Jaunumi

attēls

Uzņēmējdarbības vides uzlabošanas plāna 2013.-2014.gadam virsmērķis – izcila uzņēmējdarbības vide

2013-04-11

LR Ekonomikas ministrija sadarbībā ar uzņēmēju organizācijām un nozaru ministrijām izstrādājusi un šodien, 9.aprīlī, Ministru kabineta sēdē apstiprināts ikgadējais Uzņēmējdarbības vides uzlabošanas pasākumu plāns 2013.-2014.gadam. Pl

LR Ekonomikas ministrija sadarbībā ar uzņēmēju organizācijām un nozaru ministrijām izstrādājusi un šodien, 9.aprīlī, Ministru kabineta sēdē apstiprināts ikgadējais Uzņēmējdarbības vides uzlabošanas pasākumu plāns 2013.-2014.gadam. Plānā iekļauti 32 pasākumi, kuru īstenošana virzīs Latviju tuvāk izcilai uzņēmējdarbības videi un augstākai vietai starptautiskajā Pasaules Bankas Doing Business indeksā.

„Līdztekus lielajiem reformu jautājumiem izglītības sistēmā, valsts uzņēmumu pārvaldībā, tieslietu sistēmā, enerģētikas politikā u.c. jomās, ir jāveic pastāvīgi uzlabojumi uzņēmējdarbības vidē. Ir teiciens, ka, lai paliktu uz vietas, ir jāiet, bet, lai virzītos uz priekšu – ir jārīkojas izlēmīgāk nekā citiem un jāskrien ātrāk. Latvijas biznesa vides uzlabošanai Ekonomikas ministrija ciešā sadarbībā ar nozaru organizācijām sagatavojusi Uzņēmējdarbības vides uzlabošanas pasākumu plānu 2013.-2014.gadam, kurā iekļauto pasākumu īstenošana palīdzēs Latvijai uzlabot rādītājus Doing Business reitingā, piesaistīt jaunas investīcijas, radīt darbavietas un virzīties uz izcilību uzņēmējdarbības vides kvalitātē. Tas būs iespējams pie nosacījuma, ka visas plāna izpildē iesaistītās puses mērķtiecīgi veic nepieciešamos uzlabojumus,” uzsver ekonomikas ministrs Daniels Pavļuts.

Ekonomikas ministrijā 2012.gada nogalē un 2013.gada sākumā noritēja aktīvs darbs un konstruktīvs dialogs ar sadarbības partneriem pie administratīvo slogu radošu normu identificēšanas un pasākumu izstrādes uzņēmējdarbības vides uzlabošanai, tādējādi turpinot reformu ciklu uuzņēmējdarbībai un investīcijām labvēlīgas vides veidošanā. Kā palīgs attiecīgo jomu pastāvīgā monitoringā, t.i., jau ieviesto pasākumu efektivitātes novērtēšanā un jaunu problēmjautājumu identificēšanā, tika izmantots Pasaules Bankas Doing Business indekss. Uzņēmējdarbības vides uzlabošanas pasākumu plāna 2013.-2104.gadam izstrādes procesā uzsvars likts tieši uz Doing Business 2013.gada ietverto rādītāju uzlabošanu, ņemot vērā pasaules labās prakses analīzi, un tādu pasākumu izvirzīšanu, kas paredz iespēju saņemt kvalitatīvākus e-pakalpojumus, tādējādi atvieglojot uzņēmēju saimniecisko darbību.

Uzņēmējdarbības vides uzlabošanas pasākumu plānā 2013.-2014.gadam ir paredzēti 32 pasākumi, no kuriem nozīmīgākie ir šādi:

 • uzņēmējdarbības uzsākšanā: izvērtēt uzņēmumu (t.sk. mikrouzņēmumu) darbinieku reģistrācijas procesa optimizācijas iespēju, samazināt nodevu uzņēmumu reģistrācijai, ja tiek izmantota elektroniskā reģistrācija, paplašināt e-paraksta funkcionalitāti uzņēmumu reģistrācijai portālā www.latvija.lv, u.c.
 • būvniecības procesā: neatliekami pieņemt Būvniecības likumprojektu un izstrādāt ar to saistīto MK noteikumu grozījumus (lai nodrošinātu būvniecības procesa pilnīgu sakārtošanu), kā arī nodrošināt Būvniecības informācijas sistēmas (BIS) projekta darbības uzsākšanu līdz 2013.gada beigām,
 • investoru tiesību aizsardzībā: ieviest jaunu Uzņēmumu reģistra pakalpojumu – paziņojuma nosūtīšana par UR vestajos reģistros reģistrēto subjektu lietās pieteiktajām izmaiņām,
 • nodokļu jomā: ieviest elektronisko algas nodokļu grāmatiņu, nodrošināt brīdinošas informācijas apriti EDS par nodokļu maksātāja darījuma partnera apturēto saimniecisko darbību, u.c.,
 • nekustamā īpašuma reģistrēšanā: samazināt valsts nodevas par īpašuma tiesību nostiprināšanu Zemesgrāmatā apmēru, ieviest nekustamā īpašuma reģistrēšanu elektroniski, izstrādājot Valsts vienotās datorizētās Zemesgrāmatas funkcionalitāti elektroniskām nostiprinājuma lūguma formām,
 • līgumsaistību izpildē: pieņemt Šķīrējtiesu likumprojektu, veikt pasākumus papildus tiesnešu piesaistei, lai izlīdzinātu tiesu noslodzi un paātrinātu uzkrājumā esošo lietu izskatīšanu, sagatavot grozījumus procesuālajos likumos, lai nodrošinātu pakāpenisku elektronisko dokumentu aprites un e-pakalpojumu tiesu iestādēs ieviešanu (piemēram, tiesu prakses publicēšanu un bezmaksas pieejamību internetā).

