikumu noformē rakstveidā, norādot atteikuma iemeslus, kā arī lēmuma apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas termiņus un kārtību.


PAKALPOJUMA PIEPRASĪŠANAS VIETA

Burtnieku novada pašvaldība

Juridiskā adrese: J. Vintēna iela 7, Burtnieku pagasts, Burtnieku novads, LV-4206

Pasta adrese: Vanagu iela 4, Valmiermuiža, Valmieras pagasts, Burtnieku novads, LV-4219

Tālr. 64226643, fakss 64226332, e-pasts: info@burtniekunovads.lv

Darba laiks

Ar iepriekšēju pierakstu (pagastu pārvaldēs bez pieraksta apmeklētāju pieņemšanas laikos)
Pirmdien 8.00 - 18.00
Otrdien 8.00 - 17.00
Trešdien 8.00 - 17.00
Ceturtdien 8.00 - 17.00
Piektdien 8.00 - 16.00
*Pārtraukums 12.00 - 13.00

 

Piekļūstamības paziņojums

Tīmekļvietnes lietošanas noteikumi 

Datu privātuma politika

Tīmekļvietnē publicētās informācijas pārpublicēšana bez saskaņošanas ir aizliegta ar likumu

Burtnieku novada pašvaldības organizētajos pasākumos var tikt fotografēts un filmēts. Fotogrāfijas un videomateriāli var tikt izmantoti publicitātes materiālos. Iebildumu gadījumā varat vērsties pie pasākuma organizatora vai fotogrāfa, lai Jūs nefotografē un fotogrāfijas ar Jums nekur neparādās publiski

Dizaina izstrāde:blank

Izstrādāts:DirectHit