Jaunumi

attēls

Skolotāju dienas pasākumā godināti pedagogi

Burtnieku novada pedagogi piektdien, 5. oktobrī, pulcējās Burtnieku Ausekļa pamatskolā, lai svinētu savas profesijas svētkus. Skolotāju dienas pasākumā Burtnieku novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Guntars Štrombergs pasniedza pedagogiem Atzinības rakstus par atbalstošu ieinteresētību, atsaucību, radošu līdzdalību un pedagoģisko ieguldījumu skolas dzīvē. Skolotāju dienā tika godināti 23 pedagogi. Muzikālo, dzejisko un dvēselisko apsveikumu sanākušajiem veltīja Vita Melnbārde.

Pamatojot pretendentu atbilstību Atzinības raksta saņemšanai, tika saņemti pedagogu raksturojumi un vērtējums par pedagoģisko ieguldījumu skolas dzīvē. Atzinības tika pasniegtas:

Matīšu pamatskolas skolotājai Liānai Lapsai. “Apbrīnojama ir viņas spēja radīt brīnišķīgas lietas un īstus mākslas darbus no nekā, liekot lietā dažādus materiālus, radošu izdomu, pacietību,  dabas dotas prasmes un gaumes izjūtu. To visu viņa nodod skolēniem, mācot pašu rokām radīt sadzīvē noderīgas, pielietojamas un turpmākajā dzīvē noderīgas lietas.  Pateicoties skolotājas Liānas aizrautībai, lielam ieguldītajam darbam, skolēnu un kolēģu iesaistīšanai Eko skolu programmas aktivitātēs divu gadu garumā, Matīšu pamatskola var lepoties ar nesen saņemto zaļo Eko skolu karogu un pievienošanos Latvijas Eko skolu saimei,” stāsta kolēģi.

Matīšu pamatskolas direktores vietniecei izglītības jomā un pedagoģei Ligitai Lurinai. “Skolotāja rūpīgi gatavojas katrai mācību stundai. Tās  ir pārdomātas, emocionālas, tiek pielietotas dažādas mācību un audzināšanas metodes un izdales materiāli. Skolotājai labi padodas dažādas darba formas, lai skolēniem valodas apguve būtu vienkāršāka un ātrāk saprotama. Daudzi izdales materiāli ir pašas skolotājas gatavoti. Vairāku metodisko materiālu un darbu autore audzināšanas jomā. Daudzveidīgs darbs tiek parādīts ar skolēniem projektu nedēļās un citos ārpus stundu pasākumos. Uz skolotāju var paļauties, pieiet pie viņas un izrunāties, palūgt palīdzību. Ir sirsnīga, atsaucīga un saprotoša. Skolotāja popularizē humānās pedagoģijas principus un metodes,” stāsta kolēģi.

Matīšu pamatskolas pedagogam Mārim Antonam. “Ar skolotāja aktīvu iesaistīšanos vairākas reizes mācību gada laikā tiek organizētas interesantas, jautrības pilnas sporta dienas skolēniem, arī kopā ar vecākiem un pedagogiem. Pēdējos gados redzami ir uzlabojušies skolēnu sasniegumi dažādās sacensībās, uzrādot arvien labākus rezultātus. Nenoliedzami netālu no skolas esošās slidotavas izmantošana sporta stundās ir devusi iespēju Matīšu pamatskolas skolēniem vairākus gadus pēc kārtas plūkt laurus gan “Ledus gladiatoru”, gan “Zelta ripas” sacensībās,” stāsta kolēģi.

Pirmsskolas izglītības iestādes “Namiņš” pedagoģei Ilzei Eglītei. “Skolotāja  savu darbu ir veikusi ar augstu profesionālo meistarību, rūpību un pacietību, vadot pedagoģisko procesu daudzu gadu garumā. Šobrīd skolotāja ir devusies pensijā. Strādājot iestādē, ir ieguldījusi daudz mīlestības, rūpes un pašaizliedzīgu darbošanos,” stāsta kolēģi.

Pirmsskolas izglītības iestādes “Namiņš” pedagoģei Lanai Ņikitinai. “Skolotāja ir radoša un aktīva,  prot veicināt katra izglītojamā individuālo spēju attīstību, pacietīga  darbā ar pašiem mazākajiem bērniem, vienmēr smaidīga, pozitīvi noskaņota, aktīva,” stāsta kolēģi.  

