Pašvaldības iedzīvotāja apbedīšanas pabalsta piešķiršana


PAKALPOJUMA APRAKSTS

Tiesības saņemt pabalstu ir mirušā cilvēka radiniekam vai personai, kas ir miršanas gadījuma paziņotājs (reģistrē miršanu).

Tiesības saņemt 150,00 euro pabalstu ir tad, ja mirusī persona bija deklarējusi savu dzīvesvietu Burtnieku novadā (pastāvīgs Burtnieku novada iedzīvotājs līdz nāves dienai). Pabalsts ir vienreizējs un izmaksājams tikai vienai personai.

Vairāk par pabalsta piešķiršanas un izmaksas kārtību Burtnieku novada pašvaldības saistošajos noteikumos Nr. 9/2009 “Par Burtnieku novada pašvaldības apbedīšanas pabalsta piešķiršanu

Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie normatīvie akti:


NEPIECIEŠAMIE DOKUMENTI

Lai saņemtu apbedīšanas pabalstu radinieks vai persona, kas reģistrējusi miršanu, uzrāda savu pasi, mirušā cilvēka miršanas apliecību un iesniedz iesniegumu pabalsta saņemšanai (pievienotais fails)


PAKALPOJUMA PIEPRASĪŠANAS VIETA

Dzimtsarakstu nodaļa

Adrese: Vanagu iela 4, Valmiermuiža, Valmieras pagasts, Burtnieku novads
Tālrunis: 64207076
Fakss: 64238257
E-pasts: dzimtsar.nod@burtniekunovads.lv

Apmeklētāju pieņemšanas laiki:
Pirmdienās plkst. 8.00-11.00, 14.00-17.00;
Trešdienās plkst. 8.00-11.00, 14.00-17.00;
Ceturtdienās plkst. 8.00-11.00, 14.00-17.00.

Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja prombūtnes laikā lēmumu par pabalsta piešķiršanu pieņem Valmieras pagasta pārvaldes vadītājs.

Adrese: Vanagu iela 4, Valmiermuiža, Valmieras pagasts, Burtnieku novads
Tālrunis: 26313154
E-pasts: mara.vitola@burtniekunovads.lv

Apmeklētāju pieņemšanas laiki:
Pirmdienās 9.00-12.00 un 15.00-18.00; 
Ceturtdienās 9.00-12.00 un 14.00-17.00.