Sabiedriskās apspriešanas


ARHĪVS


Paziņojums par publiskās apspriešanas rīkošanu par koku ciršanu ārpus meža Dzirnavu ielā 1, Valmieras pagastā, Burtnieku novadā


Burtnieku novada pašvaldība izsludina publisko apspriešanu par 18 (astoņpadsmit) koku ciršanu Dzirnavu ielā 1, Valmiermuižā, Valmieras pagastā, Burtnieku novadā: 11 (vienpadsmit) kļavas,  1 (viens) bērzs, 4 (četri) ozoli un 2 (divas) zirgkastaņas, īpašuma kadastra Nr.9690 008 0384.

Publiskā apspriešana notiek laika posmā no 2018.gada 27.marta līdz 2018.gada 17.aprīlim. Aptaujas anketa, kā arī priekšlikumi un ierosinājumi iesniedzami rakstveidā jebkurā Burtnieku novada pašvaldības pagastu pārvaldē, pašvaldības darba laikā līdz 2018.gada 17.aprīļa plkst. 17:00, vai aizpildīt Burtnieku novada pašvaldības mājas lapā www.burtniekunovads.lv vai ŠEIT

Lasīt vairāk


Paziņojums par Burtnieku novada Valmieras pagasta nekustamā īpašuma “Trīsstūris” detālplānojuma 2.0. redakcijas nodošanu publiskai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai


Pamatojoties uz Ministru kabineta noteikumu Nr. 628 „Noteikumi par pašvaldības teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 109.1. un 111.punktu un atbilstoši Burtnieku novada domes 2017.gada 20.septembra lēmumam Nr. 230 (protokols Nr. 16 (6), 21.punkts) „Par detālplānojuma “Trīsstūris” redakcijas 2.0. redakcijas nodošanu publiskai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai”, Burtnieku novada pašvaldība nodod publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai Burtnieku novada Valmieras pagasta Valmiermuižas ciema nekustamā īpašuma „Trīsstūris” teritorijas detālplānojuma redakciju 2.0.

Detālplānojuma izstrādātājs ir SIA „Vidzemes mērnieks” un tā pieaicinātie speciālisti (Rīgas iela 45a, Valmiera, LV - 4201, mājas lapa www.mernieks.lv, tālr. 29391712).

Detālplānojuma izstrādes mērķi ir detālplānojuma teritorijā detalizēt zemes vienības pamatizmantošanu, papildizmantošanu, palīgizmantošanu, zemes gabala sadalījumu, inženierkomunikāciju izvietojumu, teritorijas izmantošanas un apbūves nosacījumus. Šī detālplānojuma redakcija ir precizēta atbilstoši institūciju sniegtajiem atzinumiem.

Sabiedrības līdzdalības pasākumi (sanāksme) notiks 2017. gada 27. oktobrī plkst. 15.00 Vanagu ielā 4, Valmiermuižā, Valmieras pagastā, Burtnieku novadā. 

Ar nekustamā īpašuma „Trīsstūris” teritorijas detālplānojuma redakcijas projekta materiāliem ir iespējams iepazīties interneta vietnē: https://geolatvija.lv/geo/tapis3 , kā arī no šī gada 29. septembra līdz 1. novembrim Burtnieku novada pašvaldības Valmieras pagasta pārvaldē, Vanagu ielā 4, Valmiermuižā, Valmieras pag., Burtnieku nov. – darba dienās no plkst. 9.00 līdz plkst. 16.00. 

Rakstiskus priekšlikumus un atsauksmes var iesniegt līdz šī gada 27. oktobrim:

  • elektroniski, sūtot e-pastu uz adresi: info@burtniekunovads.lv ,
  • klātienē Valmieras pagasta pārvaldē, Vanagu iela 4, Valmiermuižā, Valmieras pag.,  Burtnieku nov., LV-4219 .

Iesniegumā jānorāda: fiziskām personām - vārds, uzvārds, personas kods, dzīvesvietas adrese un tālruņa numurs, juridiskām personām – nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese un tālruņa numurs.


 Izstrādāts DirectHit