Izsoles

Burtnieku novada pašvaldība rīko mutisku izsoli ar augšupejošu soli nekustamajiem īpašumiem: 
 1. Krasta iela 16, kadastra Nr.9690 009 0194,Valmiermuižā, Valmieras pagastā, Burtnieku novadā kas sastāv no zemes vienības (kadastra apzīmējums 9690 009 0161), ar kopējo platību 1722 m², izsoles sākumcena 11 164,76 EUR (vienpadsmit tūkstoši viens simts sešdesmit četri euro un 76 centi).
 2. Krasta iela 18, kadastra Nr.9690 009 0195, Valmiermuižā, Valmieras pagastā, Burtnieku novadā kas sastāv no zemes vienības (kadastra apzīmējums 9690 009 0162), ar kopējo platību 1541 m², izsoles sākumcena 10 064,76 EUR (desmit tūkstoši sešdesmit četri euro un 76 centi) .
 3. Krasta iela 20, kadastra Nr.9690 009 0196, Valmiermuižā, Valmieras pagastā, Burtnieku novadā kas sastāv no zemes vienības (kadastra apzīmējums 9690 009 0163), ar kopējo platību 1680 m², izsoles sākumcena 10 864,76 EUR (desmit tūkstoši astoņi simti sešdesmit četri euro un 76 centi).
 4. Krasta iela 36, kadastra Nr.9690 009 0204, Valmiermuižā, Valmieras pagastā, Burtnieku novadā kas sastāv no zemes vienības (kadastra apzīmējums 9690 009 0172), ar kopējo platību 1459 m², izsoles sākumcena 9 749,76 EUR (deviņi tūkstoši septiņi simti četrdesmit deviņi euro un 76 centi).

Nekustamie īpašumi tiek izsolīti katrs Objekts atsevišķi. Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, jāiemaksā nodrošinājuma nauda 10% no Objekta sākumcenas (ar norādi Objekta nosaukums) un reģistrācijas maksa EUR 15.00, Burtnieku novada pašvaldības kontā Nr. LV98 UNLA 0050 0142 7409 2, SEB Banka, kods UNLALV2X.

Objektu izsole notiks 2020. gada 10. februārī plkst.10.00,Valmieras pagasta pārvaldē, Vanagu ielā 4, Valmiermuižā, Valmieras pagasts, Burtnieku novads. Izsoles dalībniekiem, kuri vēlas piedalīties izsolē, ne vēlāk kā līdz 2020.gada 7. februārim plkst. 15.00 ir jāreģistrējas Burtnieku novada administrācijā, (Pašvaldības īpašumu izsoles komisijā) Vanagu ielā 4, Valmiermuižā, Valmieras pagasts, Burtnieku novads. 

Plašāka informācija: izsoles nolikums (pievienotais fails, PDF) un pielikumi (pievienotais fails, DOC)


Burtnieku novada pašvaldība rīko mutisku izsoli ar augšupejošu soli nekustamajiem īpašumiem: 
 1. Nameja aleja 2, kadastra Nr. 9690 008 0688,Valmiermuižā, Valmieras pagastā, Burtnieku novadā kas sastāv no zemes vienības (kadastra apzīmējums 9690 008 0660), ar kopējo platību 1705 m², izsoles sākumcena 18 697,36 EUR (astoņpadsmit tūkstoši seši simti deviņdesmit septiņi euro un 36 centi.
 2. Nameja aleja 4, kadastra Nr. 9690 008 0687, Valmiermuižā, Valmieras pagastā, Burtnieku novadā kas sastāv no zemes vienības (kadastra apzīmējums 9690 008 0659), ar kopējo platību 1374 m², izsoles sākumcena 17 738,77 EUR (septiņpadsmit tūkstoši septiņi simti trīsdesmit astoņi euro un 77 centi).
 3. Nameja aleja 6, kadastra Nr. 9690 008 0686, Valmiermuižā, Valmieras pagastā, Burtnieku novadā kas sastāv no zemes vienības (kadastra apzīmējums 9690 008 0656), ar kopējo platību 1510 m², izsoles sākumcena 19 062,84 EUR (deviņpadsmit tūkstoši sešdesmit divi euro un 84 centi).
 4. Nameja aleja 8, kadastra Nr. 9690 008 0685, Valmiermuižā, Valmieras pagastā, Burtnieku novadā kas sastāv no zemes vienības (kadastra apzīmējums 9690 008 0655), ar kopējo platību 1517 m², izsoles sākumcena 19 064,08 EUR (deviņpadsmit tūkstoši sešdesmit četri euro un 08 centi).
 5. Nameja aleja 10, kadastra Nr. 9690 008 0684, Valmiermuižā, Valmieras pagastā, Burtnieku novadā kas sastāv no zemes vienības (kadastra apzīmējums 9690 008 0654), ar kopējo platību 1309 m², izsoles sākumcena 16 827,26 EUR (sešpadsmit tūkstoši astoņi simti divdesmit septiņi euro un 26 centi).
 6. Nameja aleja 12, kadastra Nr. 9690 008 0683, Valmiermuižā, Valmieras pagastā, Burtnieku novadā kas sastāv no zemes vienības (kadastra apzīmējums 9690 008 0653), ar kopējo platību 1625 m², izsoles sākumcena 19 383,20 EUR (deviņpadsmit tūkstoši trīs simti astoņdesmit trīs euro un 20 centi).

