Lokālplānojumi

Uzsākta lokālplānojuma izstrāde:

Burtnieku novada pašvaldība paziņo, ka, saskaņā ar 2015.gada 16.decembra Burtnieku novada pašvaldības domes lēmumu Nr.335 “Par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajam īpašumam „Kārļi”, Valmieras pagastā, Burtnieku novadā – jauna ciema un savrupmāju apbūves teritorijas izveidošanai” (protokols Nr.12, 4.punkts), ir uzsākta lokālplānojuma izstrāde Burtnieku novada Valmieras pagasta zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 9690 005 0007 – 8.87 ha kopplatībā, apstiprināts darba uzdevums un izstrādes vadītājs. Lēmums stājies spēkā 2016.gada 4.janvārī, kad tika parakstīts līgums starp Burtnieku novada pašvaldību un lokālplānojuma izstrādes ierosinātāju par lokālplānojuma finansēšanu.

Plānojuma skice

Publikācija TAPIS

Apstiprināts lokālplānojums:

Paziņojums

Burtnieku novada pašvaldība informē, ka, pamatojoties uz Burtnieku novada domes 2016.gada 8.jūlija lēmumu Nr. 211 (protokols Nr.7, 1.punkts) „Par lokālplānojuma nekustamam īpašumam „Lakstīgalas”, Valmieras pagastā, Burtnieku novadā, galīgās redakcijas un Stratēģiskās ietekmes uz vidi novērtējuma apstiprināšanu”, ir apstiprināts Burtnieku novada teritorijas plānojuma 2012.-2024.gadam grozījumi (turpmāk tekstā – Burtnieku novada teritorijas plānojuma grozījumi) un ar iepriekš minēto lēmumu izdoti saistošo noteikumi Nr.10/2016 „„Lokālplānojums nekustamam īpašumam „Lakstīgalas”, Valmieras pagastā, Burtnieku novadā – rūpniecības apbūves teritorijas paplašināšanai” - Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi”.

Lokālplānojumu nekustamajam īpašumam „Lakstīgalas” izstrādāja SIA „Vidzemes mērnieks”, adrese : Rīgas ielas 45A, Valmiera,  mob., tāl. :+371 29208566, www.mernieciba.lv.

Ar lokālplānojumu „Lakstīgalas” un Stratēģiskās ietekmes uz vidi novērtējuma Vides pārskatu, kurā ietverts atzinums par vides pārskatu var iepazīties Burtnieku novada pašvaldībā Vanagu ielā 4, Valmiermuižā, Valmieras pagastā, Burtnieku novadā, kā arī www.burtniekunovads.lv, kurā izvietots arī informatīvai ziņojums, kurā ietverta informācija par monitoringa ziņojumu sniegšanas termiņiem.

Informatīvais ziņojums par lokālplānojumu „Lakstīgalas” – Burtnieku novada teritorijas plānojuma grozījumiem

Sagatavots atbilstoši Latvijas republikas (turpmāk tekstā LR) Ministra kabineta (turpmāk tekstā MK) 2004. gada 23. marta noteikumiem Nr.157 “Kārtība, kādā veicams ietekmes uz vidi stratēģiskais novērtējums” 27.punktam un Vides pārraudzības valsts biroja 29.06.2016. sniegtajā atzinumā Nr.4 „Par lokālplānojuma nekustamam īpašumam „Lakstīgalas” Valmieras pagastā, Burtnieku novadā Vides pārskatu” iekļautajām rekomendācijām.

Burtnieku novada pašvaldība informē, ka, pamatojoties uz Burtnieku novada domes 2016.gada 8.jūlija lēmumu Nr. 211 (protokols Nr.7, 1.punkts) „Par lokālplānojuma nekustamam īpašumam „Lakstīgalas”, Valmieras pagastā, Burtnieku novadā, galīgās redakcijas un Stratēģiskās ietekmes uz vidi novērtējuma apstiprināšanu”, ir apstiprināts Burtnieku novada teritorijas plānojuma 2012.-2024.gadam grozījumi (turpmāk tekstā – Burtnieku novada teritorijas plānojuma grozījumi) un ar iepriekš minēto lēmumu izdoti saistošo noteikumi Nr.10/2016 „„Lokālplānojums nekustamam īpašumam „Lakstīgalas”, Valmieras pagastā, Burtnieku novadā – rūpniecības apbūves teritorijas paplašināšanai” - Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi”.

