Darbības un attīstības stratēģija 2017.-2019.gadam

Attīstības stratēģija ir dokuments, kas izstrādāts, lai veidotu koordinētu un mērķtiecīgu sociālās palīdzības un sociālo pakalpojumu attīstību Burtnieku novadā, kā arī organizētais sociālais darbs sekmētu dzīves kvalitātes paaugstināšanās nodrošināšanu novada mazaizsargātajiem iedzīvotājiem. Burtnieku novada pašvaldības Sociālā dienesta darbības un attīstības stratēģija ir īstermiņa plānošanas dokuments laika posmam no 2017. līdz 2019.gadam. Stratēģijas attīstības virziens un rīcības plāns ir veidots pamatojoties uz Burtnieku novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2012.-2030. gadam vīziju un rīcības uzdevumiem.

Attīstības stratēģija raksturo esošo situāciju sociālās palīdzības un pakalpojumu jomā Burtnieku novadā, nosaka sociālās sfēras attīstības prioritātes, rīcības virzienus, uzdevumus, kā arī to īstenotājus. Attīstības stratēģijas mērķis ir uzlabot Sociālā dienesta darbības un plānošanas procesu, lai sasniegtu izvirzītos mērķus sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības jautājumos.

Pievienotie faili