Pašvaldības pabalsts jaundzimušā aprūpei

PAKALPOJUMA APRAKSTS

Tiesības saņemt pabalstu ir jaundzimušā bērna vienam no vecākiem, kuru deklarētā dzīvesvieta Burtnieku novadā ir vismaz 12 mēneši. Pabalsts ir vienreizējs un tā apmērs ir 200,00 euro par katru jaundzimušo bērnu

Pabalsta piešķiršanas un izmaksāšanas kārtība. Burtnieku novada pašvaldība pabalstu izmaksā: vienam no bērna vecākiem vai personai, kura adoptējusi vai ņēmusi aizbildnībā bērnu, ja šis pabalsts nav izmaksās bērna vecākam, vai vienam no audžuģimenes vecākiem, ja šis pabalsts nav izmaksāts bērna vecākiem.

Pabalstu var pieprasīt 6 mēnešu laikā pēc bērna piedzimšanas. Lēmumu par pabalsta piešķiršanu pieņem Burtnieku novada dzimtsarakstu nodaļas vadītāja.

Burtnieku novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr. 21/2017 "Par vienreizēju pabalstu ģimenei sakarā ar bērna piedzimšanu"


NEPIECIEŠAMIE DOKUMENTI

Lai saņemtu pabalstu vienam no vecākiem, uzrādot pasi, jāiesniedz iesniegums (pievienotais fails),

bērna dzimšanas apliecības fotokopija, uzrādot oriģinālu (ja bērna dzimšana reģistrēta citā dzimtsarakstu nodaļā).


PAKALPOJUMA PIEPRASĪŠANAS VIETA

Dzimtsarakstu nodaļa

Adrese: Vanagu iela 4, Valmiermuiža, Valmieras pagasts, Burtnieku novads
Tālrunis: 64207076
Fakss: 64238257
E-pasts: dzimtsar.nod@burtniekunovads.lv

Apmeklētāju pieņemšanas laiki:
Pirmdienās plkst. 8.00-11.00, 14.00-17.00;
Trešdienās plkst. 8.00-11.00, 14.00-17.00;
Ceturtdienās plkst. 8.00-11.00, 14.00-17.00.

Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja prombūtnes laikā lēmumu par pabalsta piešķiršanu pieņem Valmieras pagasta pārvaldes vadītājs.

Adrese: Vanagu iela 4, Valmiermuiža, Valmieras pagasts, Burtnieku novads
Tālrunis: 26313154
E-pasts: mara.vitola@burtniekunovads.lv

Apmeklētāju pieņemšanas laiki:
Pirmdienās 9.00-12.00 un 15.00-18.00; 
Ceturtdienās 9.00-12.00 un 14.00-17.00.