Nekustamā īpašuma „Lakstīgalas”, Rūpnieki, Valmieras pagastā, Burtnieku novadā lokālplānojumam – rūpniecības apbūves teritorijas paplašināšanai ir sagatavots, stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma ietvaros, vides pārskats. Stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma procedūra (turpmāk tekstā SIVN) veikta saskaņā ar Vides pārraudzības valsts biroja (turpmāk tekstā VPVB) 2016. gada 11.februāra lēmumu nr. 6 „Par stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras piemērošanu” un uz LR likumu „Par ietekmes uz vidi novērtējumu” un LR MK 2004. gada 23. marta noteikumiem Nr.157 “Kārtība, kādā veicams ietekmes uz vidi stratēģiskais novērtējums”. Nekustamā īpašuma „Lakstīgalas” lokālplānojumam stratēģisko ietekmes uz vidi novērtējumu veica un Vides pārskatu sagatavoja vides eksperte, Dr.sc.ing. Līga Lieplapa pēc SIA „Vidzemes mērnieks” pasūtījuma. Savukārt, lokālplānojumu nekustamajam īpašumam „Lakstīgalas” izstrādāja SIA „Vidzemes mērnieks” pēc SIA „SILVER LYNX” pasūtījuma.

Vides pārskatā ir analizēts esošais vides stāvoklis nekustamā īpašuma „Lakstīgalas” teritorijā un tā apkārtnē, šobrīd aktuālākās vides problēmas, kā arī lokālplānojuma nozīme esošo vides problēmu risināšanā un kopējā vides kvalitātes paaugstināšanas veicināšanā. Sagatavotais vides pārskats ir lokālplānojuma nekustamajam īpašumam „Lakstīgalas” sastāvdaļa. Savukārt, lokālplānojumā „Lakstīgalas” paplašinot rūpniecisko teritoriju, tiek mainīta plānotā (atļautā) izmantošana no savrupmāju apbūves teritorijas uz rūpnieciskās apbūves un transporta infrastruktūras teritoriju, precizējot funkcionālo zonējumu un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumus, atbilstoši spēka esošai likumdošanai.

VIDES APSVĒRUMU INTEGRĒŠANA LOKĀLPLĀNOJUMĀ „LAKSTĪGALAS”

SVIN ietvaros sagatavotajā Vides pārskatā ir analizēts esošais vides stāvoklis lokālplānojuma teritorijā „Lakstīgalas” un pieguļošajās teritorijās, kas būtu ietekmes sfērā, kā arī ar plānošanas dokumenta īstenošanu saistītās vides problēmas, sniegts būtiskais ietekmes uz vidi novērtējums rūpniecības apbūves īstenošanai un tā izvēles pamatojums un novērtējums, izstrādāti risinājumi būtisko negatīvo ietekmju novēršanai vai mazināšanai un aprakstīti monitoringa pasākumi teritorijas plānojuma ieviešanas ietekmes izvērtēšanai.

Vides pārskata izstrāde notika vienlaikus ar lokālplānojuma 1. redakcijas un galīgās redakcijas sagatavošanu, tādēļ plānošanas procesā regulāri tika izvērtēti nepieciešamie pasākumi plānojuma būtiskās negatīvās ietekmes mazināšanai un iestrādāti lokālplānojumā, nosakot konkrētus noteikumus ar vides kvalitātes nodrošināšanu saistītus lokālplānojuma risinājumus, kas ietverti lokālplānojuma teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumos, ievērojot visu institūciju noteiktos nosacījumus un komentārus atzinumos.

Lokālplānojums ir pakārtots un izriet no vietējās pašvaldības ilgtspējīgas attīstības stratēģijas, ilgtspējīgas attīstības programmas un teritorijas plānojuma, šajā gadījumā no Burtnieku novada ilgtermiņa attīstības plānošanas dokumentiem.

