Detalplānojumi

Spēkā esošie detālplānojumi Burtnieku novadā


15.11.2017. Burtnieku novada pašvaldības domē pieņemts lēmums Nr. 281 (protokols Nr.19 (9), 31.punkts) "Par detālplānojuma “Trīsstūris” projekta apstiprināšanu un vispārīgā administratīvā akta izdošanu” zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 9690 008 0357, Valmiermuiža, Valmieras pag., Burtnieku nov. un kā saistošie noteikumi Nr. 20/2017 izdoti šī detālplānojuma projekta saistošā daļa. Ar apstiprināto detālplānojumu var iepazīties interneta portālā www.geolatvija.lv.


2009.gada 23.septembra Burtnieku novada pašvaldības domes sēdē (protokols Nr.7, 32.§, 2.p.)pieņemts lēmums apstiprināt ar Burtnieku novada saistošajiem noteikumiem Nr.6/2009 Burtnieku novada detālplānojumus, saskaņā ar pielikumiem (skatīt pievienotos failus - pielikumus Nr.1-Nr.16 ).


2012.gada 19.decembra Burtnieku novada pašvaldības domes sēdē (protokols Nr.18) pieņemts lēmums Nr.556 "Par detālplānojuma „No Sapnīšiem līdz Mellenājiem” apstiprināšanu un saistošo noteikumu Nr. 19/2012 „Detāplānojums „No Sapnīšiem līdz Mellenājiem” grafiskā daļa, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” izdošanu. Saistošie noteikumi stājas spēkā ar 2013.gada 9.janvāri (skatīt pievienotos failus).

Spēkā esošie detālplānojami Burtnieku novadā:

Nosaukums, kadastra Nr.

Saistošo noteikumu Nr.,

pieņ. dat., prot. Nr., pielikuma nr.

Valmieras pagasta "Trīsstūris", kad.apz. 9690 008 0357 Saistošie noteikumi Nr. 20/2017, 15.11.2017. lēmums Nr. 281 (protokols Nr.19 (9), 31.punkts)

Valmieras pagasta „Kalnieši”, kad. apz. 9690 0110041

Saistošie not. Nr.6, 23.09.2009.,protokols Nr. 7, 32. §, 2.p., Pielikums Nr.1

Valmieras pagasta „Daudzstāvu mājas”, kad. apz. 9690 008 0541

2018. gada 17. janvārī Burtnieku novada dome ir pieņēmusi lēmumu Nr.42 (protokols Nr.1, 42.punkts) "Par detālplānojuma „Daudzstāvu mājas” atcelšanu  un pašvaldības saistošo noteikumu Nr.6 “Burtnieku novada detālplānojumi” grozījumiem

Valmieras pagasta „Irbēni”„Inči” un „Imulas”, kad. apz.

9690 008 0502;  9690 008 0503;  9690 008 0501

Saistošie not. Nr.6, 23.09.2009., protokols Nr. 7, 32. §, 2.p.,Pielikums Nr.3

Valmieras pagasta „Augšzemnieki”„Mazzemnieki”„Aiči”, kad. apz. 9690 011 0133; 9690 011 0134; 9690 011 0150

Saistošie not. Nr.6, 23.09.2009., protokols Nr. 7, 32. §, 2.p.,Pielikums Nr.4

Valmieras pagasta „Savrupmāju apbūve”, kad. apz. 9690 008 0465

Saistošie not. Nr.6, 23.09.2009., protokols Nr. 7, 32. §, 2.p.,Pielikums Nr.5

Valmieras pagasta „Druvas”, kad. apz. 9690 012 0012

Saistošie not. Nr.6, 23.09.2009., protokols Nr. 7, 32. §, 2.p.,Pielikums Nr.6

Valmieras pagasta „Sprigulītis 1” līdz „Sprigulītis 30”, kad apz.

