Jaunumi

attēls

Jūlijā pieņemtie Burtnieku novada pašvaldības domes lēmumi

2010-07-27

21. jūlijā notika Burtnieku novada pašvaldības kārtējā domes sēde, kurā izskatīja vairāk kā trīsdesmit jautājumu. Galvenie no tiem:

21. jūlijā notika Burtnieku novada pašvaldības kārtējā domes sēde, kurā izskatīja vairāk kā trīsdesmit jautājumu. Galvenie no tiem:


•    Lēma par piedalīšanos divos atklāto projektu konkursos (plašāka informācija 4. lpp).
•    Lēma iegādāties Dabas resursu nodaļas vajadzībām atbilstošu automašīnu saskaņā ar LR tiesību aktos noteiktajām prasībām.
•    Lēma izdarīt izmaiņas štatu sarakstā aizstājot vārdus Ēveles pagasta bibliotekāre ar Ēveles pagasta bibliotēkas vadītāja, saistībā ar bibliotēkas akreditāciju.
•    Apstiprināja Burtnieku novada pašvaldības saistošos noteikumus Nr.19/2010 “Grozījumi Burtnieku novada pašvaldības 2010.gada 27.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1/2010 „Par Burtnieku novada pašvaldības 2010.gada pamatbudžetu””
•    Apstiprināja Burtnieku novada pašvaldības saistošos noteikumus Nr.20/2010 “Grozījumi Burtnieku novada pašvaldības 2010.gada 17.februāra saistošajos noteikumos Nr.5/2010 „Par Burtnieku novada pašvaldības 2010.gada speciālo budžetu””.
•    Pasludināja Burtnieku novada visu administratīvo teritoriju, kurā ietilpst Valmieras, Vecates, Rencēnu, Ēveles, Matīšu un Burtnieku pagasti, par teritoriju, kurā aizliegts audzēt ģenētiski modificētos kultūraugus. Aizliegums noteikts uz 10 (desmit) gadiem un apstiprināja Burtnieku novada pašvaldības saistošos noteikumus Nr. 21 „Par aizliegumu ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanai Burtnieku novadā”, kuri stāsies spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas Ziemeļvidzemes reģionālajā laikrakstā „Liesma”.
•    Lēma turpināt Burtnieku novada pašvaldības domes dalību SIA „Ziemeļvidzemes atkritumu apsaimniekošanas organizācija” (ZAAO) un SIA „VTU Valmiera”, saglabājot pašvaldības īpašumā tās kapitāla daļas abos uzņēmumos.
•    Apstiprināja Burtnieku novada pašvaldības Lietvedības nodaļas nolikumu.
•    Piešķīra papildus finansējumu LVL 500.00 apmērā Valmieras pagasta pensionāru biedrībai V.P.”MEŽĀBELE” transporta izdevumu segšanai 2010. gadā.
•    Lēma piešķirt papildus naudas līdzekļus skolas piederumu iegādei Ls 4000.00 apmērā un pabalstu Ls 20.00 apmērā piešķirt bērniem no trūcīgajām ģimenēm, kas mācās vispārizglītojošās skolās, uzsākot 2010./2011.mācību gadu (plašāka informācija 0. lapā).
•    Apstiprināja Burtnieku novada septiņu bibliotēku krājuma veidošanas komisijas.
•    Lēma par telpu nomas līguma nosacījumu grozīšanu.
•    Lēma par dienesta dzīvojamās telpas statusa atcelšanu.
•    Apstiprināja Burtnieku novada pašvaldības saistošos noteikumus “Par Burtnieku novada kapsētu uzturēšanu”. Saistošie noteikumi stāsies spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas Ziemeļvidzemes reģionālajā laikrakstā „Liesma”.
•    Apstiprināja Saistošos noteikumus Nr. 23/2010 „Burtnieku novada ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu un to ekspluatācijas, lietošanas un aizsardzības noteikumi”. Saistošie noteikumi stāsies spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas Ziemeļvidzemes reģionālajā laikrakstā „Liesma”.
•    Lēma par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu īpašumam „Krūmiņi” Valmieras pagastā, Burtnieku novadā.
•    Lēma neizmantot pirmpirkuma tiesības uz nekustamo īpašumu “Jaundaudži”, Valmieras pagastā, Burtnieku novadā, kas sastāv no divām zemes vienībām.
•    Lēma izbeigt administratīvo lietu par atļauju dīķa izveidošanai uz zemes vienības “Jaunpenči” Burtnieku pagastā zemes, pamatojoties uz personas iesniegumu.
•    Lēma nodot īpašumā bez atlīdzības zemes vienības „Kalnduņēni”, Vecates pagastā, Burtnieku novadā, zemes domājamo daļu.
•    Lēma iznomāt pašvaldībai piekritīgās zemes vienības “Ābeļdārzs”, Burtnieku pagastā Burtnieku novadā, zemes daļu bez apbūves tiesībām līdz 2015.gada 31.decembrim.
•    Lēma iznomāt zemes vienības Robežu iela 8A, Matīšu pagastā Burtnieku novadā, zemes daļu līdz 2015.gada 31.decembrim.
•    Lēma pārtraukt zemes nomas līgumu uz zemes vienības “Ābeļdārzs” pirms termiņa ar 2010.gada 21.jūliju.
•    Lēma neizmantot pirmpirkuma tiesības uz nekustamo īpašumu “Jaungruntes”, Matīšu pagastā, Burtnieku novadā,.
•    Lēma neizmantot pirmpirkuma tiesības uz nekustamo īpašumu “Riņņi” Vecates pagastā, Burtnieku novadā.
•    Lēma iznomāt pašvaldībai piekritīgās zemes vienības “Jaunpenči 1”, Burtnieku pagastā Burtnieku novadā, zemes daļu bez apbūves tiesībām līdz 2015.gada 31.decembrim.
•    Lēma neizmantot pirmpirkuma tiesības uz nekustamo īpašumu “Akmeņkalni” Rencēnu pagastā, Burtnieku novadā.
•    Lēma neizmantot pirmpirkuma tiesības uz nekustamo īpašumu “Vecrīderi” Ēveles pagastā, Burtnieku novadā.
•    Lēma pilnvarot Dabas aizsardzības pārvaldes Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāta Administrācijas vecāko valsts vides inspektoru Andi Zvejnieku Burtnieku novada administratīvajā teritorijā kontrolēt apstāšanās un stāvēšanas noteikumu ievērošanu zaļajā zonā ārpus ceļiem un īpaši aizsargājamās dabas teritorijās un sastādīt administratīvo pārkāpumu protokolus - paziņojumus.
•    Lēma piešķirt ikgadējo atvaļinājumu pašvaldības domes priekšsēdētājam Jānim Leitim.
•    Lēma neizmantot pirmpirkuma tiesības uz nekustamo īpašumu “Ziedonis 49”, Valmieras pagastā, Burtnieku novadā.
•    Lēma par mērķdotācijas izdevumu grozījumiem Matīšu un Ēveles pagastos.
•    Lēma par izmaiņām štatu sarakstā.
•    Informācijas.

