Jaunumi

Aprīlī pieņemtie Burtnieku novada pašvaldības domes lēmumi

2010-04-27

2010. gada 21. aprīlī notika kārtējā Burtnieku novada pašvaldības domes sēde, kurā izskatīja vairāk kā 50 jautājumu:

 • lēma neuzsākt projekta „Publiskās infrastruktūras kvalitātes uzlabošana Ēveles pagastā” aktivitātes autoceļa A1 Žagatas-Vecdīveļi – Jērcēnu pagasta robeža 3,1 km rekonstrukcijas realizāciju.
 • lēma piedalīties atklātos projektu konkursos ar četriem projektu pieteikumiem (plašāka informācija 4. lpp.).
 • apstiprināja Burtnieku novada pašvaldības saistošos noteikumus “Grozījumi Burtnieku novada pašvaldības 2010. gada 27. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 1/2010 „Par Burtnieku novada pašvaldības 2010. gada pamatbudžetu””.
 • apstiprināja Burtnieku novada pašvaldības saistošos noteikumus “Grozījumi Burtnieku novada pašvaldības 2010. gada 17. februāra saistošajos noteikumos Nr. 5/2010 „Par Burtnieku novada pašvaldības 2010. gada speciālo budžetu””.
 • lēma atcelt Burtnieku novada pašvaldības domes 2010. gada 17. februāra lēmumu (protokols Nr. 2; 10§) „Par Vecates, Matīšu, Burtnieku, Ēveles, Rencēnu un Lizdēnu ūdens ieguves, atdzelžošanas, maģistrālo apgādes sistēmu un notekūdeņu apsaimniekošanas ietaišu un maģistrālo notekūdeņu vadu nomu Rencēnu pagasta pašvaldības SIA “Renete””.
 • lēma nodot apsaimniekošanai Rencēnu pagasta pašvaldības SIA „Renete”, pašvaldības īpašumā esošos objektus Rencēnu, Matīšu, Vecates, Burtnieku un Ēveles pagastos.
 • lēma par atlikušo vērtību iegūt īpašumā no Hanza Līzings un Unilīzings trīs autotransporta līdzekļus, kuriem beidzies operatīvā līzinga līguma termiņš, bet kas nepieciešami pašvaldības funkciju pildīšanai.
 • lēma veikt izmaiņas Burtnieku novada pašvaldības administratīvās komisijas sastāvā.
 • lēma izdarīt izmaiņas Burtnieku novada pašvaldības štatu sarakstā.
 • lēma piešķirt politiski represētās personas statusu vienai personai.
 • apstiprināja Burtnieku novada bāriņtiesas nolikuma grozījumus un jauno redakciju, noteica maksimālo stundu skaitu bāriņtiesas locekļiem proporcionāli katra pagasta iedzīvotāju skaitam un noteica stundas likmi Ls 2,25 apmērā.
 • lēma piešķirt finansējumu sporta klubam „Matīši” un Murjāņu sporta ģimnāzijai Oskara Ķibermaņa mācību treniņu nometnes nodrošināšanai.
 • apstiprināja Burtnieku novada pašvaldības Sociālā dienesta atbalsta centra nolikumu.
 • noteica telpu nomas maksu par vienu stundu Atbalsta centrā, Draudzības ielā 12 A, Valmieras pagastā.
 • lēma mainīt Burtnieku novada pašvaldības Lizdēnu pirmsskolas izglītības iestādei nosaukumu uz Burtnieku novada pašvaldības izglītības iestāde „Zīļuks”.
 • lēma slēgt līgumu ar Valmieras pilsētas pašvaldību par pašvaldību savstarpējiem norēķiniem par Valmieras mūzikas skolas, Jaunatnes centra „Vinda””, Bērnu sporta skolas sniegtajiem pakalpojumiem līdz 2010. gada 31. maijam un par Mākslas vidusskolas sniegtajiem pakalpojumiem līdz 2010. gada 31. decembrim.
 • lēma ierosināt Izglītības un Zinātnes Ministrijai apbalvot pensionētos skolotājus Anatoliju Kindzuli un Ainu Kalniņu par ieguldīto darbu skolēnu patriotiskajā audzināšanā.
 • apstiprināja Burtnieku novada pašvaldības sporta spēļu nolikumu (plašāka informācija 6. lpp).
 • atļāva I.K. „PREMIX” izbraukuma tirdzniecību ar SIA „Rīgas kombinētās lopbarības rūpnīcas” produkciju Burtnieku novadā katra mēneša trešajā sestdienā saskaņā ar noteiktu grafiku.
 • apstiprināja makšķerēšanas licenču cenas 2010. gadam (plašāka informācija 1. lpp).
 • lēma par zemes nomas līguma pārtraukšanu pirms termiņa.
 • lēma apstiprināt nosaukumu „RŪTES-BEIDES mežs” Burtnieku novada pašvaldībai piederošai zemes vienībai.
 • apstiprināja zemes reformas pabeigšanai paredzētās zemes vienību platības, atbilstoši Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas telpiskajos datos noteiktajai platībai.
 • lēma par zemes ierīcības projekta izstrādāšanu īpašumam „Tālavas” Burtnieku novada Rencēnu pagastā, īpašumam „Saitti” Burtnieku novada Valmieras pagastā, īpašumam „Jaunstūrīši” Burtnieku novada Valmieras pagastā, īpašumam “Parkmaļi”, Vecatē, Burtnieku novada Vecates pagastā.
 • lēma par nosaukumu apstiprināšanu valsts zemes vienībām.
 • lēma par pašvaldībai piekrītošas zemes iznomāšanu.
 • lēma par atbrīvošanu no nomas maksas par zemes nomu.
 • lēma piešķirt adreses Valmieras pagastā.
 • lēma par nekustamo īpašumu „Podnieki” Matīšu pagastā, Burtnieku novadā un “Jaunmārkundas” Matīšu pagastā, Burtnieku novadā sadalīšanu.
 • lēma par zemes ierīcības projekta izstrādāšanu īpašuma “Burtnieku Ausekļa vidusskola” zemes vienībai Burtnieku pagastā, Burtnieku novadā.
 • lēma par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības iznomāšanu.
 • lēma par vairāku zemes reformas pabeigšanai izmantojamo zemes gabalu iznomāšanu.
 • lēma par lēmuma atcelšanu un lēmuma pieņemšanu par zemes vienības piekritību
 • lēma par zemes vienību platību apstiprināšanu.
 • lēma neizmantot pirmpirkuma tiesības uz nekustamo īpašumu “Jaunpodnieki”, Matīšu pagastā, Burtnieku novadā.
 • apstiprināja SIA „Pučurga”, SIA „Burtnieku ezera pārvalde”, SIA „VP Komforts”, pašvaldības kapitālsabiedrības „Rencēnu pagasta pašvaldības SIA „Renete” 2009. gada pārskatus.
 • apstiprināja Burtnieku novada pašvaldības 2009. gada pārskatu.
 • lēma iznomāt pašvaldības kapitālsabiedrībai „Rencēnu pagasta pašvaldības SIA “Renete”” vairākus autotransporta līdzekļus.
 • lēma par SIA „PUČURGA” valdes priekšsēdētāja atbrīvošanu un jauna valdes priekšsēdētāja iecelšanu. Turpmāk SIA valdes priekšsēdētāja pienākumus pildīs Igors Korņējevs.