9690 010 0176; 9690 010 0177; 9690 010 0178; 9690 010 0179;

9690 010 0180; 9690 010 0181; 9690 010 0182; 9690 010 0183;

9690 010 0184; 9690 010 0185; 9690 010 0186; 9690 010 0187;

9690 010 0188; 9690 010 0189; 9690 010 0190; 9690 010 0191;

9690 010 0192; 9690 010 0193; 9690 010 0194; 9690 010 0195;

9690 010 0196; 9690 010 0197; 9690 010 0198; 9690 010 0199;

9690 010 0200; 9690 010 0201; 9690 010 0202; 9690 010 0203;

9690 010 0204; 9690 010 0205

Saistošie not. Nr.6, 23.09.2009., protokols Nr. 7, 32. §, 2.p., Pielikums Nr.7

Valmieras pagasta „Jaundaliņi”1, "Jaundaliņi 2", "Jaundaliņi 3", "jaundaliņi 7", "Jaundaliņi 8", "Jaundaliņi 9", "Jjaundaliņi 10", kad. apz. 9690 011 0084; 9690 011 0085; 9690 011 0086;

9690 011 0090; 9690 011 0091; 9690 011 0092; 9690 011 0093

Saistošie not. Nr.6, 23.09.2009.,

 protokols Nr. 7, 32. §, 2.p.,

Pielikums Nr.9

Valmieras pagasta „Saules 1”, "Saules 2", "Saules 3", "Saules 4", "Saules 5", Saules 6", Saules 7", Saules 8", „Saules 9”, kad. apz. 9690 012 0011; 9690 012 0013; 9690 012 0014; 9690 012 0015;

9690 012 0016; 9690 012 0017; 9690 012 0018;

9690 012 0019; 9690 012 0020

Saistošie not. Nr.6, 23.09.2009.,

 protokols Nr. 7, 32. §, 2.p.,

Pielikums Nr.10

Valmieras pagasta „Saullēkti 1”, "Saullēkti 2", Saullēkti 3", Saullēkti 4", "Saullēkti 5", "Saullēkti 6", "Saullēkti 7", "Saullēkti 8", "Saullēkti 9", "Saullēkti 10", "Saullēkti 11", „Saullēkti 12”„Saullēkti 14”„Saullēkti 16”„Saullēkti 18”„Saullēkti 20”„Saullēkti 22”„Saullēkti 24”, kad. apz. 9690 011 0113; 9690 011 0114; 9690 011 0115; 9690 011 0116; 9690 011 0117; 9690 011 0118; 9690 011 0119; 9690 011 0120; 9690 011 0121; 9690 011 0122; 9690 011 0123;9690 011 0124; 9690 011 0125; 9690 011 0126; 9690 011 0127;9690 011 0128; 9690 011 0129; 9690 011 0069

Valmieras pagasta „Lejaspilāti”, kad. apz. 9690 011 0044

Saistošie not. Nr.6, 23.09.2009., protokols Nr. 7, 32. §, 2.p.,Pielikums Nr.11

Valmieras pagasta „Ievlejas 1”, kad. apz. 9690 005 0079

Saistošie not. Nr.6, 23.09.2009., protokols Nr. 7, 32. §, 2.p.,Pielikums Nr.12

Valmieras pagasta „Ceļmalītes”, kad. apz. 9690  004 0046

Saistošie not. Nr.6, 23.09.2009., protokols Nr. 7, 32. §, 2.p.,Pielikums Nr.13

Valmieras pagasta „Vīnkalni”, kad. apz. 9690 011 0061

Saistošie not. Nr.6, 23.09.2009., protokols Nr. 7, 32. §, 2.p.,Pielikums Nr.14

Matīšu pagasta „Jaunozoli”, kad. apz. 9670 003 0073

Saistošie not. Nr.6, 23.09.2009., protokols Nr. 7, 32. §, 2.p.,Pielikums Nr.15

Matīšu pagasta „Krastkalni”, kad apz. 9670 003 0142,

Saistošie not. Nr.6, 23.09.2009., protokols Nr. 7, 32. §, 2.p.,Pielikums Nr.16

Valmieras pagasts „Sapnīši”, kad.apz. 9690 003 0071, „Buciņi” : 9690 003 0072, „Rūķīši”, 9690 003 0073, „Pasaciņa”, 9690 003 0074, „Mellenāji” 9690 003 0075