Nekustamie īpašumi tiek izsolīti katrs Objekts atsevišķi. Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, jāiemaksā nodrošinājuma nauda 10% no Objekta sākumcenas (ar norādi Objekta nosaukums) un reģistrācijas maksa EUR 15.00, Burtnieku novada pašvaldības kontā Nr. LV98 UNLA 0050 0142 7409 2, SEB Banka, kods UNLALV2X.

Objektu izsole notiks 2020. gada 10. februārī plkst.10.20,Valmieras pagasta pārvaldē, Vanagu ielā 4, Valmiermuižā, Valmieras pagasts, Burtnieku novads. Izsoles dalībniekiem, kuri vēlas piedalīties izsolē, ne vēlāk kā līdz 2020.gada 7. februārim plkst. 15.00 ir jāreģistrējas Burtnieku novada administrācijā, (Pašvaldības īpašumu izsoles komisijā) Vanagu ielā 4, Valmiermuižā, Valmieras pagasts, Burtnieku novads. 

Plašāka informācija: izsoles nolikums (pievienotais fails, PDF) un pielikumi (pievienotais fails, DOC)


Par nekustamā īpašuma Bukas ferma 1, Rencēnu pagastā, Burtnieku novadā atsavināšanu

Burtnieku novada pašvaldība nodod atsavināšanā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu: Bukas ferma 1, kadastra Nr. 9678 008 0156, Rencēnu pagastā, Burtnieku novadā kas sastāv no zemes vienības (kadastra apzīmējums 9678 008 0156), adrese: “Bukas ferma 1”, Rencēnu pag., Burtnieku nov., ar kopējo platību 1,33 ha izsoles sākumcena 5 939,86 EUR.

Izsole notiks Valmieras pagasta pārvaldē, Vanagu ielā 4, Valmiermuižā, Valmieras pag., Burtnieku novadā, 2020. gada 23. janvārī plkst.10.00. Izsoles dalībniekiem, kuri vēlas piedalīties izsolē, ne vēlāk kā līdz 2020.gada 16. janvārim plkst. 15.00 ir jāreģistrējas Burtnieku novada pašvaldības administrācijā (Pašvaldības īpašuma izsoles komisijā), Vanagu ielā 4, Valmiermuižā, Valmieras pag., Burtnieku novadā, administrācijas darba laikā.

Plašāka informācija: izsoles nolikums (pievienotais fails, PDF) un pielikumi (pievienotais fails, DOC)


Par nekustamā īpašuma Daikas 1, Vecates pagastā, Burtnieku novadā atsavināšanu

Burtnieku novada pašvaldība nodod atsavināšanā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu: Daikas 1, kadastra Nr. 9692 004 0126, Vecates pagastā, Burtnieku novadā kas sastāv no zemes vienības (kadastra apzīmējums 9692 004 0122), adrese: Daikas 1, Vecates pag., Burtnieku nov., ar kopējo platību 4,0 ha izsoles sākumcena 9513,81 EUR.