Lokālplānojums teritorijai „Lakstīgalas” paredz izmainīt nekustamā zemes īpašuma zemes izmantošanas mērķi no savrupmāju dzīvojamās apbūves teritorijas (nulles scenārijs) uz rūpniecības apbūvi, kur plānotā paredzētā darbība ir kūdras pārstrādes rūpnīcas izveidošana, līdz ar to SVIN Vides pārskatā ietvertie secinājumi  par lokālplānojuma rūpniecisko apbūvi – konkrēti kūdras pārstrādes rūpnīcas īstenošanu apkopoti 6.tabulā.

6.tabula. Iespējamās ietekmes uz vidi, īstenojot lokālplānojumu nekustamajam īpašumam „Lakstīgalas” Valmieras pagastā Burtnieku novadā

Ietekme

Tieša/

netieša

Būtiskums

Ilgtermiņa/

īstermiņa

Paliekoša

Pasākumi ietekmes mazināšanai

uz gaisa kvalitāti

-/-

nebūtiska

ilgtermiņa

 

Attīrīšanas iekārtas; kūdru kā kurināmo izslēgt, gaisa kvalitātes monitorings

uz virszemes ūdens kvalitāti

-/-

nebūtiska

ilgtermiņa

 

NAI(notekūdeņu attīrīšanas iekārtas), monitorings

uz pazemes ūdens kvalitāti

0

0

0

0

monitorings vismaz 2 gruntsūdens urbumos

uz ĪADT(īpaši aizsargājamās dabas teritorijas)

0

0

0

0

Nav nepieciešami

troksnis

0

nebūtiska

ilgtermiņa

 

Nav nepieciešami

ugunsdrošība

-/

būtiska

ilgtermiņa

paliekoša

Temperatūras monitorings kūdras kaudzēs; ugunsdrošības pasākumu ievērošana; ugunsdzēsības dīķa funkcionalitātes  (pieejams, ir nepieciešamais ūdens daudzums utml.) un ugunsdzēsības sistēmas uzturēšana darba kārtībā

uz ainavu

+/

būtiska

ilgtermiņa

paliekoša

Nav nepieciešami

„0”    nav ietekme sagaidāma

„+„   pozitīva ietekme

„-„    negatīva ietekme

Kur kopumā lokālplānojums nav pretrunā ar Burtnieku novada plānošanas dokumentiem un ar dabas un vides aizsardzības normatīviem. Plānošanas dokumentā ietvertie risinājumi tieši neskar apkārtnē esošās Natura 2000 teritorijas, un tie neradīs būtiskas negatīvas ietekmes uz īpaši aizsargājamām dabas teritorijām un paredzētās darbības īstenošana var ievērojami uzlabot sociālekonomisko situāciju Valmieras pagasta teritorijā un nepasliktināt esošo vides.

Savukārt, lokālplānojumā „Lakstīgalas” šie vides nosacījumi integrēti  ar Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumos:

 • Atļautā un Aizliegtā izmantošanā,
 • Prasībās inženierapgādes tīkliem un objektiem,
 • Prasībām teritorijas labiekārtojumam,
 • Prasībās vides risku samazināšanai, kas nosaka tiesības pašvaldībai noteikt stingrākas prasības, ierobežojumus vides kvalitātes nodrošināšanai, ja tas nepieciešams.
 • Augstāk minētie vispārīgie noteikumi, savukārt detalizētāk precizēti, atbilstoši rūpnieciskai apbūvei - Rūpnieciskās apbūves -  Citi noteikumi.

Detalizētāk skatīties lokālplānojuma „Lakstīgalas” Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumos.

Lokālplānojuma īstenošanas monitoringa nosacījumi ir atbilstoši SVIN Vides pārskatam un VPVB atzinuma noteiktos termiņos, skatīt zemāk sadaļā par Pasākumi lokālplānojuma īstenošanas monitoringa veikšanai.

