Bezmaksas ēdināšana


PAKALPOJUMA APRAKSTS

Burtnieku novada pašvaldība nodrošina bezmaksas ēdināšanu:

  1. Pašvaldības vispārējās pamatizglītības iestādēs izglītojamiem, kuriem tā netiek nodrošināta valsts mērķdotācijas veidā;
  2. Burtnieku novada Valmieras pagastā deklarētiem izglītojamiem, kuri pamatizglītību apgūst Valmieras pilsētas pašvaldības izglītības iestādēs, kuriem tā netiek nodrošināta valsts mērķdotācijas veidā vai ar Valmieras pilsētas pašvaldības domes lēmumu;
  3. Burtnieku novada Vecates pagastā deklarētiem izglītojamiem, kuri pamata izglītību apgūst Mazsalacas vidusskolā un kuriem tā netiek nodrošināta valsts mērķdotācijas veidā.

Bezmaksas ēdināšana iepriekšminētajos gadījumos tiek nodrošināta ar nosacījumu, ka izglītojamā deklarētā dzīvesvieta, kā arī viena no vecākiem (aizbildņiem) deklarētā dzīvesvieta pēdējos vienpadsmit mēnešus nepārtraukti ir Burtnieku novada administratīvajā teritorijā.


NORMATĪVAIS AKTS, KAS REGULĒ PAKALPOJUMU SNIEGŠANU

Burtnieku novada pašvaldības noteikumi Nr. 11/2016 “Par Burtnieku novada pašvaldības bezmaksas ēdināšanas kārtību izglītojamajiem


Ēdināšanas maksas atlaide pirmsskolas izglītības iestāžu audzēkņiem

Burtnieku novada pašvaldības dome 2018. gada 19. decembrī lēma nodrošināt 2019. gadā Burtnieku novadā 11 mēnešus deklarētām daudzbērnu ģimenēm, kurās aug trīs vai vairāk bērni un nav noteikts trūcīgās ģimenes statuss un nav piešķirta ēdināšanas maksas atlaide saskaņā ar citiem normatīvajiem aktiem, un ģimenēm, kurās ir bērns ar īpašām vajadzībām, ēdināšanas maksas atlaidi 100% apmērā mēnesī par katru bērnu, kas apmeklē kādu Burtnieku novada izglītības iestādi, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmu.

Noteikti arī izņēmuma gadījumi, kad var piešķirt ēdināšanas maksas atlaidi 100% apmērā mēnesī par katru bērnu:

  • Valmieras pagastā deklarētām daudzbērnu ģimenēm un ģimenēm, kurās ir bērns ar īpašām vajadzībām, ja bērnam nav nodrošināta vieta PII “Burtiņš”, bet bērns ir uzņemts rindā;
  • Burtnieku novadā deklarētām daudzbērnu ģimenēm un ģimenēm, kurās ir bērns ar īpašām vajadzībām, ja bērns mācību gadā līdz 2019.gada 30.maijam absolvē kādu Valmieras pilsētas PII;
  • Daudzbērnu ģimenei un ģimenei, kurā ir bērns ar īpašām vajadzībām, kas ir iegādājusies nekustamo īpašumu Burtnieku novadā un tajā ir bērna (-u) deklarētā  dzīvesvieta.

Noteiktās atlaides attiecināmās arī uz audžuģimenē ievietotiem vai aizbildnībā esošiem bērniem.

Ēdināšanas maksas atlaide tiek piemērota, ja bērna likumiskais pārstāvis iesniedzis iesniegumu Burtnieku novada pašvaldības Sociālajā dienestā ar pieprasījumu ēdināšanas maksas atlaidei. Maksa par ēdināšanu tiek pārskaitīta pakalpojuma sniedzējam, kurš realizē ēdināšanas pakalpojumu sniegšanu attiecīgajā izglītības iestādē, atbilstoši Burtnieku novada pašvaldības Sociālajā dienestā iesniegtajam rēķinam 100% apmērā vienam izglītojamajam dienā, ne vairāk kā 2,60 EUR dienā.