Alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecības novietnes vieta Burtnieku novada teritorijā


PAKALPOJUMA APRAKSTS

Pašvaldības saskaņojums nepieciešams tiem komersantiem, kuri papildus alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecības vai alus mazumtirdzniecības licencē norādītajai pastāvīgajai tirdzniecības vietai piesaka alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecību novietnē. Tas neattiecas uz alkohola un alus tirdzniecību publiskos pasākumos un gadatirgos.

Saskaņojums alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecībai novietnēs tiek izsniegts kalendārajam gadam no 1.janvāra līdz 31.decembrim, katrā konkrētajā gadījumā tirdzniecības periodu nosakot individuāli.

Pašvaldība var atteikt izsniegt saskaņojumu, ja novietni plānots atvērt tiešā izglītības iestāžu tuvumā.

Saskaņošanas kārtību nosaka Burtnieku novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr. 8/2012 “Par kārtību kādā saskaņojama alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecības novietnes vieta Burtnieku novada teritorijā


NEPIECIEŠAMIE DOKUMENTI

Lai   komersants  saņemtu  pašvaldības  saskaņojumu,  ir  jāiesniedz  Burtnieku  novada pašvaldībā  (pagastu  pārvaldēs)  iesniegums,  kuru  parakstījusi  persona  ar  komersanta pārstāvības tiesībām un kurā norādīts:

  • plānotais termiņš alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecībai novietnē;
  • novietnes atrašanās vieta;
  • alkoholisko dzērienu veids, kurus paredzēts tirgot novietnē;
  • par tirdzniecību novietnes vietā atbildīgā persona.

 

Papildus iesniegumam jāpievieno šādi dokumenti: komersanta reģistrācijas apliecības kopiju, uzrādot oriģinālu; komersantam izsniegtās alkoholisko  dzērienu  mazumtirdzniecības  vai  alus mazumtirdzniecības licences kopiju, uzrādot oriģinālu; zemes  gabala, uz  kuras  atrodas  novietne, īpašuma vai  nomas  tiesības  apliecinošu dokumentu kopiju, uzrādot oriģinālu.


PAKALPOJUMA SAŅEMŠANAS LAIKS

Saskaņojumu  bez  maksas  izsniedz  Burtnieku  novada pašvaldības izpilddirektors, ne vēlāk kā 10 darba dienu laikā no komersanta iesnieguma un visu nepieciešamo dokumentu saņemšanas dienas.


PAKALPOJUMA PIEPRASĪŠANAS VIETA

Pagastu pārvaldes

Burtnieku pagasta pārvalde,
Jāņa Vintēna iela 7, Burtnieki, Burtnieku pagasts, Burtnieku nov., LV-4206;

Ēveles pagasta pārvalde,
"Ēveles skola", Ēvele, Ēveles pag., Burtnieku nov., LV-4712;

Matīšu pagasta pārvalde,
Skolas iela 11, Matīši, Matīšu pag., Burtnieku nov., LV-4210;

Rencēnu pagasta pārvalde,
Valmieras iela 13, Rencēni, Rencēnu pag., Burtnieku nov., LV-4232;

Valmieras pagasta pārvalde,
Vanagu iela 4, Valmiermuiža, Valmieras pagasts, Burtnieku nov., LV-4219;

Vecates pagasta pārvalde,
"Kultūras centrs", Vecate, Vecates pag., Burtnieku nov., LV-4211.

KONTAKTI