Saistošie not. Nr.19/2012, 09.01.2013.,

 protokols Nr. 18, lēmums Nr.556


Detāplānojumi izstrādes procesā


Paziņojums par detālplānojuma izstrādāšanas uzsākšanu nekustamajam īpašumam „Avoti”, Valmiermuižā, Valmieras pagastā, Burtnieku novadā Pamatojoties uz LR Ministru kabineta 14.10.2014. noteikumu Nr.628 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 105.punktu, informējam, ka 2016.gada 21.septembrī Burtnieku novada pašvaldības dome pieņēmusi lēmumu Nr.266 (protokols Nr.11, 20.punkts) - Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajam īpašumam „"Avoti" Valmiermuižā, Valmieras pagastā, Burtnieku novadā, zemes vienības kadastra apzīmējumu 9690 009 0110 daļai – 49266 m2 kopplatībā. Detālplānojuma izstrādes mērķis ir detalizēt jauktās apbūves teritorijas atļauto izmantošanu, zemes gabalu sadalījumu, teritorijas izmantošanas un apbūves nosacījumus zemes īpašnieka norādītai zemes vienības daļai. Detālplānojuma izstrādes ierosinātājs ir nekustamā īpašuma “Avoti” īpašnieks Jānis Matisons. Pielikumā: Sadalījuma skice Burtnieku nov. Valmieras pag. “Avoti”. Publikācija TAPIS


Paziņojums par detālplānojuma izstrādāšanas uzsākšanu nekustamajam īpašumam Vanagu iela 2, Valmiermuižā, Valmieras pagastā, Burtnieku novadā Pamatojoties uz LR Ministru kabineta 14.10.2014. noteikumu Nr.628 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 105.punktu, informējam, ka 2016.gada 21.septembrī Burtnieku novada pašvaldības dome pieņēmusi lēmumu Nr.267 (protokols Nr.11, 21.punkts) - Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajam īpašumam Vanagu iela 2, Valmiermuižā, Valmieras pagastā, Burtnieku novadā, zemes vienībai kadastra apzīmējumu 9690 009 0147 – 6.2545 ha kopplatībā. Detālplānojuma izstrādes mērķis ir detalizēt jauktās apbūves teritorijas un rūpniecības apbūves teritorijas atļauto izmantošanu, zemes gabalu sadalījumu, teritorijas izmantošanas un apbūves nosacījumus zemes īpašnieka norādītai zemes vienībai. Detālplānojuma izstrādes ierosinātājs ir nekustamā īpašuma "SCO centrs". Pielikumā: Sadalījuma skice Burtnieku nov. Valmieras pag., Vanagu iela 2 Publikācija TAPIS


Paziņojums par detālplānojuma izstrādāšanas uzsākšanu nekustamajam īpašumam „Ezergaiļi”, Matīšu pagastā, Burtnieku novadā Pamatojoties uz LR Ministru kabineta 14.10.2014. noteikumu Nr.628 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 105.punktu, informējam, ka 2015.gada 21.oktobrī Burtnieku novada pašvaldības dome pieņēmusi lēmumu Nr.279 (protokols Nr.10, 22.punkts) - Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajam īpašumam „Ezergaiļi”, Matīšu pagastā, Burtnieku novadā, zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 9670 003 0135 un 9670 003 0143 – 5.8 ha kopplatībā. Detālplānojuma izstrādes mērķis ir detalizēt rekreācijas teritorijas papildizmantošanu, palīgizmantošanu, zemes gabalu sadalījumu, inženierkomunikāciju izvietojumu, teritorijas izmantošanas un apbūves nosacījumus. Detālplānojuma izstrādes ierosinātājs ir nekustamā īpašuma “Ezergaiļi” īpašnieces Santas Ērgles pilnvarots pārstāvis Māris Ērglis. Pielikumā: Sadalījuma skice Burtnieku nov. Matīšu pag., “Ezergaiļi”. Publikācija TAPIS