Īstenojot nekustamā īpašuma „Lakstīgalas” rūpniecības teritoriju un tajā paredzētajai darbībai ir nepieciešams veikt ietekmes uz vidi sākotnējo izvērtējumu (LR likuma „Par ietekmes uz vidi novērtējumu” 2.pielikuma 10.punkta 1.apakšpunkts). Atbilstoši likuma „Par ietekmes uz vidi novērtējumu” 23.5 panta 6.un 7.daļas prasībām VPVB konstatē, ka: Lokālplānojumā paredzētajiem teritorijas izmantošanas risinājumiem saistībā ar plānotajām darbībām ir nepieciešama sākotnējā izvērtējuma procedūra atbilstoši likuma „Par ietekmes uz vidi novērtējumu” 2.pielikuma 10.punkta 1.apakšpunkta darbībām: Rūpniecisko teritoriju ierīkošana, ja to platība pārsniedz 2,5 ha un vairāk. Šai aspektā Birojs norāda, ka 2016.gada 21.jūnijā sākotnējā izvērtējuma rezultātā ir pieņēmis lēmumu Nr.185 “Par ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras nepiemērošanu”. Ja Lokālplānojuma teritorijā papildus tiek plānotas arī citas darbības, tās jāpiesaka izvērtēšanai vides institūcijās atbilstoši spēkā esošajam normatīvo aktu regulējumam.

Attiecībā uz sabiedrības un institūciju līdzdalību Vides pārskatā un lokālplānojumā,  procesuālā sadaļa izklāstīta Vides pārskata, institūciju atzinumu un publiskās apspriešanas rezultātu integrēšana lokālplānojumā.

VIDES PĀRSKATA, INSTITŪCIJU ATZINUMU UN PUBLISKĀS APSPRIEŠANAS REZULTĀTU INTEGRĒŠANA LOKĀPLĀNOJUMĀ

Vides pārskata sabiedriskā apspriešana tika organizēta vienlaikus ar lokālplānojuma nekustamā īpašuma „Lakstīgalas” teritorijas 1.redakcijas sabiedriskās (publiskās) apspriešanas sanāksmi, bet pats sabiedriskās apspriešanas process notika paralēli kā atsevišķa procedūra, atbilstoši likumdošanas prasībām.

Lokālplānojuma redakcijas un Vides pārskata projekta sabiedriskā apspriešana norisinājās laika posmā no 2016.gada 2.maija līdz 12.jūnijam, kas tika pagarināta līdz 5. jūlijam, jo netika korekti ievērota sabiedriskās apspriešanas procedūra Teritorijas attīstības un plānošanas informācijas sistēmā (turpmāk TAPIS sistēmā).

Paziņojums par lokālplānojuma un Vides pārskata projekta sabiedrisko apspriešanu, t.sk. sabiedriskās apspriešanas sanāksmi, tika publicēts Burtnieku novada pašvaldības informatīvajā izdevumā „Burtnieku novada vēstis” un ievietots Burtnieku novada pašvaldības mājaslapā www.burtniekunovads.lv, kā arī VPVB mājaslapā www.vpvb.gov.lv. Par sabiedriskās apspriešanas pagarinājumu tika informēts Burtnieku novada pašvaldības mājaslapā www.burtniekunovads.lv un TAPIS sistēmas vidē un ar to saistītās vietnēs.

Sabiedrība ar Vides pārskata projektu un lokālplānojuma redakciju varēja iepazīties Burtnieku novada pašvaldībā Vanagu ielā 4, Valmiermuižā, Valmieras pagastā, Burtnieku novadā.

Sabiedriskās apspriešanas sanāksme notika 2016. gada 3. jūnijā plkst. 15:00 Vanagu ielā 4, Valmiermuižā, Valmieras pagastā, Burtnieku novadā. Apspriešanas sanāksmē piedalījās 4 cilvēki. Sabiedriskās apspriešanas laikā netika saņemti nekādi priekšlikumi vai iebildumi no sabiedrības.

