Vides attīstības projektu konkurss

Burtnieku novada pašvaldība izsludina Vides attīstības projektu konkursu 2019. Uz atbalstu projektu konkursa ietvaros var pretendēt nevalstisko organizāciju, biedrību, nodibinājumu, reliģisko organizāciju un juridisko personu sagatavotie iniciatīvu projekti.

Vides attīstības projektu konkursa mērķis ir veicināt Burtnieku novada publiskās teritorijas sakoptību un drošību, dažādojot iespējas saturīgai un kvalitatīvai brīvā laika pavadīšanai Burtnieku novada iedzīvotājiem un veicinot Burtnieku novada iedzīvotāju iesaistīšanos novada teritorijas sakopšanas pasākumu īstenošanā, nodrošinot jaunizveidotā vides objekta ilgtspējīgu uzturēšanu.

Kopējais pieejamais finansējums, projektu konkursa ietvaros, ir 7500,00 EUR, vienam projektam pieejamais maksimālais pašvaldības finansējuma apmērs - 500,00  EUR. Projektu pieteikumus vērtēs domes apstiprināta komisija, projekta aktualitāti katra pagasta kontekstā izvērtēs arī pagastu pārvalžu vadītāji.

Projekta pieteikumus pretendenti var iesniegt no 2019. gada 1.marta līdz 2019. gada 25. marta plkst. 17.00.

Projekta iesniegumu iesniedz vienā no šiem veidiem: personiski kādā no Burtnieku novada pagastu pārvaldēm; nosūta pa pastu ierakstītā vēstulē uz adresi – Vanagu iela 4, Valmiermuiža, Valmieras pagasts, Burtnieku novads, LV-4219 ar norādi "Burtnieku novada pašvaldības projektu konkursam" un identiski aizpildītu projekta iesnieguma elektronisko versiju nosūta uz e-pasta adresi: info@burtniekunovads.lv; elektroniska dokumenta formā, nosūtot projekta iesniegumu pa elektronisko pastu info@burtniekunovads.lv, parakstītu ar drošu elektronisko parakstu.

Konsultācijas par projekta pieteikuma veidlapas aizpildīšanu var saņemt pie Burtnieku novada pašvaldības attīstības projektu vadītājas Elīnas Rulles, tālr. 22033707, e-pasts: elina.rulle@burtniekunovads.lv

Konkursa nolikums (pievienotais fails)

Konkursa nolikuma pielikumi (pievienotais fails)