Pievienotie faili

Pielikumi.pdf (35.094 MB)
No_Sapnisiem_lidz_Mellenajiem_pask_rakst.pdf (2.566 MB)
Parskatu_tab_no_Sapnisiem_lidz_Mellenajiem.pdf (153.56 KB)
Pasacina_topografija.pdf (1.065 MB)
Sapnisi_Pasacina_inzenierk_aizsargjoslas.pdf (14.619 MB)
Sapnisi_Pasacina_esosa_sit.pdf (8.3 MB)
Sapnisi_Pasacina_planota_sit.pdf (12.657 MB)
Sapnisi_topografija.pdf (554.18 KB)
Nr. 16 "Krastkalni" aizsargjoslas.pdf (2.058 MB)
Nr. 16 "Krastkalni" komunikācijas.pdf (1.884 MB)
Nr. 16 "Krastkalni" atļautā izmantošana.pdf (2.693 MB)
Nr. 16 "Krastkalni" apbūves noteikumi.pdf (105.49 KB)
Pielikums Nr. 16 "Krastkalni".pdf (23.87 KB)
Nr. 15 "Jaunozoli" aizsargjoslas.pdf (2.538 MB)
Nr. 15 "Jaunozoli" komunikācijas.pdf (2.409 MB)
Nr. 15 "Jaunozoli" atļautā izmantošana.pdf (2.542 MB)
Nr. 15 "Jaunozoli" apbūves noteikumi.pdf (151.42 KB)
Pielikums Nr. 15 "Jaunozoli".pdf (23.83 KB)
Nr. 14 "Vīnkalni" komunikācijas.pdf (3.298 MB)
Nr. 14 "Vīnkalni" atļautā izmantošana.pdf (1.923 MB)
Nr. 14 "Vīnkalni" apbūves noteikumi.pdf (488.29 KB)
Pielikums Nr. 14 "Vīnkalni".pdf (23.86 KB)
Nr. 13 "Ceļmalītes" atļautā izmantošana.pdf (157.38 KB)
Nr. 13 "Ceļmalītes" apbūves noteikumi.pdf (76.95 KB)
Pielikums Nr. 13 "Ceļmalītes".pdf (24.24 KB)
Nr. 12 "Ievlejas 1" atļautā izmantošana.pdf (371.45 KB)
Nr. 12 "Ievlejas 1" apbūves noteikumi.pdf (76.29 KB)
Pielikums Nr. 12 "Ievlejas 1".pdf (23.81 KB)
Nr. 11 "Lejaspilāti" aizsargjoslas.pdf (613.99 KB)
Nr. 11 "Lejaspilāti" komunikācijas.pdf (348.18 KB)
Nr. 11 "Lejaspilāti" atļautā izmantošana.pdf (609.44 KB)
Nr. 11 "Lejaspilāti" apbūves noteikumi.pdf (152.88 KB)
Pielikums Nr. 11 "Lejaspilāti".pdf (23.85 KB)
Nr. 10 "Saules, Saullēkti" aizsargjoslas.pdf (270.67 KB)
Nr. 10 "Saules, Saullēkti" komunikācijas.pdf (227.88 KB)
Nr. 10 "Saules, Saullēkti" atļautā izmantošana.pdf (283.72 KB)
Nr. 10 "Saules, Saullēkti" apbūves noteikumi.pdf (65.95 KB)
Pielikums Nr. 10 "Saules, Saullēkti".pdf (26.27 KB)
Nr. 9 "Jaundaliņi" aizsargjoslas.pdf (171.07 KB)
Nr. 9 "Jaundaliņi" komunikācijas.pdf (185.94 KB)
Nr. 9 "Jaundaliņi" atļautā izmantošana.pdf (169.3 KB)
Nr. 9 "Jaundaliņi" apbūves noteikumi.pdf (77.33 KB)
Pielikums Nr. 9 "Jaundaliņi".pdf (25.31 KB)
Nr. 7 "Sprigulītis 1-30" komunikācijas.pdf (5.889 MB)
Nr. 7 "Sprigulītis 1-30" atļautā izmantošana.pdf (6.205 MB)
Nr. 7 "Sprigulītis 1-30" apbūves noteikumi.pdf (163 KB)
Pielikums Nr. 7 "Sprigulītis 1-30".pdf (26.48 KB)
Nr. 6 "Druvas" apbūves noteikumi.pdf (113.32 KB)
Pielikums Nr. 6 "Druvas".pdf (23.75 KB)
Nr. 5 "Savrupmāju apbūve" komunikācijas.pdf (2.71 MB)
Nr. 5 "Savrupmāju apbūve" atļautā izmantošana.pdf (2.688 MB)
Nr. 5 "Savrupmāju apbūve" apbūves noteikumi.pdf (142.15 KB)
Pielikums Nr. 5 "Savrupmāju apbūve".pdf (24.42 KB)
Nr. 4 "Augšzemnieki, Mazzemnieki, Aiči" aizsargjoslas.pdf (209.54 KB)
Nr. 4 "Augšzemnieki, Mazzemnieki, Aiči" atļautā izmantošana.pdf (190.98 KB)
Pielikums Nr. 1 "Kalnieši".pdf (23.78 KB)
Nr. 1 "Kalnieši" atļautā izmantošana.pdf (2.582 MB)
Nr. 1 "Kalnieši" apbūves noteikumi.pdf (670.85 KB)
Nr. 1 "Kalnieši" komunikācijas.pdf (4.733 MB)
Nr. 3 "Irbēni, Inči, Imulas" atļautā izmantošana.pdf (1.621 MB)
Pielikums Nr. 3 "Irbēni, Inči, Imulas".pdf (24.99 KB)
Nr. 3 "Irbēni, Inči, Imulas" apbūves noteikumi.pdf (86.54 KB)
Nr. 3 "Irbēni, Inči, Imulas" komunikācijas.pdf (2.039 MB)
Pielikums Nr. 4 "Augšzemnieki, Mazzemnieki, Aiči".pdf (24.77 KB)
Nr. 4 "Augšzemnieki, Mazzemnieki, Aiči" apbūves noteikumi.pdf (131.52 KB)