No institūcijām saņemtajos atzinumos izteiktie komentāri, priekšlikumi un norādījumi, tika iestrādāti Vides pārskatā un lokālplānojumā, atsevišķi iestrādājot katra dokumenta sadaļās, atbilstoši noteikumu prasībām. Par lokāplānojumu un Vides pārskatu ir saņemti atzinumi no VVD Valmieras reģionālās vides pārvaldes, Dabas aizsardzības pārvaldes, Veselības inspekcijas Vidzemes kontroles nodaļas. Vides pārskats un lokālplānojums tika iesniegts arī VPVB atzinuma saņemšanai. Citi saņemtie atzinumi, kas bija nepieciešami lokālplānojuma izstrādei nav uzskaitīti, detalizētāk izklāstīts lokālplānojuma paskatā.

Vides pārraudzības valsts biroja 29.06.2016. sniegtajā atzinumā Nr.4 „Par lokālplānojuma nekustamam īpašumam „Lakstīgalas” Valmieras pagastā, Burtnieku novadā Vides pārskatu” iekļautās rekomendācijas:

Burtnieku novada pašvaldības lokālplānojuma nekustamajam īpašumam “Lakstīgalas” Valmieras pagastā, Burtnieku novadā Vides pārskats precizējams/papildināms, ņemot vērā VPVB atzinuma sadaļas „Vides pārskata raksturojums un analīze” 8. un 13.punktā konstatēto.

VPVB atzinuma sadaļas 8.punktā Ar lokālplānojumu saistītās vides problēmas, tā īstenošanas būtiskās ietekmes uz vidi un 13.punktā Pasākumi monitoringa nodrošināšanai.

Attiecīgi, vides pārskatā tika precizēts, bet lokālplānojuma „Lakstīgalas” Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumos, pieņemts kā iekļauts, kas vairāk izklāstīts augstāk minētā sadaļā par Vides apsvērumu integrēšanu lokālplānojumā. Detalizētāk skatīties SVIN Vides projektā un lokālplānojuma „Lakstīgalas” Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumus.

Vides pārraudzības valsts birojs rekomendē Burtnieku novada pašvaldībai, pilnveidojot un īstenojot lokālplānojumu nekustamajam īpašumam “Lakstīgalas” Valmieras pagastā, Burtnieku novadā, ņemt vērā Vides pārskatā un sabiedriskās apspriešanas laikā izteiktos priekšlikumus, t.sk. Veselības inspekcijas Vidzemes kontroles daļas 2016.gada 20.maija vēstulē Nr.12-15/15886/1158 Atzinums par projekta/teritorijas plānojumu noteikto.

Vides pārskatā un sabiedriskā apspriešanā izteiktie priekšlikumi tiek ņemti vērā, kā arī konkrētās norādes uz kūdras ražotni tiks iekļautas īstenojot lokālplānojuma Ražošanas apbūves teritorijā paredzētās darbības, t.sk. Veselības inspekcijas Vidzemes kontroles daļas noteiktais, iekļauts lokālplānojuma Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumos, skatīt precīzāk lokālplānojuma pārskata tabulās par nosacījumu un atzinumu ievērošanu.

Birojs konstatē, ka: sabiedrības informēšana un Vides pārskata apspriešana veikta MK noteikumu V nodaļā noteiktajā kārtībā, atbilstoši likuma „Par ietekmes uz vidi novērtējumu” 23.5 panta 6.un 7.daļas prasībām.

Ņemot vērā Vides pārskatu kā lokālplānojuma neatņemamu sastāvdaļu un sabiedriskās apspriešanas laikā izteiktos priekšlikumus, Burtnieku novada domes 2016.gada 8.jūlija izdevusi lēmumu Nr. 211 (protokols Nr.7, 1.punkts) „Par lokālplānojuma nekustamam īpašumam „Lakstīgalas”, Valmieras pagastā, Burtnieku novadā, galīgās redakcijas un Stratēģiskās ietekmes uz vidi novērtējuma apstiprināšanu”.

