Vakances

BURTNIEKU NOVADA PAŠVALDĪBA aicina darbā

DABAS RESURSU SPECIĀLISTU (-I)

(uz nenoteiktu laiku)

Prasības pretendentam:

 • Augstākā izglītība (I līmeņa vai augstāka);
 • darba pieredze dabas resursu aizsardzības un izmantošanas projektu organizēšanā un vadīšanā tiks uzskatīta par priekšrocību;
 • pieredze un zināšanas par dokumentu izstrādāšanu un noformēšanu;
 • precizitāte un augsta atbildības sajūta, pašiniciatīva;
 • prasme patstāvīgi organizēt savu darbu;
 • labas iemaņas darbā ar Microsoft Office programmām un biroja tehniku;
 • angļu valodas zināšanas (vismaz B līmenis);
 • B kategorijas autovadītāja apliecība.

Galvenie pienākumi pretendentam:

 • Koordinēt Burtnieka ezera apsaimniekošanas pasākumus;
 • organizēt pašvaldības dabas resursu (t.sk. meži, ūdens, pazemes aktīvi) racionālu izmantošanu, apsaimniekošanu un uzraudzību;
 • izstrādāt un vadīt ar novada teritorijā esošu dabas resursu saglabāšanu saistītus projektus.

Atalgojums: 1045 EUR


Dokumentus: Motivētu pieteikuma vēstuli, CV, vēlams izglītību apliecinošo dokumentu kopijas un rekomendācijas, iesūtīt līdz 2019.gada 29.augustam pa pastu Vanagu ielā 4, Valmieras pagastā, Burtnieku novadā, LV-4219; pa faksu 64238257, vai e-pastu info@burtniekunovads.lv. Informācija pa tālruni 26603363.

Personas datu apstrādes nolūks: Pretendentu uzskaite pašvaldības vakanto darbu vietu aizpildīšanai

Pārzinis: Burtnieku novada pašvaldība. Adrese: Jāņa Vintēna iela 7, Burtnieki, Burtnieku pag., Burtnieku novads, LV-4206, reģistrācijas Nr. 90009114148, Tālr. 64226643, epasts: info@burtniekunovads.lv

Datu aizsardzības speciālists: Raivis Grūbe, tālr. +371 67419000, epasts: Raivis@grubesbirojs.lv un Viesturs Grūbe, tālr. +371 67419000, epasts: Viesturs@grubesbirojs.lv

Personas datu apstrādes juridiskais pamatojums: Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta 1.punkta a) apakšpunkts un b) apakšpunkts.

Personas datu papildus ieguves avoti: Datu subjekta sniegtā informācija

Personas datu kategorijas: Pretendenti.

Personas datu glabāšanas ilgums: 2 (divi) gadi.

Personas datu saņēmēji: Datu subjekts par sevi; Pārziņa pilnvaroti darbinieki; Apstrādātājs tikai tādā apjomā, lai apstrādātājs varētu nodrošināt un sniegt pakalpojumu Pārzinim atbilstoši savstarpēji noslēgtajam līgumam; Datu aizsardzības speciālists tikai tādā apjomā, lai Datu aizsardzības speciālists varētu nodrošināt uzdevumu izpildi atbilstoši Vispārīgai datu aizsardzības regulai; Valsts kontrolējošās institūcijas (ja tām ir atbilstošs pilnvarojums). Personas dati netiek nosūtīti uz trešajām valstīm vai starptautiskām organizācijām.

Datu subjekta tiesības: Datu subjekta tiesības nosaka un regulē Vispārīgā datu aizsardzības regula, t.sk., bet ne tikai, pieprasīt pārzinim piekļuvi saviem personas datiem un to labošanu vai dzēšanu, vai apstrādes ierobežošanu attiecībā uz sevi, vai tiesības iebilst pret apstrādi, kā arī tiesības uz datu pārnesamību; atsaukt piekrišanu, neietekmējot tādas apstrādes likumīgumu, kuras pamatā ir pirms atsaukuma sniegta piekrišana; Tiesības kontaktēties ar Datu aizsardzības speciālistu un iesniegt sūdzību, t.sk. uzraudzības iestādei - Datu valsts inspekcijai.

Lēmumu pieņemšana: Personas datu apstrādē netiek automatizēta lēmumu pieņemšana, tostarp profilēšana.

 Izstrādāts DirectHit