Sociālais dienests

Juridiskā adrese: Vanagu iela 4, Valmiermuiža, Valmieras pagasts, Burtnieku novads, LV-4219
E-pasts: info.sd@burtniekunovads.lv

 
Burtnieku novada pašvaldības Sociālais dienests ir pašvaldības izveidota iestāde, kas nodrošina sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības sniegšanu novada iedzīvotājiem.

Sociālā dienesta funkcijas:

  • Sniegt sociālo palīdzību krīzes situācijā nonākušām trūcīgām ģimenēm (personām), lai apmierinātu to pamatvajadzības un veicinātu darbspējīgo personu līdzdarbību savas situācijas uzlabošanā. Sociālās palīdzības sniegšana balstās uz ģimenes vai personas materiālo resursu izvērtēšanu, ja tā nespēj nodrošināt pamatvajadzības, nosakot  personas līdzdarbības pienākumus.
  • Sniegt sociālos pakalpojumus vai organizēt to sniegšanu, lai uzlabotu personas, ģimenes, personu grupas un sabiedrības dzīves kvalitāti un atjaunotu vai sekmētu personu spēju uzlabošanos sociāli funkcionēt un iekļauties sabiedrībā.
  • Administrēt un nodrošināt iedzīvotājiem Labklājības ministrijas finansētā Asistenta pakalpojuma pieejamību.
  • Administrēt pašvaldības budžeta līdzekļus, kas novirzīti sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības sniegšanai.
  • Informēt iedzīvotājus par pašvaldības sniegto sociālo palīdzību un nodrošinātajiem sociālajiem pakalpojumiem, to saņemšanas kārtību, līdzdarbības pienākumiem, kā arī par citiem sociālās palīdzības jautājumiem.
  • Sadarboties ar izglītības iestādēm, bāriņtiesu un policiju gadījumu risināšanai, kad ģimene vai atsevišķi dzīvojoša persona nonākusi krīzes situācija.
  • Sadarbojas ar valsts un pašvaldību iestādēm, organizācijām un fiziskām personām, lai savlaicīgi sniegtu sociālos pakalpojumus un sociālo palīdzību iedzīvotājiem, kuriem tie ir nepieciešami.
  • Sagatavot un sniegt pārskatus un atskaites atbilstoši Labklājības ministrijas un Pašvaldības noteiktajām prasībām.
  • Izveidot informatīvo datu bāzi par sociālās palīdzības un sociālo pakalpojumu pieprasītājiem un saņēmējiem, sniegto pakalpojumu veidiem.
  • Izstrādāt sociālo pakalpojumu attīstības koncepcijas, mērķprogrammas un priekšlikumus jaunu pakalpojumu ieviešanai novadā.