Izsole notiks Valmieras pagasta pārvaldē, Vanagu ielā 4, Valmiermuižā, Valmieras pag., Burtnieku novadā, 2020. gada 23. janvārī plkst.10.10. Izsoles dalībniekiem, kuri vēlas piedalīties izsolē, ne vēlāk kā līdz 2020.gada 16. janvārim plkst. 15.00 ir jāreģistrējas Burtnieku novada pašvaldības administrācijā (Pašvaldības īpašuma izsoles komisijā), Vanagu ielā 4, Valmiermuižā, Valmieras pag., Burtnieku novadā, administrācijas darba laikā.

Plašāka informācija: izsoles nolikums (pievienotais fails, PDF) un pielikumi (pievienotais fails, DOC)


Par nekustamā īpašuma Mežvidi 56, Burtnieku pagastā, Burtnieku novadā atsavināšanu

Burtnieku novada pašvaldība nodod atsavināšanā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu: Mežvidi 56, kadastra Nr. 9648 016 0126, Burtnieku pagastā, Burtnieku novadā kas sastāv no zemes vienības (kadastra apzīmējums 9648 016 0126), adrese: Mežvidi 56, Burtnieku pag., Burtnieku nov., ar kopējo platību 0,0625 ha, izsoles sākumcena 1880,96 EUR.

Izsole notiks Valmieras pagasta pārvaldē, Vanagu ielā 4, Valmiermuižā, Valmieras pag., Burtnieku novadā, 2020. gada 23. janvārī plkst.10.20. Izsoles dalībniekiem, kuri vēlas piedalīties izsolē, ne vēlāk kā līdz 2020.gada 16. janvārim plkst. 15.00 ir jāreģistrējas Burtnieku novada pašvaldības administrācijā (Pašvaldības īpašuma izsoles komisijā), Vanagu ielā 4, Valmiermuižā, Valmieras pag., Burtnieku novadā, administrācijas darba laikā.

Plašāka informācija: izsoles nolikums (pievienotais fails, PDF) un pielikumi (pievienotais fails, DOC)


Burtnieku novada pašvaldības kapitālsabiedrība SIA “BN KOMFORTS” ar augšupejošu soli rīko izsoli nekustamajiem īpašumiem:

1.“Katlu māja’’, kadastra Nr. 9454 007 0245, Ēvelē, Ēveles pagastā, Burtnieku novadā kas sastāv no zemes gabala 2970 m2 kopplatībā (kadastra apzīmējums 9454 007 0245) un uz tā esošās apbūves:

 • nedzīvojamā ēka – katlu māja (kadastra apzīmējums 9454 007 0245 001);
 • inženierbūve – skurstenis (kadastra apzīmējums 9454 007 0245 002).

Izsoles sākumcena 1 600,00 EUR (viens tūkstotis seši simti euro un 0 centi).

Plašāka informācija: noteikumi (pievienotais fails, PDF) un pielikums (pievienotais fails, DOC)


2. “Riteņi’’, kadastra Nr. 9454 007 0364, Ēvelē, Ēveles pagastā, Burtnieku novadā kas sastāv no:

 • zemes gabala 633 m2 kopplatībā (kadastra apzīmējums 9454 007 0364);
 • nedzīvojamās ēkas – garāžas (kadastra apzīmējums 9454 007 0364 001).

Izsoles sākumcena 2 700,00 EUR (divi tūkstoši septiņi simti euro un 0 centi).

Plašāka informācija: noteikumi (pievienotais fails, PDF) un pielikums (pievienotais fails, DOC)


Izsole notiks šā gada 13. februārī pulksten 09.00 un 09.15 Vanagu ielā 4a, Valmiermuižā, Valmieras pagastā, Burtnieku novadā. Izsoles dalībniekiem, kuri vēlas piedalīties izsolē, ne vēlāk kā līdz 2020. gada 12. februārim plkst. 15.00 ir jāreģistrējas SIA "BN KOMFORTS" administrācijā, Vanagu ielā 4a, Valmiermuiža, Valmieras pag., Burtnieku novads, administrācijas darba laikā.

Tālrunis: 22025761

E-pasts: bnkomforts@burtniekunovads.lv