Paziņojums par valsts plānošanas dokumenta pieņemšanu tiek ievietots piecu darbdienu laikā pēc informatīvā ziņojuma sagatavošanas Burtnieku novada pašvaldības mājas lapā internetā:www.burtniekunovads.lv, publicēts laikrakstā “Latvijas Vēstnesis” un nodots birojam elektroniskā veidā ievietošanai biroja mājas lapā internetā. Burtnieku novada pašvaldība šo paziņojumu publicē pašvaldības novada vietējā laikrakstā, kā arī nosūta pārvaldei, institūcijām un organizācijām, no kurām saņemti komentāri un priekšlikumi. Paziņojumu pārvalde izvieto Burtnieku novada pašvaldībā Vanagu ielā 4, Valmiermuižā, Valmieras pagastā, Burtnieku novadā, kur var iepazīties ar apstiprināto Burtnieku novada pašvaldības lokālplānojumu „Lakstīgalas” un SVIN Vides pārskatu.

PIEŅEMTĀ LOKĀLPLĀNOJUMA VARIANTA PAMATOJUMS

Teritorijas lokālplānojums ir ilgtermiņa plānošanas attīstības plānošanas dokuments, kas balstīts uz vietējo pašvaldību attīstības stratēģiju. Tas ir pakārtots un izriet no vietējās pašvaldības ilgtspējīgas attīstības stratēģijas, ilgtspējīgas attīstības programmas un teritorijas plānojuma, šajā gadījumā no Burtnieku novada ilgtermiņa attīstības plānošanas dokumentiem.

Lokālplānojums teritorijai „Lakstīgalas” paredz izmainīt nekustamā zemes īpašuma zemes izmantošanas mērķi no savrupmāju dzīvojamās apbūves teritorijas (nulles scenārijs) uz rūpniecības apbūves teritoriju, kur plānotā paredzētā darbība ir kūdras pārstrādes rūpnīcas izveidošana, līdz ar to nav paredzēta alternatīva.

Pieņemot, ka lokālplānojums netiek izstrādāts un tiek saglabāta esošais plānotais (atļautais) zemes izmantošanas veids – savrupmāju dzīvojamā apbūve. Šī alternatīva nav uzskatāma par optimālu, jo:

 • Tiks kavēta saimnieciskās darbības un infrastruktūras attīstība teritorijā, pagastā un novadā kopumā.
 • Tiks kavēta novada ekonomiskā attīstība un sociālo problēmu risināšana.
 • Dzīvojamā apbūve veidosies nepievilcīgā vidē - ieskauta starp 2 esošām ražošanas teritorijām un valsts nozīmes autoceļu A3, kas nerada labus dzīves vides apstākļus.
 • Jābūvē jauna komunālā infrastruktūra, kas būs papildus slogs videi līdzīgi kā ar ražošanas objektu.

Kopumā var secināt, ka lokālplānojums neieviešanas gadījumā ir sagaidāma negatīva ietekme uz pašvaldības ekonomisko un sociālo attīstību, bet nav sagaidāma būtiska esošās vides kvalitātes pasliktināšanās, it īpaši attiecībā uz virszemes ūdeņu, atmosfēras gaisa kvalitāti, dabas ilgtspējību.

Lokālplānojums ir izstrādāts, ievērojot gan normatīvo aktu prasības, gan starptautiskos un nacionālos vides aizsardzības mērķus. Līdz ar to, rūpniecības apbūves teritorijas, paredzēto darbību realizācija ir uzskatāma par piemērotāko alternatīvu pie nosacījuma, ka tiek realizēti SVIN Vides pārskata projekta 9. nodaļā aprakstītie risinājumi būtiskāko ietekmju uz vidi novēršanai un samazināšanai, kas ir lokālplānojuma „Lakstīgalas” sastāvdaļa.

Ņemot vērā šo nosacījumus ir pieņemts Burtnieku novada domes 2016.gada 8.jūlija lēmumu Nr. 211 (protokols Nr.7, 1.punkts) „Par lokālplānojuma nekustamam īpašumam „Lakstīgalas”, Valmieras pagastā, Burtnieku novadā, galīgās redakcijas un Stratēģiskās ietekmes uz vidi novērtējuma apstiprināšanu”,  līdz ar to tiek veikti grozījumi Burtnieku novada pašvaldības teritorijas plānojuma 2012.-2024.gadam teritorijā  - nekustamā īpašumā „Lakstīgalas” no savrupmāju apbūves teritorijas uz rūpnieciskās apbūves un transporta infrastruktūras teritorijām.