Pirmsskolas izglītības iestādes “Namiņš” pedagoģei Dacei Rullei. “Savu profesionālo meistarību pierādījusi, strādājot ar tautas deju ansambļa "Kamolītis" mazajiem dalībniekiem, veicinot katra izglītojamā izaugsmi, rūpību, centību darbā un veiksmīgu sadarbību ar vecākiem,” stāsta kolēģi.

Burtnieku Ausekļa  pamatskolas logopēdei,  pedagoga palīdzei Mārai Daugulei. “Mums viņa ir Mārīte - mīļa, jauka, ļoti īpašs cilvēks. Vienmēr otram palīdz, nekad neatsaka. Viņu raksturo teiciens: “Kā varu palīdzēt?”. Mārīte ir labais gariņš gan bērniem, gan kolēģiem. Lai arī no viņas mīļums starot staro, pret sevi Mārīte ir ļoti prasīga, grib to sagaidīt arī no citiem,” stāsta kolēģi.

Pirmsskolas izglītības iestādes “Sienāzītis” pedagoģei Laurai Riekstiņai. “Viņa ir iejūtīga, laipna un izpalīdzīga, kurai  piemīt spēja ieraudzīt un attīstīt bērnos talantus un muzikālās spējas. Laura prot izraisīt interesi par mūziku un uzburt stāstu par iedomātu, izsapņotu muzikālu priekšnesumu. Skolotāja uzskata, ka  ar mūzikas palīdzību bērniem veidojas labāka izpratne par ģimeni, māju un dzimteni. Lai sasniegtu mērķi un bērnu orķestra skanējumu, skolotāja prot iztēloties kā skanēs pašgatavotie  mūzikas instrumenti. Laura prot pārliecināt un  iedrošināt bērnus piedalīties gan Burtnieku novada mazo vokālistu konkursā “Mincis”, gan Valmieras pilsētas pirmsskolas izglītības iestāžu jauno talantu saietā “Nākam ciemos”. Ar aizrautību un radošu enerģiju viņa vada gan pirmsskolas vecuma bērnu ansambli, gan sieviešu vokālo ansambli Burtnieku pagasta kultūras centrā,” stāsta kolēģi.

Rencēnu  pamatskolas pedagoģei Rasmai Ozoliņai par ilggadīgu, profesionālu un radošu ieguldījumu izglītības iestādes attīstībā. Raksturo teiciens: „Kurš pielicis gadiem spārnus?” Tie „aizlidojuši”...

Rencēnu  pamatskolas pedagoģei Antrai Elstiņai par radošumu un panākumiem mācību un audzināšanas darba organizēšanā. Raksturo teiciens: „Kur radies miers un stabilitāte ikdienas darbā?”

Rencēnu  pamatskolas pedagoģei Indrai Mūrniecei par mērķtiecīgu un radošu mācību darbu, par iniciatīvu un ieguldīto darbu skolas darbinieku kolektīva saliedēšanā. Raksturo teiciens: „Vai varam piedalīties, organizēt, atbalstīt...?”

Rencēnu  pamatskolas pedagoģei Leldei Subatelei par nozīmīgu profesionālo un  pedagoģisko ieguldījumu izglītojamo radošuma un muzikālo talantu attīstīšanā. Raksturo teiciens: “Vai dzīvē ir kaut kas iespējams bez mīlestības? Noteikti - nē! Mīlestība palīdz!”

Ēveles pamatskolas pedagoģei Irīdai Jukāmei par mūža ieguldījumu izglītojamo individuālo spēju attīstībā un folkloras un Eko pulciņa vadīšanā.

Ēveles pamatskolas pedagogam Antonam Kromānam par mūža ieguldījumu un augstu profesionālo meistarību darbā ar izglītojamiem, viņu spēju attīstīšanā un radošumu pedagoģiskajā procesā.

Ēveles pamatskolas pedagoģei Ilzei Carai par pašaizliedzību, humānismu, augstu profesionālo meistarību, radošumu pedagoģiskajā procesā, prasmi novērtēt katra individuālās spējas un veicināt to attīstību, kā arī spēju strādāt komandā.

Ēveles pamatskolas pedagoģei Gunitai Vavžikai par pašaizliedzību, par izglītojamo spēju attīstību un personības izaugsmes attīstību mācību darbā un interešu jomā, vadot mazpulkus, kā arī par veiksmīgu sadarbību ar izglītojamo vecākiem.

Pirmsskolas izglītības iestādes “Burtiņš” vadītājas vietniecei Ausmai Benušei. “Pateicamies par mīlestību, gadu gaitā uzkrāto pieredzi, vēlmi ar to dalīties, par māksliniecisko devumu, nebeidzamo radošumu, gaišumu un labestību, kas motivē ikvienu būt labākam, būt priekpilnam,” stāsta kolēģi.

