Sabiedriskās apspriešanas


ARHĪVS


Ar 2018. gada 19. septembra Burtnieku novada pašvaldības domes lēmumu uzsākta Burtnieku novada attīstības programmas 2019.-2025. gadam izstrāde. Attīstības programma ir vidēja termiņa teritorijas attīstības plānošanas dokuments, kurā noteiktas vidēja termiņa prioritātes un pasākumu kopums vietējās pašvaldības attīstības stratēģijā izvirzīto ilgtermiņa stratēģisko uzstādījumu īstenošanai. 2019. gada janvārī un februārī organizēta iedzīvotāju un uzņēmēju aptauja, februārī rīkotas tematiskās darba grupas ar pašvaldības speciālistu, uzņēmēju, sabiedrības pārstāvju līdzdalību.

Burtnieku novada attīstības programmas 2019.-2025. gadam 1. redakcija nodota publiskajai apspriešanai, kuras termiņš noteikts no 2019. gada 21. jūnija līdz 2019. gada 18. jūlijam. Publiskās apspriešanas laikā iedzīvotāji aicināti iepazīties ar plānošanas dokumenta redakciju un izteikt viedokli, piedaloties sanāksmēs vai iesūtot to rakstiski.

Publiskās apspriešanas laikā ar 1. redakcijas materiāliem var iepazīties klātienē vai elektroniski:

  • Burtnieku novada pagastu pārvaldēs;
  • Valsts vienotā ģeotelpiskās informācijas portālā (Ģeoportālā) www.geolatvija.lv.

Ikviens interesents aicināts piedalīties publiskās apspriešanas sanāksmēs, kurās piedalīsies dokumenta izstrādātāji un pašvaldības vadība. Sanāksmes notiks 2019. gada:

2. jūlijā plkst. 17.00 Vecates pagasta kultūras centrā,

2. jūlijā plkst. 19.00 Matīšu Tautas namā,

3. jūlijā plkst. 17.00 Burtnieku pagasta kultūras centrā,

3. jūlijā plkst. 19.00 Rencēnu pagasta kultūras namā,

4. jūlijā plkst. 17.00 Ēveles Tautas namā,

4. jūlijā plkst. 19.00 Valmieras pagasta kultūras namā.


Rakstiskus ierosinājumus un priekšlikumus par Burtnieku novada attīstības programmas 2019.-2025. gadam 1. redakciju iespējams iesniegt līdz 2019. gada 18.jūlijam:

  • Klātienē Burtnieku novada pašvaldības administrācijā, Vanagu ielā 4, Valmiermuižā;
  • Klātienē Burtnieku novada pagastu pārvaldēs;
  • nosūtot pa pastu uz adresi: (Vanagu iela 4, Valmiermuiža, Burtnieku novads, LV-4219);
  • elektroniski nosūtot uz pašvaldības e-pasta adresi: info@burtniekunovads.lv;
  • elektroniski valsts vienotā ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lv.

Sniedzot ierosinājumus un priekšlikumus par attīstības plānošanas dokumentu, lūdzam norādīt vārdu, uzvārdu un pārstāvību (iedzīvotājs, skolēns, kādas organizācijas, uzņēmuma, iestādes pārstāvis u.tml.).

Attīstības programmas izstrādātājs – SIA “Reģionālie projekti” sadarbībā ar Burtnieku novada pašvaldību.

Jautājumu gadījumā lūdzam sazināties ar Burtnieku novada pašvaldības Attīstības nodaļas vadītāju Valēriju Seili (valerijs.seilis@burtniekunovads.lv, tālr. 26197174).


Paziņojums par publiskās apspriešanas rīkošanu par koku ciršanu ārpus meža Dzirnavu ielā 1, Valmieras pagastā, Burtnieku novadā


Burtnieku novada pašvaldība izsludina publisko apspriešanu par 18 (astoņpadsmit) koku ciršanu Dzirnavu ielā 1, Valmiermuižā, Valmieras pagastā, Burtnieku novadā: 11 (vienpadsmit) kļavas,  1 (viens) bērzs, 4 (četri) ozoli un 2 (divas) zirgkastaņas, īpašuma kadastra Nr.9690 008 0384.

Publiskā apspriešana notiek laika posmā no 2018.gada 27.marta līdz 2018.gada 17.aprīlim. Aptaujas anketa, kā arī priekšlikumi un ierosinājumi iesniedzami rakstveidā jebkurā Burtnieku novada pašvaldības pagastu pārvaldē, pašvaldības darba laikā līdz 2018.gada 17.aprīļa plkst. 17:00, vai aizpildīt Burtnieku novada pašvaldības mājas lapā www.burtniekunovads.lv vai ŠEIT

Lasīt vairāk


Paziņojums par Burtnieku novada Valmieras pagasta nekustamā īpašuma “Trīsstūris” detālplānojuma 2.0. redakcijas nodošanu publiskai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai


Pamatojoties uz Ministru kabineta noteikumu Nr. 628 „Noteikumi par pašvaldības teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 109.1. un 111.punktu un atbilstoši Burtnieku novada domes 2017.gada 20.septembra lēmumam Nr. 230 (protokols Nr. 16 (6), 21.punkts) „Par detālplānojuma “Trīsstūris” redakcijas 2.0. redakcijas nodošanu publiskai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai”, Burtnieku novada pašvaldība nodod publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai Burtnieku novada Valmieras pagasta Valmiermuižas ciema nekustamā īpašuma „Trīsstūris” teritorijas detālplānojuma redakciju 2.0.

Detālplānojuma izstrādātājs ir SIA „Vidzemes mērnieks” un tā pieaicinātie speciālisti (Rīgas iela 45a, Valmiera, LV - 4201, mājas lapa www.mernieks.lv, tālr. 29391712).

Detālplānojuma izstrādes mērķi ir detālplānojuma teritorijā detalizēt zemes vienības pamatizmantošanu, papildizmantošanu, palīgizmantošanu, zemes gabala sadalījumu, inženierkomunikāciju izvietojumu, teritorijas izmantošanas un apbūves nosacījumus. Šī detālplānojuma redakcija ir precizēta atbilstoši institūciju sniegtajiem atzinumiem.

Sabiedrības līdzdalības pasākumi (sanāksme) notiks 2017. gada 27. oktobrī plkst. 15.00 Vanagu ielā 4, Valmiermuižā, Valmieras pagastā, Burtnieku novadā. 

Ar nekustamā īpašuma „Trīsstūris” teritorijas detālplānojuma redakcijas projekta materiāliem ir iespējams iepazīties interneta vietnē: https://geolatvija.lv/geo/tapis3 , kā arī no šī gada 29. septembra līdz 1. novembrim Burtnieku novada pašvaldības Valmieras pagasta pārvaldē, Vanagu ielā 4, Valmiermuižā, Valmieras pag., Burtnieku nov. – darba dienās no plkst. 9.00 līdz plkst. 16.00. 

Rakstiskus priekšlikumus un atsauksmes var iesniegt līdz šī gada 27. oktobrim:

  • elektroniski, sūtot e-pastu uz adresi: info@burtniekunovads.lv ,
  • klātienē Valmieras pagasta pārvaldē, Vanagu iela 4, Valmiermuižā, Valmieras pag.,  Burtnieku nov., LV-4219 .

Iesniegumā jānorāda: fiziskām personām - vārds, uzvārds, personas kods, dzīvesvietas adrese un tālruņa numurs, juridiskām personām – nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese un tālruņa numurs.


 Izstrādāts DirectHit