PASĀKUMI LOKĀLPLĀNOJUMA ĪSTENOŠANAS MONITORINGA VEIKŠANAI

Saskaņā ar VPVB atzinumu, lai konstatētu Burtnieku novada lokālplānojuma īstenošanas radīto tiešo vai netiešo ietekmi uz vidi, Burtnieku novada pašvaldība, izmantojot valsts vides monitoringa un citus pieejamos datus, vismaz vienu reizi (2024.gadā) jāizstrādā monitoringa ziņojums un jāiesniedz (arī elektroniskā veidā) VPVB.

Monitoringa ziņojumā, ieteicams iekļaut šādus vides aspektus:

 • Gaisa kvalitātes monitoringu (vismaz NOx CO, PM2,5, PM10) no katlumājas un angāru emisijas avotiem,
 • Notekūdeņu monitoringu – izplūdes vietā notekgrāvī (atbilstoši normatīvajiem aktiem),
 • Virszemes ūdens monitoringu – notekgrāvī pie īpašumi „Lakstīgalas” austrumu robežas (nosaka tādus pašus parametrus kā notekūdeņiem, t.sk., pH, temperatūru un elektrovadītspēju),
 • Pazemes ūdens kvalitātes monitoringu – ierīkot vismaz 2 gruntsūdens novērošanas urbumus (1 - gruntsūdens plūsmas augštecē teritorijas ZR malā un 1 – gruntsūdens plūsmas lejtecē, teritorijas DA malā), nosakot vismaz tādus parametrus, kā pH, elektrovadītspēju, BSP5, ĶSP,
 • Atkritumu apsaimniekošanu – bīstamo, sadzīves un būvniecības atkritumu uzskaite un noslēgtas vienošanās ar atkritumu savākšanas uzņēmumiem/ pārstrādātājiem vai apsaimniekotājiem,
 • Veiktos enerģijas efektivitātes palielināšanas pasākumus lokālplānojuma teritorijā.
 • Apkārtējo dzīvojamo objektu aizsardzībai no trokšņa nodrošināt MK 07.01.2014. noteikumu Nr.16 „Trokšņa novērtēšanas un pārvaldības kārtība” prasību izpildi, trokšņa robežlielumu ievērošanu, ja nepieciešams, nodrošinot trokšņa mērījumus un monitoringu.

Ar apstiprināto Burtnieku novada lokālplānojumu un Vides pārskatu var iepazīties darba dienās Burtnieku novada pašvaldībā Vanagu ielā 4, Valmiermuižā, Valmieras pagastā, Burtnieku novadā vai šeit pievienotajos failos

Pievienotie faili

Burtnieku novada pašvaldība

Juridiskā adrese: J. Vintēna iela 7, Burtnieku pagasts, Burtnieku novads, LV-4206

Pasta adrese: Vanagu iela 4, Valmiermuiža, Valmieras pagasts, Burtnieku novads, LV-4219

Tālr. 64226643, fakss 64226332, e-pasts: info@burtniekunovads.lv

Darba laiks

Ar iepriekšēju pierakstu (pagastu pārvaldēs bez pieraksta apmeklētāju pieņemšanas laikos)
Pirmdien 8.00 - 18.00
Otrdien 8.00 - 17.00
Trešdien 8.00 - 17.00
Ceturtdien 8.00 - 17.00
Piektdien 8.00 - 16.00
*Pārtraukums 12.00 - 13.00

 

Piekļūstamības paziņojums

Tīmekļvietnes lietošanas noteikumi 

Datu privātuma politika

Tīmekļvietnē publicētās informācijas pārpublicēšana bez saskaņošanas ir aizliegta ar likumu

Burtnieku novada pašvaldības organizētajos pasākumos var tikt fotografēts un filmēts. Fotogrāfijas un videomateriāli var tikt izmantoti publicitātes materiālos. Iebildumu gadījumā varat vērsties pie pasākuma organizatora vai fotogrāfa, lai Jūs nefotografē un fotogrāfijas ar Jums nekur neparādās publiski

Dizaina izstrāde:blank

Izstrādāts:DirectHit