Jaunumi

attēls

Apstiprināts Burtnieku novada pašvaldības budžets 2018. gadam

2018-02-05

Trešdien, 31. janvārī, Burtnieku novada pašvaldības domes deputāti apstiprināja Burtnieku novada pašvaldības budžetu 2018. gadam. Par budžeta prioritātēm noteikta izglītība, pašvaldības kultūras infrastruktūras objektu sakārtošana, ielu un autoceļu uzlabošana, novada attīstības projektu realizācija, kā arī Burtnieku novada saimniecisko un pārvaldības jautājumu sakārtošana. 2018. gada janvārī ir izveidota Saimnieciskā nodaļa, kuras pienākumos būs pašvaldības īpašumu, resursu un teritorijas apsaimniekošana, kā arī teritorijas plānošanas, dzīvojamā fonda stratēģijas izstrāde, pašvaldībai piederošo īpašumu ekonomiski izdevīga apsaimniekošana.

Par budžeta prioritātēm stāsta Burtnieku novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Guntars Štrombergs: “Budžetu 2018. gadam veidojām uz attīstību orientētu un sabalansētu. Tiek turpināta iesāktā virzība pakāpeniski sakārtot kultūras, izglītības un sporta infrastruktūras objektus. Šogad un turpmākajos gados plānojam vairāk ieguldīt ceļu infrastruktūras sakārtošanā, novirzot šim mērķim papildu finanšu līdzekļus. Lai īstenotu ieceres ceļu uzturēšanai, meliorācijas sistēmu atjaunošanai, Burtnieka ezera ekoloģiskā stāvokļa uzlabošanai un tūrisma attīstībai, aktīvi tiek meklētas iespējas piesaistīt Eiropas Savienības fondu un citu finanšu instrumentu līdzekļus. Turpināsim nodrošināt kvalitatīvu pamatizglītības ieguvi pēc iespējas tuvāk dzīvesvietai. Pašreiz prioritāte izglītības jomā ir rindas samazināšana uz pirmsskolas izglītības iestādi “Burtiņš”, lai  vairāk nekā 80 bērniem būtu iespēja to apmeklēt. Šogad tiks uzsākta piebūves būvprojekta izstrāde, lai vēlākais nākamgad varētu uzsākt celtniecību. Latvijas simtgades gadā novada iedzīvotājiem un valstij kā paliekošu vērtību dāvināsim atjaunotu Matīšu pagasta kultūras namu. Būvniecības darbi tika uzsākti jau pērn, šoruden plānojam tos pabeigt.”

Pamatbudžets

Burtnieku novada pašvaldības 2018. gada pamatbudžeta kopējie ieņēmumi plānoti 7 038 476 eiro apmērā. Iedzīvotāju ienākuma nodoklis ir Burtnieku novada pašvaldības galvenais ieņēmumu avots (58,9%). Otrs lielākais ieņēmumu īpatsvars pamatbudžetā ir no valsts budžeta mērķdotācijām, kuru apjoms 2018. gadā tiek prognozēts 2 075 585 eiro apmērā (29,4%).

Pamatbudžetā novirzīts arī naudas līdzekļu atlikums uz gada sākumu - 1 085 617 eiro apmērā, plānoti aizņēmumi - 980 858 eiro apmērā. Naudas līdzekļu atlikums uz gada beigām plānots - 58 848 eiro.

Pamatbudžeta izdevumi

Burtnieku novada pašvaldības plānotie pamatbudžeta izdevumi 2018. gadā, neieskaitot aizņēmumu atmaksu, sastāda 8 479 409 eiro. Lielākā daļa no pamatbudžeta ieņēmumiem tiek novirzīti izglītībai (37,7%), atpūtai, kultūrai un reliģijai (21,6%), kā arī teritoriju un mājokļu apsaimniekošanai (15,6%). Pārējie 25,1% no pamatbudžeta sadalīti likumdošanas varai, izpildvarai (12,2%), sociālajai aizsardzībai (9,7%), ekonomiskajai darbībai (2%), sabiedriskajai kārtībai un drošībai (0,9%) un veselībai (0,3%).

Izglītība

Burtnieku novada pašvaldības pamatbudžeta izdevumi izglītībai 2018. gadā ir auguši, kas skaidrojams gan ar atalgojuma pieaugumu, gan ar pērn uzsākto pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu bērniem, kuri apmeklē privātās pirmsskolas izglītības iestādes. Saglabāts līdzšinējais atbalsts kārtējiem remontiem izglītības iestādēs un inventāra iegādei. 2018. gadā tiks uzsākts darbs pie pirmsskolas izglītības iestādes “Burtiņš” piebūves celtniecības, lai palielinātu bērnudārza kapacitāti par 80-90 vietām jeb 4 grupām. Plānots, ka šogad tiks izstrādāts būvprojekts.

Kultūra

Burtnieku novada pašvaldība 2018. gadā turpinās Burtnieku novadam nozīmīgu kultūras objektu sakārtošanu. Pērn pēc rekonstrukcijas darbu atsāka Ēveles Tautas nams, bet šogad plānots pabeigt Matīšu pagasta kultūras nama pārbūvi. Matīšu centrā esošā ēka tiks pilnībā pārbūvēta, tajā atradīsies lielā zāle ar 195 sēdvietām, kā arī mazā zāle. Tāpat tiks labiekārtota kultūras nama apkārtne, izveidojot nelielu skvēru ar košumkrūmiem un stāvlaukumu automašīnām.

