Jaunumi

attēls

Augustā pieņemtie Burtnieku novada pašvaldības domes lēmumi

2010-08-24

18. augustā notika Burtnieku novada pašvaldības kārtējā domes sēde, kurā izskatīja vairāk kā trīsdesmit jautājumu. Galvenie no tiem:
•    Lēma par piedalīšanos projektu atklātajā konkursā ar projekta pieteikumu „Burtnieku novada pašvaldības ē

18. augustā notika Burtnieku novada pašvaldības kārtējā domes sēde, kurā izskatīja vairāk kā trīsdesmit jautājumu. Galvenie no tiem:
•    Lēma par piedalīšanos projektu atklātajā konkursā ar projekta pieteikumu „Burtnieku novada pašvaldības ēku energoefektivitātes paaugstināšana” (plašāka informācija 4. lpp).
•    Lēma par grozījumiem lēmumā „Par piedalīšanos atklātā projektu konkursā” no 2010. gada 21. jūlija protokols Nr. 8 lēmums 2.§”, piedaloties projektu atklātajā konkursā ar projekta pieteikumu „Burtnieku novada pašvaldības teritorijas attīstības plānošanas dokumentu izstrāde”, kura īstenošanai nepieciešamais kopējais finansējums ir LVL 50 000.
•    Apstiprināja Burtnieku novada pašvaldības amatu klasifikācijas katalogu.
•    Apstiprināja Burtnieku novada pašvaldības nolikumu „Par atlīdzību Burtnieku novada pašvaldībā” un Burtnieku novada pašvaldības darbinieku mēnešalgu skalu.
•    Apstiprināja Burtnieku novada pašvaldības saistošos noteikumus Nr...../2010 “Grozījumi 2010. gada 17. februāra saistošajos noteikumos Nr. 4/2010 „Burtnieku novada pašvaldības nolikums””.
•    Apstiprināja pašvaldības Sociālā dienesta Nolikumā izdarīto grozījumu tekstu, kas nosaka, ka Sociālais dienests ir iestāde.
•    Lēma izdarīt precizējumus Burtnieku novada pašvaldības štatu sarakstā.
•    Lēma apstiprināt par Burtnieku pirmsskolas izglītības iestādes vadītāju Lindu Sēni (interviju ar vadītāju lasiet 1. lpp).
•    Lēma piešķirt finansējumu LVL 200 biedrībai „Vidzemes sporta asociācijai” Kaspara Pakera startam Pasaules čempionātā 2010. gadā (plašāka informācija 1. lpp).
•    Lēma piešķirt Irēnai Garai pabalstu par operāciju un ārstēšanos.
•    Lēma par nokavēto nodokļu piedziņu bezstrīda kārtībā no vairākām privātpersonām.
•    Lēma par dzīvojamās platības piešķiršanu vienai personai.
•    Lēma par zemes nomas pārtraukšanu uz zemes vienības „Dambītes” Burtnieku novadā, Rencēnu pagastā daļu pirms termiņa.
•    Lēma par vairāku zemes nomas līgumu pārtraukšanu pirms termiņa.
•    Lēma par īpašuma „Veikneri” Burtnieku novadā Rencēnu pagastā sadalīšanu un nosacījumiem zemes ierīcības projekta izstrādāšanai.
•    Lēma par adreses maiņu ēkām un būvēm Matīšu un Burtnieku pagastos.
•    Lēma par nosaukuma maiņu valsts zemes vienībai.
•    Lēma par pašvaldībai piekritīgas zemes nomu Vecates pagastā.
•    Lēma par ceļa servitūta līguma slēgšanu.
•    Lēma par atteikumu no pirmpirkuma tiesībām.
•    Lēma akceptēt būvprojektu un izsniegt būvatļauju individuālās dzīvojamās mājas būvniecībai Pilātos, Valmieras pagastā.
•    Lēma, pamatojoties uz Burtnieku novada saistošiem noteikumiem Nr. 5 „Par teritorijas plānojumiem”, neatļaut laivu kanāla izbūvi Burtnieku pagastā.
•    Papildus jautājumi.

ZIŅU ARHĪVS2019    2018    2017    2016    2015    2014    2013    2012    2011    2010    2009