LATVISKI | ENGLISH | РУССКИЙ
Национальный парк “Браславские озера”
Aizsargājamo ainavu apvidus “ Augšdaugava”
2013-07-25
Tiks veidota pirmā Latvijas pārrobežu aizsargājamā dabas teritorija
Dabas aizsardzības pārvalde ir sākusi īstenot Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta (turpmāk - EKPI) Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programmas ietvaros finansētu projektu “Pārrobežu aizsargājamās dabas teritorijas "Augšdaugava-Braslavas ezeri” izveide un priekšnoteikumu radīšana tās integrētai pārvaldībai” (LLB-2-258). Projekta rezultātā tiks izveidota pirmā pārrobežu aizsargājamā dabas teritorija Latvijā.

Projekta mērķis ir ieviest savstarpēji saskaņotas aktivitātes abās teritorijas pusēs, tādējādi sniedzot ieguldījumu pārrobežu aizsargājamo dabas teritoriju pārvaldības efektivitātē. Projekta gala rezultātā tiks izveidota kopīga pārrobežu aizsargājamās dabas teritorijas “Augšdaugava-Braslavas ezeri” pārvaldības koncepcija, veicināta sabiedrības informētība par šo teritoriju, kā arī izveidota vienota administratīva struktūra turpmākai teritorijas pārvaldībai un informācijas apmaiņai.

Pārrobežu aizsargājamās dabas teritorijas izveide sniegs būtisku pieredzi dabas aizsardzības un teritorijas ilgtspējīgas attīstības problēmu apzināšanā un risināšanā starpvalstu līmenī, kā arī radīs priekšnoteikumus mērķtiecīgākai darbībai Eiropas pārrobežu aizsargājamo dabas teritoriju tīklā.

Rita Jakovļeva
Dabas aizsardzības pārvaldes
Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja

Projektu kopīgi īsteno Latvijas un Baltkrievijas partneri – Dabas aizsardzības pārvalde kā vadošais partneris, Daugavpils novada pašvaldība, Baltkrievijas Zinātņu akadēmijas Bioresursu institūts un Nacionālā parka “Braslavas ezeri” administrācija. Kā asociētie partneri projekta īstenošanā iesaistīsies arī Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija un Baltkrievijas Republikas Vides aizsardzības un dabas resursu ministrija. Projekta ieviešanas periods ir 18 mēneši.
Projekta kopējās attiecināmās izmaksas ir 251856,38 EUR, no kurām 226670,75 EUR (159306 LVL) ir EKPI līdzfinansējums, bet 25185,64 EUR (17700 LVL) ir partneru līdzfinansējums.
Par šīs publikācijas saturu pilnībā ir atbildīga Dabas aizsardzības pārvalde un tas nekādā veidā nevar tikt izmantots, lai atspoguļotu Eiropas Savienības uzskatus.