Vakances

BURTNIEKU NOVADA PAŠVALDĪBA aicina darbā

Pirmsskolas izglītības iestādes “NAMIŅŠ” vadītāju

 (UZ NENOTEIKTU LAIKU)

Prasības pretendentam:

 • Augtākā pedagoģiskā izglītība;
 • vismaz triju gadu pedagoģiskā darba pieredze izglītības jomā;
 • vēlama darba pieredze izglītības iestādes vadības darbā;
 • spēja noteikt prioritātes un pieņemt lēmumus;
 • zināšanas izglītības iestāžu finansēšanas jautājumos;
 • labas zināšanas darbam ar Microsoft Office;
 • labas zināšanas personālvadības jomā;
 • labas zināšanas lietvedībā;
 • labas komunikācijas un sadarbības prasmes;
 • pretendents prot valsts valodu augstākajā līmenī atbilstoši Valsts valodas likuma prasībām un vismaz vienu Eiropas Savienības oficiālo valsts valodu profesionālajai darbībai nepieciešamajā apjomā;
 • uz pretendentu neattiecas Izglītības likumā un Bērnu tiesību aizsardzības likumā noteiktie ierobežojumi strādāt par pedagogu.

Galvenie pienākumi pretendentam:

 • vadīt iestādi atbilstoši normatīviem aktiem;
 • vadīt iestādes darbiniekus un pedagogus;
 • nodrošināt iestādes iekšējo normatīvo aktu izstrādi un ievērošanu;
 • radīt apstākļus veiksmīgai iestādes saimnieciskai un finansiālai darbībai.

Atalgojums: 950 EUR


Dokumentus: motivētu pieteikuma vēstuli, CV, vēlams izglītību un kvalifikācijas apliecinošo dokumentu kopijas un rekomendācijas iesūtīt līdz 2019.gada 26.jūnijam pa pastu Vanagu ielā 4, Valmieras pag., Burtnieku nov., LV-4219; vai e-pastu info@burtniekunovads.lv. Informācija pa tālruni 27338859, 29388422.

Burtnieku novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes "Namiņš" vadītāja (-as) amata konkursa nolikums (pievienotais fails)


BURTNIEKU NOVADA PAŠVALDĪBA aicina darbā

ATTĪSTĪBAS NODAĻAS PROJEKTU VADĪTĀJU

(UZ NOTEIKTU LAIKU)

Prasības pretendentam:

 • augstākā izglītība uzņēmējdarbības vadībā vai tūrismā, vai projektu vadībā un atbilstoša darba pieredze vismaz 3 gadi;
 • vēlama darba pieredze ES un citu finanšu instrumentu līdzfinansētu projektu uzraudzībā un vadībā;
 • vēlama pieredze administratīvajā darbā;
 • precizitāte, atbildības sajūta;
 • spēja orientēties LR normatīvajos aktos;
 • darbs ar Microsoft Office programmām labā lietotāja līmenī;
 • komunikācijas un sadarbības prasmes;
 • labas analītiskās un laika plānošanas prasmes;
 • angļu valodas zināšanas (vismaz B līmenis),
 • autovadītāja prasmes (B kategorijas autovadītāja līmenī).

Galvenie pienākumi pretendentam:

 • uzņēmējdarbības un tūrisma attīstības koordinēšana novadā;
 • projektu pieteikumu izstrāde un vadība.

Atalgojums: 1100 EUR


Motivētu pieteikuma vēstuli un CV, vēlams ar izglītību apliecinošo dokumentu kopijām, iesūtīt līdz 2019.gada 20.jūnijam pa pastu Vanagu ielā 4, Valmieras pagastā, Burtnieku novadā, LV-4219; pa faksu 64238257, vai e-pastu info@burtniekunovads.lv. Informācija pa tālruni 26197174.

Personas datu apstrādes nolūks: Pretendentu uzskaite pašvaldības vakanto darbu vietu aizpildīšanai

Pārzinis: Burtnieku novada pašvaldība. Adrese: Jāņa Vintēna iela 7, Burtnieki, Burtnieku pag., Burtnieku novads, LV-4206, reģistrācijas Nr. 90009114148, Tālr. 64226643, epasts: info@burtniekunovads.lv

Datu aizsardzības speciālists: Raivis Grūbe, tālr. +371 67419000, epasts: Raivis@grubesbirojs.lv un Viesturs Grūbe, tālr. +371 67419000, epasts: Viesturs@grubesbirojs.lv

Personas datu apstrādes juridiskais pamatojums: Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta 1.punkta a) apakšpunkts un b) apakšpunkts.

Personas datu papildus ieguves avoti: Datu subjekta sniegtā informācija

Personas datu kategorijas: Pretendenti.

Personas datu glabāšanas ilgums: 2 (divi) gadi.

Personas datu saņēmēji: Datu subjekts par sevi; Pārziņa pilnvaroti darbinieki; Apstrādātājs tikai tādā apjomā, lai apstrādātājs varētu nodrošināt un sniegt pakalpojumu Pārzinim atbilstoši savstarpēji noslēgtajam līgumam; Datu aizsardzības speciālists tikai tādā apjomā, lai Datu aizsardzības speciālists varētu nodrošināt uzdevumu izpildi atbilstoši Vispārīgai datu aizsardzības regulai; Valsts kontrolējošās institūcijas (ja tām ir atbilstošs pilnvarojums). Personas dati netiek nosūtīti uz trešajām valstīm vai starptautiskām organizācijām.

Datu subjekta tiesības: Datu subjekta tiesības nosaka un regulē Vispārīgā datu aizsardzības regula, t.sk., bet ne tikai, pieprasīt pārzinim piekļuvi saviem personas datiem un to labošanu vai dzēšanu, vai apstrādes ierobežošanu attiecībā uz sevi, vai tiesības iebilst pret apstrādi, kā arī tiesības uz datu pārnesamību; atsaukt piekrišanu, neietekmējot tādas apstrādes likumīgumu, kuras pamatā ir pirms atsaukuma sniegta piekrišana; Tiesības kontaktēties ar Datu aizsardzības speciālistu un iesniegt sūdzību, t.sk. uzraudzības iestādei - Datu valsts inspekcijai.

Lēmumu pieņemšana: Personas datu apstrādē netiek automatizēta lēmumu pieņemšana, tostarp profilēšana.

 Izstrādāts DirectHit