Ar domes lēmumiem un atklāto sēžu protokoliem var iepazīties Burtnieku novada administratīvajā centrā J. Vintēna ielā 7, Burtniekos. Pagasta pārvaldēs var iepazīties ar domes lēmumu un atklāto sēžu protokolu norakstiem.


ZIŅU ARHĪVS2021    2020    2019    2018    2017    2016    2015    2014    2013    2012    2011    2010    2009    


Burtnieku novada pašvaldība

Juridiskā adrese: J. Vintēna iela 7, Burtnieku pagasts, Burtnieku novads, LV-4206

Pasta adrese: Vanagu iela 4, Valmiermuiža, Valmieras pagasts, Burtnieku novads, LV-4219

Tālr. 64226643, fakss 64226332, e-pasts: info@burtniekunovads.lv

Darba laiks

Ar iepriekšēju pierakstu (pagastu pārvaldēs bez pieraksta apmeklētāju pieņemšanas laikos)
Pirmdien 8.00 - 18.00
Otrdien 8.00 - 17.00
Trešdien 8.00 - 17.00
Ceturtdien 8.00 - 17.00
Piektdien 8.00 - 16.00
*Pārtraukums 12.00 - 13.00

 

Piekļūstamības paziņojums

Tīmekļvietnes lietošanas noteikumi 

Datu privātuma politika

Tīmekļvietnē publicētās informācijas pārpublicēšana bez saskaņošanas ir aizliegta ar likumu

Burtnieku novada pašvaldības organizētajos pasākumos var tikt fotografēts un filmēts. Fotogrāfijas un videomateriāli var tikt izmantoti publicitātes materiālos. Iebildumu gadījumā varat vērsties pie pasākuma organizatora vai fotogrāfa, lai Jūs nefotografē un fotogrāfijas ar Jums nekur neparādās publiski

Dizaina izstrāde:blank

Izstrādāts:DirectHit