Pabalsts bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam, kurš sasniedzis pilngadību

Bārenim un bez vacāku gādības palikušajam bērnam, kurš sasniedzis pilngadību, ir pieejami šādi pabalsti:

  • vienreizējs pabalsts sadzīves priekšmetu un mīkstā inventāra iegādei 249,71 eiro;
  • pastāvīgas dzīves uzsākšanai izmaksā vienreizēju pabalstu 128,06 eiro;
  • pabalstu ikmēneša izdevumu segšanai – 64,03 izmaksā katru mēnesi, ja bērns nepārtraukti turpina mācības vispārējās vidējās vai profesionālās izglītības iestādē, ir sekmīgs tās audzēknis, ko apliecina mācību iestādes izdota izziņa 2x gadā;
  • pabalsts ikmēneša izdevumu segšanai – 64,03 eiro  izmaksā katru mēnesi, ja pilngadību sasniegušais bērns turpina studijas augstskolā, vai koledžā un sekmīgi apgūst studiju programmu, ir sekmīgs tās audzēknis, ko apliecina mācību iestādes izdota izziņa 2x gadā;
  • pabalsts izdevumu segšanai, kas saistīti ar dzīvojamās telpas īri līdz 24 gadu vecuma sasniegšanai, ja dzīvoklis tiek īrēts.

NEPIECIEŠAMIE DOKUMENTI

Personu apliecinošs dokuments.

Pabalsta pieprasītājs Sociālajā dienestā iesniedz bāriņtiesas lēmumu, rakstveida iesniegumu, izdevumus apliecinošus dokumentus saistītus ar dzīvojamās platības īri.


PABALSTA PIEŠĶIRŠANAS LAIKS

Sociālais dienests lēmumu par pabalsta piešķiršanu vai atteikumu pieņem ne vēlāk kā viena mēneša laikā no dienas, kad saņemti dokumenti. Lēmumu par pabalsta piešķiršanu Sociālais dienests pabalsta pieprasītājam paziņo mutvārdos, bet lēmumu par atteikumu noformē rakstveidā, norādot atteikuma iemeslus, kā arī lēmuma apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas termiņus un kārtību.

Pabalstus izmaksā personas iesniegumā norādītajā bankas norēķinu kontā.


INFORMĀCIJAI

2005. gada 15. novembra Ministru kabineta noteikumi Nr.857 “Noteikumi par sociālajām garantijām bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam, kurš ir ārpusģimenes aprūpē, kā arī pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās”.


PABALSTA PIEPRASĪŠANAS VIETA