Vienreizējs pabalsts krīzes situācijā

 Vienreizējo pabalstu krīzes situācijā ir tiesības pieprasīt pamatvajadzību nodrošināšanai:

  • katastrofu gadījumos. Pabalstu katastrofu gadījumos piešķir līdz 500,00 EUR vienai ģimenei (mājsaimniecībai), ņemot vērā radīto zaudējumu sekas.
  • citos no ģimenes (personas) gribas neatkarību apstākļu gadījumos, ja ģimene (persona) savas pamatvajadzības nespēj nodrošināt saviem spēkiem. Pabalstu citos no ģimenes (personas) gribas neatkarīgu apstākļu gadījumos līdz 120.00 EUR, nepārsniedzot faktiskos izdevumus, izmaksājot skaidrā naudā vai pārskaitot to pakalpojuma sniedzējam.

 Pabalstu piešķir:

  • pamatvajadzību nodrošināšanai zādzību gadījumos;
  • citiem mērķiem, lai novērstu konkrēto krīzes situāciju.

NEPIECIEŠAMIE DOKUMENTI

Personu apliecinošs dokuments;

Pabalstu var pieprasīt viena mēneša laikā no krīzes situācijas rašanās dienas, kopā ar iesniegumu iesniedzot dokumentu, kas apliecina krīzes situācijas iestāšanās faktu, (ārstniecības iestādes, Valsts policijas, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta un tml), kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai, ja tie nav valsts vai pašvaldību iestāžu rīcībā.


PABALSTA PIEŠĶIRŠANAS LAIKS

Sociālais dienests lēmumu par pabalsta piešķiršanu vai atteikumu pieņem ne vēlāk kā viena mēneša laikā no dienas, kad saņemti dokumenti. Lēmumu par pabalsta piešķiršanu Sociālais dienests pabalsta pieprasītājam paziņo mutvārdos, bet lēmumu par atteikumu noformē rakstveidā, norādot atteikuma iemeslus, kā arī lēmuma apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas termiņus un kārtību.

Pabalstus izmaksā personas iesniegumā norādītajā bankas norēķinu kontā vai Burtnieku novada pagastu pārvalžu norēķinu kasēs.


PABALSTA PIEPRASĪŠANAS VIETA