Dzimšanas reģistrācija


PAKALPOJUMA APRAKSTS

Par bērna piedzimšanu paziņo jebkurai Dzimtsarakstu iestādei mēneša laikā pēc bērna piedzimšanas. Dzimtsarakstu nodaļa sastāda dzimšanas reģistru un izsniedz dzimšanas apliecību.

Ja bērna vecāki nav reģistrējuši savstarpēju laulību, ziņas par tēvu bērna dzimšanas reģistrācijas dokumentos var ierakstīt, iesniedzot dzimtsarakstu nodaļā vecāku kopīgu paternitātes atzīšanas iesniegumu.

Dzimtasarakstu nodaļā iespējams deklarēt arī jaundzimušā bērna dzīvesvietu.

Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie normatīvie akti:


NEPIECIEŠAMIE DOKUMENTI

Ārstniecības iestādes vai ārstniecības personas izziņa par bērna dzimšanu – jāiesniedz oriģināls;

Vecāku pases – oriģināls;

Vecāku laulības apliecība – jāuzrāda oriģināls;

Ja vecāki nesastāv laulībā, tad nepieciešams iesniegums par paternitātes atzīšanu.


AR PAKALPOJUMU SAISTĪTIE MAKSĀJUMI

Pakalpojums ir bez maksas.

Par svinīgu bērna dzimšanas reģistrāciju - EUR 14,23 +PVN.

No maksas par pakalpojumiem ir atbrīvoti:

  • 1.un 2.grupas invalīdi;
  • Politiski represētās personas;
  • Trūcīgās personas;
  • Pensionāri.

Maksas pakalpojums tiek noteikts, pamatojoties uz LR likuma “Par pašvaldībām" 14.panta pirmās daļas 3.punktu un Burtnieku novada pašvaldības domes 2009.gada 19. novembra lēmumu Nr.11.2.p “Par maksas pakalpojumiem Burtnieku novada dzimtsarakstu nodaļā”.


PAKALPOJUMA PIEPRASĪŠANAS VIETA

Dzimtsarakstu nodaļa

Adrese: Vanagu iela 4, Valmiermuiža, Valmieras pagasts, Burtnieku novads
Tālrunis: 64207076
Fakss: 64238257
E-pasts: dzimtsar.nod@burtniekunovads.lv

Apmeklētāju pieņemšanas laiki:
Pirmdienās plkst. 8.00-11.00, 14.00-17.00;
Trešdienās plkst. 8.00-11.00, 14.00-17.00;
Ceturtdienās plkst. 8.00-11.00, 14.00-17.00.