Vidējās izmaksas PII

Vidējo izmaksu aprēķināšanas kārtība vienam izglītojamajam pirmsskolas izglītības programmā Burtnieku novadā. Saskaņā ar LR Izglītības likuma 17.pants 2.2 daļu Burtnieku novada pašvaldība noteikusi nepieciešamās vidējās izmaksas vienam izglītojamajam pirmsskolas izglītības programmā.

Izmaksas aprēķinātas, pamatojoties uz MK noteikumiem Nr.418 „Kārtība, kādā veicami pašvaldību savstarpējie norēķini par izglītības iestāžu vai sociālās aprūpes iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem ", un ņemot vērā audzēkņu skaitu konkrētā izglītības iestādē uz 2018. gada 1. janvāri.

2018. gadā vidējās izmaksas vienam izglītojamajam Burtnieku novadā:
PII "Zīļuks"- EUR 291,96
PII "Sienāzītis"- EUR 206,70
PII "Namiņš"- EUR 176,68
PII "Burtiņš" - EUR 209,54

Izmaksas apstiprinātas ar Burtnieku novada pašvaldības domes 17.01.2017. sēdes lēmuma Nr.7 protokolu Nr.1. 7 punkts