Dzīvokļa pabalsts

Dzīvokļa pabalsts tiek piešķirts dzīvojamās telpas īres un/vai apsaimniekošanas maksas un/vai maksas par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvojamās telpas lietošanu, segšanai vai kurināmā iegādei uz vienu mājsaimniecību vienu reizi kalendārajā gadā.

Tiesības saņemt dzīvokļa pabalstu 180,00 EUR apmērā ir:

•    ģimenei vai atsevišķi dzīvojošai personai, kura atbilst trūcīgas ģimenes (personas) statusam;
•   ģimenei vai atsevišķi dzīvojošai personai, kura atbilst maznodrošinātas ģimenes (personas) statusam;

Tiesības saņemt dzīvokļa pabalstu 90,00 EUR apmērā ir:

•    ja persona (ģimene) atbilst trūcīgās personas (ģimenes) statusam un ir noslēgusi īres līgumu par dzīvošanu Burtnieku novada pašvaldības sociālajā dzīvojamajā mājā.


NEPIECIEŠAMIE DOKUMENTI

Personu apliecinošs dokuments;

Pabalsta pieprasītājs Sociālajā dienestā iesniedz rakstveida iesniegumu, ienākumus un materiālo stāvokli apliecinošus dokumentus, izdevumus apliecinošus dokumentus un aizpilda iztikas līdzekļu deklarāciju.


PABALSTA PIEŠĶIRŠANAS LAIKS

Sociālais dienests lēmumu par pabalsta piešķiršanu vai atteikumu pieņem ne vēlāk kā viena mēneša laikā no dienas, kad saņemti dokumenti. Lēmumu par pabalsta piešķiršanu Sociālais dienests pabalsta pieprasītājam paziņo mutvārdos, bet lēmumu par atteikumu noformē rakstveidā, norādot atteikuma iemeslus, kā arī lēmuma apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas termiņus un kārtību.

Pabalstus izmaksā personas iesniegumā norādītajā bankas norēķinu kontā vai Burtnieku novada pagastu pārvalžu norēķinu kasēs.


INFORMĀCIJAI

Novērtējot pieprasītāja materiālo stāvokli, ņem vērā 2010. gada 30. marta Ministru kabineta noteikumus Nr.299  “Noteikumi par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu”.

Dzīvokļa pabalsts tiek piešķirts dzīvojamās telpas īres un/vai apsaimniekošanas maksas un/vai maksas par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvojamās telpas lietošanu, segšanai vai kurināmā iegādei uz vienu mājsaimniecību vienu reizi kalendārajā gadā.

Tiesības saņemt dzīvokļa pabalstu 180,00 EUR apmērā ir:

•    ģimenei vai atsevišķi dzīvojošai personai, kura atbilst trūcīgas ģimenes (personas) statusam;
•   ģimenei vai atsevišķi dzīvojošai personai, kura atbilst maznodrošinātas ģimenes (personas) statusam;

Tiesības saņemt dzīvokļa pabalstu 90,00 EUR apmērā ir:

•    ja persona (ģimene) atbilst trūcīgās personas (ģimenes) statusam un ir noslēgusi īres līgumu par dzīvošanu Burtnieku novada pašvaldības sociālajā dzīvojamajā mājā.


NEPIECIEŠAMIE DOKUMENTI

Personu apliecinošs dokuments;

Pabalsta pieprasītājs Sociālajā dienestā iesniedz rakstveida iesniegumu, ienākumus un materiālo stāvokli apliecinošus dokumentus, izdevumus apliecinošus dokumentus un aizpilda iztikas līdzekļu deklarāciju.


PABALSTA PIEŠĶIRŠANAS LAIKS

Sociālais dienests lēmumu par pabalsta piešķiršanu vai atteikumu pieņem ne vēlāk kā viena mēneša laikā no dienas, kad saņemti dokumenti. Lēmumu par pabalsta piešķiršanu Sociālais dienests pabalsta pieprasītājam paziņo mutvārdos, bet lēmumu par atteikumu noformē rakstveidā, norādot atteikuma iemeslus, kā arī lēmuma apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas termiņus un kārtību.

Pabalstus izmaksā personas iesniegumā norādītajā bankas norēķinu kontā vai Burtnieku novada pagastu pārvalžu norēķinu kasēs.


INFORMĀCIJAI

Novērtējot pieprasītāja materiālo stāvokli, ņem vērā 2010. gada 30. marta Ministru kabineta noteikumus Nr.299  “Noteikumi par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu”.


PABALSTA PIEPRASĪŠANAS VIETA