Tiks pilnveidota arī novada kultūras dzīve, organizējot jaunu, Latvijas mēroga pasākumu – Burtnieka ezera svētkus, kuri norisināsies 25. augustā Burtniekos. To ietvaros tiks organizētas kulinārās meistardarbnīcas, kuru laikā mācīs pagatavot zivju zupu un rādīs zivju kūpināšanas paraugdemonstrējumus. Tāpat būs sagatavota kultūras un sporta programma, aktivitātes ģimenēm ar bērniem. Svētku norisei izdevies piesaistīt finansējumu no Igaunijas - Latvijas programmas.

Līdzekļi paredzēti arī Burtnieku novada pašvaldības pašdarbnieku kolektīvu dalībai XXVI Vispārējos latviešu Dziesmu un XVI Deju svētkos, lai tiem būtu nodrošināti tērpi u.c. vajadzības, piemēram, transports.

Pašvaldības organizētajiem sporta pasākumiem un sporta biedrību, klubu un nodibinājumu atbalstam plānots izlietot 114 748 eiro.

Sociālā aizsardzība

Pašvaldība ir saglabājusi līdzšinējos sociālo pabalstu un pakalpojumu veidus. Rasta iespēja palielināt pašvaldības pabalstu jaundzimušā aprūpei no 170 līdz 200 eiro. Pieaugs arī pabalsts malkas iegādei.

Pašvaldības ielu un autoceļu uzturēšana

2018. gadā pašvaldība pirmo reizi no pamatbudžeta novirzījusi papildu finanšu līdzekļus 50 000 eiro apmērā novada ielu un ceļu uzturēšanai. Savukārt no pašvaldības speciālā budžeta Autoceļa fonda plānots izlietot 200 020 eiro.

2018. gadā plānots:

  • Pašvaldības autoceļa Sauļi - Melluplūķi (Rencēnu pagasts) atjaunošana,
  • Būvprojektu izstrāde un autoruzraudzība pašvaldības autoceļiem “Glāznieki-Veitas-Šķiliņas” un “Graudiņi – Pučurga – Matīši”,
  • Turpināsies darbi pie ceļu un ielu segumu atjaunošanas novadā, kā arī tiek virzītas jaunu ielu izbūves ieceres Valmieras pagastā.

Attīstība

Lielākie projekti, ko plānots uzsākt un/vai realizēts 2018. gadā:

  • Matīšu pagasta kultūras nama rekonstrukcija,
  • Rencēnu brīvdabas estrāde izveide,
  • Rencēnu sporta laukuma pārbūve,
  • Būvprojekta izstrāde pirmsskolas izglītības iestādes “Burtiņš” piebūvei,
  • Turpināsies Eiropas Sociālā fonda un valsts budžeta finansētā projekta “Pasākumi vietējas sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Burtnieku novadā” īstenošana;
  • Burtnieku novada attīstības programmas 2019.-2024. gadam izstrāde.

Speciālajā budžetā (izņemot ziedojumus un dāvinājumus) 2018. gadā plānoti ieņēmumi 279 552 eiro, bet izdevumi – 215 820 eiro apmērā.

Plašāka informācija par Burtnieku novada pašvaldības budžetu 2018. gadam šeit.

Infografiks

ZIŅU ARHĪVS2021    2020    2019    2018    2017    2016    2015    2014    2013    2012    2011    2010    2009    


Burtnieku novada pašvaldība

Juridiskā adrese: J. Vintēna iela 7, Burtnieku pagasts, Burtnieku novads, LV-4206

Pasta adrese: Vanagu iela 4, Valmiermuiža, Valmieras pagasts, Burtnieku novads, LV-4219

Tālr. 64226643, fakss 64226332, e-pasts: info@burtniekunovads.lv

Darba laiks

Ar iepriekšēju pierakstu (pagastu pārvaldēs bez pieraksta apmeklētāju pieņemšanas laikos)
Pirmdien 8.00 - 18.00
Otrdien 8.00 - 17.00
Trešdien 8.00 - 17.00
Ceturtdien 8.00 - 17.00
Piektdien 8.00 - 16.00
*Pārtraukums 12.00 - 13.00

 

Piekļūstamības paziņojums

Tīmekļvietnes lietošanas noteikumi 

Datu privātuma politika

Tīmekļvietnē publicētās informācijas pārpublicēšana bez saskaņošanas ir aizliegta ar likumu

Burtnieku novada pašvaldības organizētajos pasākumos var tikt fotografēts un filmēts. Fotogrāfijas un videomateriāli var tikt izmantoti publicitātes materiālos. Iebildumu gadījumā varat vērsties pie pasākuma organizatora vai fotogrāfa, lai Jūs nefotografē un fotogrāfijas ar Jums nekur neparādās publiski

Dizaina izstrāde:blank

Izstrādāts:DirectHit