Ārpus meža zemēm augošu koku ciršanas atļaujas saņemšana


PAKALPOJUMA APRAKSTS

Persona, kura vēlas cirst kokus ārpus meža, vēršas ar iesniegumu Burtnieku novada pašvaldībā. Iesniegumus par koku ciršanu ārpus meža Burtnieku novadā izskata Ārpus meža zemēm augošu koku ciršanas izvērtēšanas komisija.

Komisija pirms lēmuma par koku ciršanu pieņemšanas veic koku apsekošanu dabā un izvērtē iesnieguma pamatotību un koku ciršanas atbilstību normatīvajiem aktiem. Koku ciršanas atļauja ir derīga vienu gadu no izsniegšanas brīža.

Koku ciršanas ārpus meža izvērtēšanas kārtību, publiskās apspriešanas procedūru, metodiku zaudējumu aprēķināšanai un samaksas  kārtību  par koku ciršanu Burtnieku novada administratīvajā teritorijā nosaka Burtnieku novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr. 8/2016 “Par koku ciršanu ārpus meža Burtnieku novadā


NEPIECIEŠAMIE DOKUMENTI

Iesniegums;

Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku iesniegumam papildus jāpievieno kopsapulces lēmuma kopija par koka ciršanu.


PAKALPOJUMA PIEPRASĪŠANAS VIETA

Pagastu pārvaldes

Burtnieku pagasta pārvalde,
Jāņa Vintēna iela 7, Burtnieki, Burtnieku pagasts, Burtnieku nov., LV-4206;

Ēveles pagasta pārvalde,
"Ēveles skola", Ēvele, Ēveles pag., Burtnieku nov., LV-4712;

Matīšu pagasta pārvalde,
Skolas iela 11, Matīši, Matīšu pag., Burtnieku nov., LV-4210;

Rencēnu pagasta pārvalde,
Valmieras iela 13, Rencēni, Rencēnu pag., Burtnieku nov., LV-4232;

Valmieras pagasta pārvalde,
Vanagu iela 4, Valmiermuiža, Valmieras pagasts, Burtnieku nov., LV-4219;

Vecates pagasta pārvalde,
"Kultūras centrs", Vecate, Vecates pag., Burtnieku nov., LV-4211.

KONTAKTI