Jaunumi

attēls

Paziņojums par lokālplānojuma “Lakstīgalas” apstiprināšanu

2016-07-15

Burtnieku novada pašvaldība informē, ka, pamatojoties uz Burtnieku novada domes 2016.gada 8.jūlija lēmumu Nr. 211 (protokols Nr.7, 1.punkts) “Par lokālplānojuma nekustamam īpašumam “Lakstīgalas”, Valmieras pagastā, Burtnieku novadā, galīgās redakcijas un Stratēģiskās ietekmes uz vidi novērtējuma apstiprināšanu”, ir apstiprināts Burtnieku novada teritorijas plānojuma 2012.-2024.gadam grozījumi (turpmāk tekstā – Burtnieku novada teritorijas plānojuma grozījumi) un ar iepriekš minēto lēmumu izdoti saistošo noteikumi Nr.10/2016 “Lokālplānojums nekustamam īpašumam “Lakstīgalas”, Valmieras pagastā, Burtnieku novadā – rūpniecības apbūves teritorijas paplašināšanai” - Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi”.

Lokālplānojumu nekustamajam īpašumam “Lakstīgalas” izstrādāja SIA “Vidzemes mērnieks”, adrese : Rīgas ielas 45A, Valmiera,  mob., tel. :+371 29208566, www.mernieciba.lv.

Ar lokālplānojumu “Lakstīgalas” un Stratēģiskās ietekmes uz vidi novērtējuma Vides pārskatu, kurā ietverts atzinums par vides pārskatu var iepazīties Burtnieku novada pašvaldībā Vanagu ielā 4, Valmiermuižā, Valmieras pagastā, Burtnieku novadā, kā arī www.burtniekunovads.lv, kurā izvietots arī informatīvai ziņojums, kurā ietverta informācija par monitoringa ziņojumu sniegšanas termiņiem.

ZIŅU ARHĪVS2019    2018    2017    2016    2015    2014    2013    2012    2011    2010    2009