Vides pārskats

Burtnieku novada attīstības programmas 2012. – 2018. gadam un teritorijas plānojuma 2012.-2024.gadam un  Vides pārskata gala redakcijas apstiprināšana

Saskaņā ar Burtnieku novada Domes 2012.gada 15.augusta lēmumu Nr.329. (prot. Nr.10, §2.) ir apstiprināta „Burtnieku novada teritorijas plānojuma 2012.  -2024.gadamun  attīstības programmas 2012. – 2018. gadam Vides pārskata" gala redakcija.

Burtnieku novada attīstības plānošanas dokumentu vides pārskats ir sagatavots stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma ietvaros. Pārskata mērķis ir novērtēt izstrādāto Burtnieku novada attīstības plānošanas dokumentu iespējamo ietekmi uz vidi un pasākumus iespējamās ietekmes mazināšanai. Vides pārskatā ir iekļauta informācija un veikta pieejamo datu analīze atbilstoši prasībām un detalizācijas līmenim, ko nosaka normatīvie akti un kompetentās institūcijas vides aizsardzības jomā. Pārskatā analizēti novada dabas resursi, esošais vides stāvoklis un plānošanas dokumentu īstenošanas nozīme novada ilgtspējīgai attīstībai. Vides pārskatā tiek analizēta arī novada plānošanas dokumentu atbilstība izvirzītajiem starptautiskajiem un nacionālajiem vides aizsardzības politikas mērķiem, pamatnostādnēm un spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

Burtnieku novada attīstības plānošanas dokumentu vides pārskats izstrādāts ar Eiropas Sociālā Fonda atbalstu, darbības programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība", 1.5. prioritātes „Administratīvās kapacitātes stiprināšanā" 1.5.3. pasākuma „Plānošanas reģionu un vietējo pašvaldību administratīvās un attīstības plānošanas kapacitātes stiprināšana 1.5.3.2. aktivitātes „Plānošanas reģionu un vietējo pašvaldību plānošanas kapacitātes paaugstināšana" projekta Nr. 1DP/1.5.3.2.0/10/APJA/VRAA/100/013 „Burtnieku novada attīstības programmas un teritorijas plānojuma izstrāde” ietvaros

Pievienotie faili