ZIŅU ARHĪVS2021    2020    2019    2018    2017    2016    2015    2014    2013    2012    2011    2010    2009    


Burtnieku novada pašvaldība

Juridiskā adrese: J. Vintēna iela 7, Burtnieku pagasts, Burtnieku novads, LV-4206

Pasta adrese: Vanagu iela 4, Valmiermuiža, Valmieras pagasts, Burtnieku novads, LV-4219

Tālr. 64226643, fakss 64226332, e-pasts: info@burtniekunovads.lv

Darba laiks

Ar iepriekšēju pierakstu (pagastu pārvaldēs bez pieraksta apmeklētāju pieņemšanas laikos)
Pirmdien 8.00 - 18.00
Otrdien 8.00 - 17.00
Trešdien 8.00 - 17.00
Ceturtdien 8.00 - 17.00
Piektdien 8.00 - 16.00
*Pārtraukums 12.00 - 13.00

 

Piekļūstamības paziņojums

Tīmekļvietnes lietošanas noteikumi 

Datu privātuma politika

Tīmekļvietnē publicētās informācijas pārpublicēšana bez saskaņošanas ir aizliegta ar likumu

Burtnieku novada pašvaldības organizētajos pasākumos var tikt fotografēts un filmēts. Fotogrāfijas un videomateriāli var tikt izmantoti publicitātes materiālos. Iebildumu gadījumā varat vērsties pie pasākuma organizatora vai fotogrāfa, lai Jūs nefotografē un fotogrāfijas ar Jums nekur neparādās publiski

Dizaina izstrāde:blank

Izstrādāts:DirectHit