Būvniecības iespēju noskaidrošana pirms nekustamā īpašuma iegādes


PAKALPOJUMA APRAKSTS

Lūdzam iedzīvotājus, kuri vēlas iegādāties nekustamo īpašumu Burtnieku novadā, pirms tā iegādes vērsties Burtnieku novada būvvaldē, lai noskaidrotu būvniecības iespējas iecerētajā nekustamajā īpašumā.

Jums būtu jānoskaidro: 

1.1.vai NODROŠINĀTA JURIDISKA PIEKĻUVE LĪDZ VALSTS VAI PAŠVALDĪBAS AUTOCEĻAM - būs jāslēdz servitūta līgumi ar to nekustamo īpašumu īpašniekiem, kuru zemesgabalus šķērso piebraucamais ceļš.

1.2.vai TERITORIJAS PLĀNOJUMĀ VAI DETĀLPLĀNOJUMĀ NOTEIKTĀ ATĻAUTĀ (PLĀNOTĀ) IZMANTOŠANA ATBILST BŪVNIECĪBAS IECEREI. -

a) nepieciešams gaidīt, kad tiks grozīts Teritorijas plānojums (bez garantijas, ka tiks ņemts vērā Jums tīkamais variants), b) grozīt detālplānojumu (nepieciešams saņemt visu detālplānojumā ietverto nekustamo īpašumu īpašnieku piekrišana).

1.3.kāds ir iecerētās būves iespējamais BŪVNIECĪBAS PROCESS - vai nav jāizstrādā detālplānojums. Ja nepieciešams izstrādāt detālplānojumu, cik un kādi nekustamie īpašumi tiek ietverti detālplānojuma izstrādes teritorijā (piekļuve valsts autoceļam, kompleksais detālplānojums u.c.)

1.4.DETĀLPLĀNOJUMA REALIZĀCIJAS KĀRTĪBA - inženiertīklu izbūve (ir/nav izbūvēts), ugunsdzēsības ūdens ņemšanas vietas (ir/nav izbūvētas), ceļu izbūve (ir/nav izbūvēts, kurš apsaimniekos un uzturēs. Informācijai - pašvaldība uztur un apsaimnieko tikai tai piederošās ielas. Pašvaldība var pārņemt ielas tikai tad, kad tās izdalītas atsevišķā zemesgabalā un ir izbūvētas. Servitūta ceļus uztur un labo servitūta izlietotājs (Civillikums 1151.p.), privātos ceļus (zemes īpašnieks - privāta vai juridiska persona(s)) būvē, uztur un labo ceļu īpašnieks(i).


PAKALPOJUMA PIEPRASĪŠANAS VIETA

Burtnieku novada būvvalde atrodas Vanagu ielā 4, Valmieras pag.

Apmeklētāju pieņemšanas laiks:

Trešdienās plkst. 9.00-13.00;
Ceturtdienās plkst. 13.00-17.00.

Pārējā laikā pēc iepriekšējas vienošanās pa tālr.: 26436040 vai e-pastā: buvvalde@burtniekunovads.lv​