Vides attīstības projektu konkurss

Burtnieku novada pašvaldība izsludina vides attīstības projektu konkursu. Uz atbalstu projektu konkursa ietvaros var pretendēt nevalstisko organizāciju, biedrību, nodibinājumu, reliģisko organizāciju un juridisko personu sagatavotie iniciatīvu projekti.

Vides attīstības projektu konkursa mērķis ir veicināt Burtnieku novada publiskās teritorijas sakoptību un drošību, dažādojot iespējas saturīgai un kvalitatīvai brīvā laika pavadīšanai Burtnieku novada iedzīvotājiem un veicinot Burtnieku novada iedzīvotāju iesaistīšanos novada teritorijas sakopšanas pasākumu īstenošanā, nodrošinot jaunizveidotā vides objekta ilgtspējīgu uzturēšanu.

Kopējais pieejamais finansējums projektu konkursa ietvaros sastāda 6000,00 EUR, vienam projektam pieejamais maksimālais pašvaldības finansējuma apmērs - 500,00  EUR.

Projekta pieteikumus pretendenti var iesniegt no 2018. gada 3. aprīļa līdz 2018. gada 30. aprīlim.

Projekta iesniegumu iesniedz vienā no šiem veidiem: personiski kādā no Burtnieku novada pagastu pārvaldēm; nosūta pa pastu ierakstītā vēstulē uz adresi – Vanagu iela 4, Valmiermuiža, Valmieras pagasts, Burtnieku novads, LV-4219 ar norādi "Burtnieku novada pašvaldības projektu konkursam" un identiski aizpildītu projekta iesnieguma elektronisko versiju nosūta uz e-pasta adresi: info@burtniekunovads.lv; elektroniska dokumenta formā, nosūtot projekta iesniegumu pa elektronisko pastu info@burtniekunovads.lv, parakstītu ar drošu elektronisko parakstu.

Konsultācijas par projekta pieteikuma veidlapas aizpildīšanu var saņemt pie Burtnieku novada pašvaldības attīstības projektu vadītājas Elīnas Rulles, tālr. 22033707, e-pasts: elina.rulle@burtniekunovads.lv


Dokumenti

Nolikums (pievienotais fails)

Projekta pieteikuma veidlapa (pievienotais fails)

Līgums par finansējuma piešķiršanu (pievienotais fails)

Finansējuma izlietošanas atskaite (pievienotais fails)


2017. gada vides attīstības projektu konkursa noteikumi un īstenotie projekti

2016. gada vides attīstības projektu konkursa noteikumi un īstenotie projekti

2015. gada vides attīstības projektu konkursa noteikumi un īstenotie projekti

 Izstrādāts DirectHit