Jaunumi

attēls

22. septembra domes sēdes darba kārtība

2010-09-20

22. septembrī plkst. 10:00 Burtnieku administratīvajā centrā, J. Vintēna ielā 7, Burtnieku pagastā, Burtnieku novadā notiks kārtējā Burtnieku novada pašvaldības domes sēde.

22. septembrī plkst. 10:00 Burtnieku administratīvajā centrā, J. Vintēna ielā 7, Burtnieku pagastā, Burtnieku novadā notiks kārtējā Burtnieku novada pašvaldības domes sēde.

Darba kārtība


Informatīvs ziņojums par ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu izpēti Burtnieku novada Valmieras pagasta Viestura ciema teritorijā – tikšanās ar SIA “Valmieras Ūdens” pārstāvi.

1.    Par autobusa iegādi
2.    Par automašīnas norakstīšanu
3.    Par automašīnas pārdošanu izsolē
4.    Par pašvaldības autotransporta iznomāšanu pašvaldības kapitālsabiedrībai „Rencēnu pagasta pašvaldības SIA “Renete””
5.    Par Burtnieku Ausekļa vidusskolas rīcībā esošo malkas atlikumu pārdošanu pašvaldības kapitālsabiedrībai „Rencēnu pagasta pašvaldības SIA “Renete”” 
6.    Par atļauju norakstīt Rencēnu pagasta pašvaldības SIA „Renete” īpašumā esošos autogreiderus
7.    Par 2010.gada 7.aprīļa cesijas līguma kompensācijas summas kapitalizāciju un tās ieguldīšanu Rencēnu pagasta pašvaldības SIA „Renete” pamatkapitālā
8.    Par atlīdzības noteikšanu Burtnieku novada pašvaldības Administratīvās komisijas locekļiem
9.    Par pašvaldības dzīvojamo telpu īres maksu
10.    Par papildus aizņēmumu 6 836, 00 LVL projekta „Pludmales ierīkošana un teritorijas labiekārtošana, „Pludmales”, Matīšu pagasts, Burtnieku novads ” realizācijai
11.    Par aizņēmumu 23 827 LVL projekta „Ēveles pamatskolas sporta zāles vienkāršotā rekonstrukcija” realizācijai Par izmaiņām Burtnieku novada pašvaldības  štatu sarakstā
12.    Par nokavēto nodokļu piedziņu bezstrīda kārtībā
13.    Par nokavēto nodokļu piedziņu bezstrīda kārtībā
14.    Par nokavēto nodokļu piedziņu bezstrīda kārtībā
15.    Par nokavēto nodokļu piedziņu bezstrīda kārtībā
16.    Par nokavēto nodokļu piedziņu bezstrīda kārtībā
17.    Par Burtnieku novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr. 25/2010„Grozījumi Burtnieku novada pašvaldības Saistošajos noteikumos Nr.2/2009„ Par sociālajiem pabalstiem Burtnieku novadā”apstiprināšanu
18.    Par pašvaldības saistošo noteikumu Nr.26/2010 „Grozījumi Par neapbūvētu Burtnieku novada pašvaldībai piederošo, piekrītošo vai turējumā esošo zemesgabalu nomas maksas noteikšanas kārtību noteikumos” apstiprināšanu
19.    Par pašvaldības saistošo noteikumu Nr.27/2010 „Grozījumi Burtnieku novada pašvaldības saistošajos noteikumos „Par sabiedrisko kārtību burtnieku novadā”” apstiprināšanu
20.    Par pašvaldības saistošo noteikumu Nr.28/2010 „Grozījumi Burtnieku novada teritorijas un tajā esošo nekustamo īpašumu uzturēšanas noteikumos” apstiprināšanu
21.    Par Burtnieku novada pašvaldības 2009.gada 23.decembra domes sēdes Nr.13.   lēmuma
Nr. 3 atcelšanu
22.    Par Burtnieku novada pašvaldības valsts mērķdotācijas sadales kārtību
23.    Par Burtnieku novada pašvaldības   saistošo noteikumu „Grozījumi Burtnieku novada pašvaldības  Saistošajos noteikumos  Nr. 11/2009 „Par braukšanas maksu atvieglojumiem maršruta tīkla pamata maršrutos”” apstiprināšanu
24.    Par dzīvojamās platības piešķiršanu
25.    Par zemes nomas līguma pārtraukšanu pirms termiņa
26.    Par lēmuma atcelšanu
27.    Par pašvaldībai piekritīgās zemes nomu “Rūķīši 1”, Vecates pagasts
28.    Par zemes nomas līguma pārtraukšanu pirms termiņa ´´Mežvidi 1´´, Burtnieku pagasts
29.    Par zemes reformas pabeigšanai izmantojamās zemes vienības daļas iznomāšanu
30.    Par nekustamā īpašumu “Rudzīši” Burtnieku novadā Ēveles pagastā sadalīšanu
31.    Par vienošanās slēgšanu par zemes vienības daļas ( ceļa posma) pieņemšanu bezatlīdzības lietošanā autoceļa uzturēšanai un apsaimniekošanai
32.    Par Valmieras pagasta padomes 2008.gada 25.septembra lēmuma „Par lauku apvidus zemes piekritību valstij”, protokols Nr.9, 2.§ 3., 4. un 10. punktu atcelšanu
33.    Par pirmpirkuma tiesību izmantošanu uz nekustamo īpašumu “Ziedonis 64” Burtnieku novadā Valmieras pagastā
34.    Par pirmpirkuma tiesību izmantošanu uz nekustamo īpašumu “Bēršas 19” Burtnieku novadā Rencēnu pagastā
35.    Par zemes vienības „Būdeļa mežs” Valmieras pagastā Burtnieku novadā sadalīšanu
36.    Par zemes nomas līguma pārtraukšanu pirms termiņa
37.    Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu īpašumam „Eidukas” Burtnieku novadā, Rencēnu pagastā
38.    Papildus jautājumi

ZIŅU ARHĪVS2021    2020    2019    2018    2017    2016    2015    2014    2013    2012    2011    2010    2009    


Burtnieku novada pašvaldība

Juridiskā adrese: J. Vintēna iela 7, Burtnieku pagasts, Burtnieku novads, LV-4206

Pasta adrese: Vanagu iela 4, Valmiermuiža, Valmieras pagasts, Burtnieku novads, LV-4219

Tālr. 64226643, fakss 64226332, e-pasts: info@burtniekunovads.lv

Darba laiks

Ar iepriekšēju pierakstu (pagastu pārvaldēs bez pieraksta apmeklētāju pieņemšanas laikos)
Pirmdien 8.00 - 18.00
Otrdien 8.00 - 17.00
Trešdien 8.00 - 17.00
Ceturtdien 8.00 - 17.00
Piektdien 8.00 - 16.00
*Pārtraukums 12.00 - 13.00

 

Piekļūstamības paziņojums

Tīmekļvietnes lietošanas noteikumi 

Datu privātuma politika

Tīmekļvietnē publicētās informācijas pārpublicēšana bez saskaņošanas ir aizliegta ar likumu

Burtnieku novada pašvaldības organizētajos pasākumos var tikt fotografēts un filmēts. Fotogrāfijas un videomateriāli var tikt izmantoti publicitātes materiālos. Iebildumu gadījumā varat vērsties pie pasākuma organizatora vai fotogrāfa, lai Jūs nefotografē un fotogrāfijas ar Jums nekur neparādās publiski

Dizaina izstrāde:blank

Izstrādāts:DirectHit