Izsoles

Par nekustamā īpašuma Šalkas 41 Burtnieku pagastā, Burtnieku novadā atsavināšanu

Atsavināmais objekts: Nekustamais īpašums – Šalkas 41 kadastra Nr. 9648 016 0226, Burtnieku pagastā, Burtnieku novadā kas sastāv no zemes vienības (kadastra apzīmējums 9648 016 0226), adrese: Šalkas 41, Burtnieku pag., Burtnieku nov., ar kopējo platību 676 m², izsoles sākumcena 1587,71 EUR.

Objekta izsole notiks Valmieras pagasta pārvaldē, Vanagu ielā 4, Valmiermuiža, Valmieras pagasts, Burtnieku novads, 2020. gada 27.martā plkst.10.00. Izsoles dalībniekiem, kuri vēlas piedalīties izsolē, ne vēlāk kā līdz 2020.gada 26. martam plkst. 15.00 ir jāreģistrējas Burtnieku novada pašvaldības administrācijā (Pašvaldības īpašuma izsoles komisijā), Vanagu ielā 4, Valmiermuiža, Valmieras pagasts, Burtnieku novads, administrācijas darba laikā.

Plašāka informācija: izsoles noteikumi (pievienotais fails, PDF), pielikumi noteikumiem (pievienotais fails, DOC)


Par nekustamā īpašuma Nomas zemes Nr.5 Lizdēnos, Rencēnu pagastā, Burtnieku novadā atsavināšanu

Atsavināmais objekts: Nekustamais īpašums – Nomas zemes Nr.5 kadastra Nr. 9678 005 0385, Lizdēnos, Rencēnu pagastā, Burtnieku novadā kas sastāv no zemes vienības (kadastra apzīmējums 9678 005 0385), adrese: “Nomas zemes Nr.5” Rencēnu pag., Burtnieku nov., ar kopējo platību 4737 m², izsoles sākumcena 3 134,87 EUR.

Objekta izsole notiks Valmieras pagasta pārvaldē, Vanagu ielā 4, Valmiermuiža, Valmieras pagasts, Burtnieku novads, 2020. gada 27.martā plkst.10.10. Izsoles dalībniekiem, kuri vēlas piedalīties izsolē, ne vēlāk kā līdz 2020.gada 26. martam plkst. 15.00 ir jāreģistrējas Burtnieku novada pašvaldības administrācijā (Pašvaldības īpašuma izsoles komisijā), Vanagu ielā 4, Valmiermuiža, Valmieras pagasts, Burtnieku novads, administrācijas darba laikā.

Plašāka informācija: izsoles noteikumi (pievienotais fails, PDF), pielikumi noteikumiem (pievienotais fails, DOC)