Pabalsts ēdināšanai izglītības iestādēs

Tiesības saņemt pabalstu ēdināšanai izglītības iestādēs ir:

  • katram pirmsskolas izglītības iestādes, vispārizglītojošās skolas un arodskolas izglītojamajam no ģimenes, kurai piešķirts trūcīgās ģimenes statuss, 100% apmērā, bet ne vairāk kā 2,60 eiro dienā.
  • katram audžuģimenē ievietotam bērnam, kura pamata dzīvesvieta ir deklarēta Burtnieku novada pašvaldībā un apgūst obligāto pirmsskolas izglītības programmu, mācās vispārējā izglītības iestādē vai profesionālās izglītības iestādē 100% apmērā mācību gada laikā.

Pabalsts ēdināšanai tiek pārskaitīts pakalpojuma sniedzējam, kurš realizē ēdināšanas pakalpojumu sniegšanu attiecīgajā izglītības iestādē, atbilstoši Dienestā iesniegtajam rēķinam.

Ēdināšanas pabalsta piešķiršana tiek pārtraukta, ja izglītojamais ir nesekmīgs un ir neattaisnoti mācību stundu kavējumi.


NEPIECIEŠAMIE DOKUMENTI

Personu apliecinošs dokuments;

Pabalsta pieprasītājs Sociālajā dienestā iesniedz rakstveida iesniegumu, ienākumus un materiālo stāvokli apliecinošus dokumentus, izdevumus apliecinošus dokumentus un aizpilda iztikas līdzekļu deklarāciju;

Iesniedzot pieprasījumu par pabalstu, nepieciešams iesniegt izziņu no izglītības iestādes, kas apliecina, ka bērns ir šīs skolas audzēknis.


PABALSTA PIEŠĶIRŠANAS LAIKS

Sociālais dienests lēmumu par pabalsta piešķiršanu vai atteikumu pieņem ne vēlāk kā viena mēneša laikā no dienas, kad saņemti dokumenti. Lēmumu par pabalsta piešķiršanu Sociālais dienests pabalsta pieprasītājam paziņo mutvārdos, bet lēmumu par atteikumu noformē rakstveidā, norādot atteikuma iemeslus, kā arī lēmuma apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas termiņus un kārtību.


INFORMĀCIJAI

Novērtējot pieprasītāja materiālo stāvokli, ņem vērā 2010. gada 30. marta Ministru kabineta noteikumus Nr.299  “Noteikumi par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu”.


PABALSTA PIEPRASĪŠANAS VIETA