Burtnieku novada pašvaldība

Juridiskā adrese: J. Vintēna iela 7, Burtnieku pagasts, Burtnieku novads, LV-4206

Pasta adrese: Vanagu iela 4, Valmiermuiža, Valmieras pagasts, Burtnieku novads, LV-4219

Tālr. 64226643, fakss 64226332, e-pasts: info@burtniekunovads.lv

Darba laiks

Ar iepriekšēju pierakstu (pagastu pārvaldēs bez pieraksta apmeklētāju pieņemšanas laikos)
Pirmdien 8.00 - 18.00
Otrdien 8.00 - 17.00
Trešdien 8.00 - 17.00
Ceturtdien 8.00 - 17.00
Piektdien 8.00 - 16.00
*Pārtraukums 12.00 - 13.00

 

Piekļūstamības paziņojums

Tīmekļvietnes lietošanas noteikumi 

Datu privātuma politika

Tīmekļvietnē publicētās informācijas pārpublicēšana bez saskaņošanas ir aizliegta ar likumu

Burtnieku novada pašvaldības organizētajos pasākumos var tikt fotografēts un filmēts. Fotogrāfijas un videomateriāli var tikt izmantoti publicitātes materiālos. Iebildumu gadījumā varat vērsties pie pasākuma organizatora vai fotogrāfa, lai Jūs nefotografē un fotogrāfijas ar Jums nekur neparādās publiski

Dizaina izstrāde:blank

Izstrādāts:DirectHit