Jaunumi

attēls

Biedrība „No Salacas līdz Rūjai” izsludina LEADER projektu konkursa 3. kārtu

2017-10-04

Atbilstoši biedrības  „No Salacas līdz Rūjai” SVVA stratēģijai 2014.-2020.gadam un 2015. gada 13. oktobra Ministru kabineta noteikumiem Nr. 590 “Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība lauku attīstībai apakšpasākumā "Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju”.

Termiņš, kad tiks uzsākta projektu iesnieguma pieņemšana

2017. gada 30.oktobris - 2017. gada 30.novembris

Sludinājuma kopsumma
181290,39  EUR

Izsludināto rīcību atbalsta apmēru kopsumma.
2.1.Rīcība – 90 600 EUR
2.2. Rīcība – 50 000 EUR
2.3.Rīcība – 40 690,39 EUR

Projektu  īstenošanas termiņš

Ja tiek veikta būvniecība, teritorijas labiekārtošana – 2 gadi no Lauku atbalsta dienesta lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu.

Ja projektu īsteno aktivitātē „Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” un projektā paredzēta attiecināmo izmaksu pozīcija „Ar projektu saistītā personāla atalgojuma un darbības nodrošināšana” izmaksas, kas nepārsniedz 15% no projekta kopējās attiecināmo izmaksu summas – 2 gadi no Lauku atbalsta dienesta lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu.

Pārējiem projektiem projektu īstenošanas termiņš ir 1 gads no Lauku atbalsta dienesta lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu.

Projektu mērķis. Pievilcīga un pieejama teritorija.

2.1. Rīcība

Dabas un kultūras objektu sakārtošana un pieejamības uzlabošana

Apbalsta apmērs projektam

20 000 EUR

Atbilstošā MK Noteikumu Nr.590 5.2.punktā minētā darbība

Vietējās teritorijas, ieskaitot dabas un kultūras objektu, sakārtošana pakalpojumu pieejamībai, kvalitātei un sasniedzamībai.

Rīcības apraksts

Sekmēt dabas un kultūrvides resursu izmantošanu teritorijas attīstībai, atbalstīt projektus apkārtējās vides sakopšanas un pieejamības nodrošināšanai.

Sociālās infrastruktūras objektu, vienota dabas, kultūras un reliģiskā mantojuma objektu attīstīšana un popularizēšana, izglītošana par vietējām dabas un kultūras vērtībām un to nozīmi. Pašvaldību funkcijās noteiktajam, papildinoši vides pieejamības pasākumi.

2.2.Rīcība

Jaunu pakalpojumu radīšana, to pieejamības uzlabošana, infrastruktūras izveide

Apbalsta apmērs projektam

20 000 EUR

Atbilstošā MK Noteikumu Nr.590 5.2.punktā minētā darbība

Vietējās teritorijas, ieskaitot dabas un kultūras objektu, sakārtošana pakalpojumu pieejamībai, kvalitātei un sasniedzamībai.

Rīcības apraksts

Pieprasītu ārpusskolas izglītības, kultūras un sociālo pakalpojumu attīstīšana. Kultūras un ārpusskolas izglītības iestāžu un to materiālā nodrošinājuma atjaunošana un uzlabošana. Ārpusskolas izglītības, sociālo un kultūras pakalpojumu daudzveidības veicināšana.

2.3.Rīcība

Izglītības, kultūrvides un sporta aktivitāšu attīstīšana

Apbalsta apmērs projektam

15 000 EUR

Atbilstošā MK Noteikumu Nr.590 5.2.punktā minētā darbība

Vietējās teritorijas, ieskaitot dabas un kultūras objektu, sakārtošana pakalpojumu pieejamībai, kvalitātei un sasniedzamībai.

Rīcības apraksts

Sniegt atbalstu brīvā laika pavadīšanas, kultūras, sporta pasākumu un aktīvās atpūtas vietu izveidei vai labiekārtošanai, saistot to arī ar tūrisma nozares attīstību, tādejādi nodrošinot VRG darbības teritorijas pievilcību.

Aktivitāte „Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas”
Rīcības:
2.1. Dabas un kultūras objektu sakārtošana un pieejamības uzlabošana;
2.2. Jaunu pakalpojumu radīšana, to pieejamības uzlabošana, infrastruktūras izveide;
2.3. Izglītības, kultūrvides un sporta aktivitāšu attīstīšana.

 

Rīcība

Aktivitāte

Maksimālā attiecināmo izmaksu summa vienam projektam, tūkst. EUR

Maksimālā atbalsta intensitāte, %

 

2.1

Dabas un kultūras objektu sakārtošana un pieejamības uzlabošana

2. Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas

20 000

Sabiedriskā labuma projektam 90%

 
 

2.2.

Jaunu pakalpojumu radīšana, to pieejamības uzlabošana, infrastruktūras izveide

20 000

 
 

2.3.

Izglītības, kultūrvides un sporta aktivitāšu attīstīšana

15 000

 

Ar vietējās attīstības stratēģiju var iepazīties biedrības mājas lapā www.nosalacaslidzrujai.lv un birojā adrese: Mūrmuižas iela-9, 3. stāvā, Valmiera, LV-4201

Projektu iesniegšana:

Iesniegumus papīra dokumenta varēs iesniegt:

Mūrmuižas iela-9, Valmiera, LV-4201, kontaktpersona Vizma Vasere tālr. 29148024, e –pasts: vizma60@gmail.com

Projekta iesniegumus elektroniskā dokumenta formā var iesniegt Lauku atbalsta dienesta Elektroniskās pieteikšanās sistēmā https://eps.lad.gov.lv/login.

Parakstot pieteikumu ar drošu elektronisko parakstu un apliecinot ar laika zīmogu Elektronisko dokumentu likumā noteiktajā kārtībā, var iesniegt nosūtot uz Lauku atbalsta dienesta e-pastu: lad@lad.gov.lv.

Projekta iesnieguma veidlapas ir atrodama mājas lapā: www.lad.gov.lv.

Dokumentu sagatavoja administratīvā vadītāja Vizma Vasere

ZIŅU ARHĪVS2021    2020    2019    2018    2017    2016    2015    2014    2013    2012    2011    2010    2009    


Burtnieku novada pašvaldība

Juridiskā adrese: J. Vintēna iela 7, Burtnieku pagasts, Burtnieku novads, LV-4206

Pasta adrese: Vanagu iela 4, Valmiermuiža, Valmieras pagasts, Burtnieku novads, LV-4219

Tālr. 64226643, fakss 64226332, e-pasts: info@burtniekunovads.lv

Darba laiks

Ar iepriekšēju pierakstu (pagastu pārvaldēs bez pieraksta apmeklētāju pieņemšanas laikos)
Pirmdien 8.00 - 18.00
Otrdien 8.00 - 17.00
Trešdien 8.00 - 17.00
Ceturtdien 8.00 - 17.00
Piektdien 8.00 - 16.00
*Pārtraukums 12.00 - 13.00

 

Piekļūstamības paziņojums

Tīmekļvietnes lietošanas noteikumi 

Datu privātuma politika

Tīmekļvietnē publicētās informācijas pārpublicēšana bez saskaņošanas ir aizliegta ar likumu

Burtnieku novada pašvaldības organizētajos pasākumos var tikt fotografēts un filmēts. Fotogrāfijas un videomateriāli var tikt izmantoti publicitātes materiālos. Iebildumu gadījumā varat vērsties pie pasākuma organizatora vai fotogrāfa, lai Jūs nefotografē un fotogrāfijas ar Jums nekur neparādās publiski

Dizaina izstrāde:blank

Izstrādāts:DirectHit