Pirmsskolas izglītības iestādes “Burtiņš” pedagoģei Aigitai Guoģei–Lapiņai. “Mūzikas skolotāja, kurai pateicamies par radošumu, entuziasmu un pozitīvismu, kas iedvesmo ikvienu, par to, ka padari katru pasākumu krāsaināku un aizraujošāku, par atraktivitāti, atsaucību un enerģiju, par to, ka ļoti mīli bērnus, mūziku un savu profesiju,” stāsta kolēģi.

Pirmsskolas izglītības iestādes “Burtiņš” logopēdei Līgai Miķelsonei. “Pateicamies par mieru, ko radi sev apkārt, par cieņpilnu attieksmi pret visiem, par zināšanām, ar kurām dalies, par izpalīdzību un padomu, kuru nekad neatsaki, par apzinīgumu, rūpēm un pacietību, strādājot ar bērniem, par atsaucību, iesaistoties ikvienā iestādes aktivitātē,” stāsta kolēģi.

Pirmsskolas izglītības iestādes “Burtiņš” sporta skolotājai un peldēšanas trenerei Paulai Rozenvaldei. “Pateicamies par pozitīvo attieksmi pret bērniem, par ieinteresētību viņu attīstībā, par vajadzību pēc nepārtrauktas pilnveidošanās. Pateicamies par enerģiju, par viedokli, ko izsaki, par veselīgā dzīvesveida popularizēšanu,” stāsta kolēģi.  

Pirmsskolas izglītības iestādes “Burtiņš” pedagoģei Lāsmai Salnājai. “Sešgadīgo bērnu skolotāja, kurai pateicamies par atsaucību, par vēlmi izglītoties, izprast procesus izglītībā, par vēlmi dalīties ar iegūtajām zināšanām, par lielo atbildības sajūtu, sagatavojot bērnus pamatizglītības apguvei,” stāsta kolēģi.

Pirmsskolas izglītības iestādes “Burtiņš” pedagoģei Mārai Krastiņai. “Sešgadīgo bērnu skolotāju, kurai pateicamies par nemitīgo vēlmi pilnveidoties, par akurātu un radošu savu tiešo pienākumu izpildi, par atsaucību, iesaistoties ikvienā iestādes aktivitātē,” stāsta kolēģi.

Pirmsskolas izglītības iestādes “Burtiņš” sporta skolotājam Ventim Beķerim. “Pateicamies par profesionalitāti, radošumu, atvērtību sarunai, sadarbībai, dziļo filozofiju. Pateicamies par to, ka sporta nodarbībās izmanto radošas un interesantas mācību metodes un veido bērnos pārliecību, ka sports nostiprina veselību, mērķtiecību un sociālās prasmes,” stāsta kolēģi.

ZIŅU ARHĪVS2021    2020    2019    2018    2017    2016    2015    2014    2013    2012    2011    2010    2009    


Burtnieku novada pašvaldība

Juridiskā adrese: J. Vintēna iela 7, Burtnieku pagasts, Burtnieku novads, LV-4206

Pasta adrese: Vanagu iela 4, Valmiermuiža, Valmieras pagasts, Burtnieku novads, LV-4219

Tālr. 64226643, fakss 64226332, e-pasts: info@burtniekunovads.lv

Darba laiks

Ar iepriekšēju pierakstu (pagastu pārvaldēs bez pieraksta apmeklētāju pieņemšanas laikos)
Pirmdien 8.00 - 18.00
Otrdien 8.00 - 17.00
Trešdien 8.00 - 17.00
Ceturtdien 8.00 - 17.00
Piektdien 8.00 - 16.00
*Pārtraukums 12.00 - 13.00

 

Piekļūstamības paziņojums

Tīmekļvietnes lietošanas noteikumi 

Datu privātuma politika

Tīmekļvietnē publicētās informācijas pārpublicēšana bez saskaņošanas ir aizliegta ar likumu

Burtnieku novada pašvaldības organizētajos pasākumos var tikt fotografēts un filmēts. Fotogrāfijas un videomateriāli var tikt izmantoti publicitātes materiālos. Iebildumu gadījumā varat vērsties pie pasākuma organizatora vai fotogrāfa, lai Jūs nefotografē un fotogrāfijas ar Jums nekur neparādās publiski

Dizaina izstrāde:blank

Izstrādāts:DirectHit