Pabalsts izglītības veicināšanai

Iesniegumi pabalsta saņemšanai tiek pieņemti no jūnija pirmās apmeklētāju pieņemšanas dienas līdz septembra pēdējai apmeklētāju pieņemšanas dienai.

Pabalstu mācību piederumu iegādei izsniedz dāvanu kartes veidā 30,00 EUR  apmērā, uzsākot jauno mācību gadu:

  • ģimenēm, kurām piešķirts trūcīgās ģimenes statuss (obligātā izglītības programma no 5 gadu vecuma līdz pabeigta 9. klase);
  • ģimenēm, kurām piešķirts maznodrošinātas ģimenes statuss (obligātā izglītības programma no 5 gadu vecuma, līdz pabeigta 9. klase);
  • katram audžuģimenē ievietotam bērnam, kurš apmeklē vispārizglītojošo vai profesionālo izglītības iestādi.

NEPIECIEŠAMIE DOKUMENTI

Personu apliecinošs dokuments;

Pabalsta pieprasītājs Sociālajā dienestā iesniedz rakstveida iesniegumu, ienākumus un materiālo stāvokli apliecinošus dokumentus, izdevumus apliecinošus dokumentus un aizpilda iztikas līdzekļu deklarāciju;

Iesniedzot pieprasījumu par pabalstu, izglītības veicināšanai, nepieciešams iesniegt izziņu no izglītības iestādes, kas apliecina, ka bērns ir šīs skolas audzēknis.


PABALSTA PIEŠĶIRŠANAS LAIKS

Sociālais dienests lēmumu par pabalsta piešķiršanu vai atteikumu pieņem ne vēlāk kā viena mēneša laikā no dienas, kad saņemti dokumenti. Lēmumu par pabalsta piešķiršanu Sociālais dienests pabalsta pieprasītājam paziņo mutvārdos, bet lēmumu par atteikumu noformē rakstveidā, norādot atteikuma iemeslus, kā arī lēmuma apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas termiņus un kārtību.

Pabalsts izglītības veicināšanai ir netiešs, un tas tiek izsniegts dāvanu kartes veidā.


INFORMĀCIJAI

Novērtējot pieprasītāja materiālo stāvokli, ņem vērā 2010. gada 30. marta Ministru kabineta noteikumus Nr.299  “Noteikumi par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu”.


PABALSTA PIEPRASĪŠANAS VIETA