Kā zināms, Latvija Pasaules Bankas Doing Business 2013.gada radītājos ierindota 25.vietā starp 185 pasaules valstīm un 8.vietā starp ES dalībvalstīm. Latvijas sasniegusi šādus uzlabojumus:

 • nodokļu nomaksas rādītājā ir visbūtiskākais uzlabojums, un uzņēmēji ir secinājuši, ka ir samazinājies nodokļu maksāšanai patērētais laiks no 290 stundām uz 264 stundām gadā, samazinājies arī kopējais nodokļu sloga rādītājs no 37,9% uz 36,6%, līdz ar to Latvijai ir izdevies pakāpties uz 52.vietu no 62.vietas. Tas paveikts, pateicoties ieviestajai EDS sistēmai, deklarēšanas atvieglojumiem (piemēram, PVN deklarāciju iesniegšana reizi ceturksnī, pusgadā un gadā atkarībā no apgrozījuma), kā arī daļējai mikrouzņēmumu regulējuma ieviešanai u.c.;
 • nekustamā īpašuma tiesību reģistrācijā ir kāpums par vienu vietu no 32.vietas uz 31.vietu, kas ir saistīts ar POS termināļu ieviešanu, izziņas pieprasījuma atcelšanu par samaksātu nekustamā īpašuma nodokli Zemesgrāmatu nodaļā;
 • elektrības pieslēgumosir nemainīga 83.vieta, kas ir saistīta ar 2010.gadā ieviesto iespēju vienkāršota tehniskā projekta izstrādei elektrotīkla ierīkošanai vai rekonstrukcijai, samazinot pieslēguma nodrošināšanai nepieciešamo laiku no 6 uz 3 mēnešiem;
 • uzņēmējdarbības izbeigšanā stabilas pozīcijas (33.vieta) Latvijai ļāvis 2010.gada nogalē ieviestais Maksātnespējas likums, tā īstenošana praksē vēl tiek vērtēta, bet jau šobrīd ir audzis apmierināto prasību koeficients - no 31,9 līdz 59,8 punktiem, salīdzinot datus ar 2011.gada rādītājiem.

Jāatzīmē, ka Latvijai joprojām vērojams zems vērtējums uzņēmējdarbības uzsākšanas, būvniecības un līgumsaistību izpildē. Jau 2012.gadā Uzņēmējdarbības vides uzlabošanas pasākumu plāna ietvaros ir īstenoti pasākumi, kas ļaus paaugstināt arī Latvijas starptautisko reitingu Doing Business turpmāk, piemēram:

 • ieviesta jauno uzņēmumu elektroniskā reģistrēšana Komercreģistrā ar portāla ww.latvija.lv starpniecību;
 • saīsināta PVN maksātāju reģistrēšana no 10 uz 5 darbdienām;
 • stājās spēkā grozījumi Komerclikumā, kas paredz valdes un padomes locekļu un dalībnieku interešu konfliktu novēršanu darījumu slēgšanā;
 • vienkāršots būvatļaujas saņemšanas process (izstrādāti grozījumi Vispārīgajos būvnoteikumos, kas samazina Doing Business 2012.gadam rādītājos būvniecības procesā identificētās 21 procedūru un 205 dienas uz 15 procedūrām un 115 dienām), šo normu īstenošana Doing Business vēl tiek vērtēta praksē,
 • izstrādāts regulējums vienas pieturas aģentūras principa ieviešanai īpašuma datu reģistrēšanā un īpašumtiesību nostiprināšanā;
 • ieviesta eKase – uzņēmējiem vairs nav jāiesniedz izziņa kā apliecinājums par veiktajiem maksas pakalpojumiem, valsts nodevām un nodokļu maksājumiem, u.c.

2012.gadā Uzņēmējdarbības vides uzlabošanas pasākumu plāna ietvaros kopumā izpildīti 22 pasākumi un 32 apakšpasākumi (4 pasākumu izpilde ir atlikta, ņemot vērā 2013.gada valsts budžeta ietvaru, 1 pasākums zaudējis aktualitāti esošajā redakcijā), pārējo uzdevumu izpilde tiks turpināta Plāna 2013.-2014.gadam ietvaros, jo paredz 2 gadu uzdevumu izpildes termiņu.

Uzņēmējdarbības vides uzlabošanas pasākumu plāna 2013.-2014.gadam izstrādē piedalījās gan nozaru ministriju un to padotībā esošo iestāžu pārstāvji, gan sadarbības partneri no LTRK, LDDK un Ārvalstu investoru padomes Latvijā.

Saskaņā ar Uzņēmējdarbības vides uzlabošanas pasākumu rīkojumu paredzēta atbildīgo institūciju uzraudzība par Plānā paredzēto uzdevumu izpildi, sniedzot regulāras atskaites par sasniegto progresu tām uzdoto uzdevumu izpildē (informācija atrodama Ekonomikas ministrijas mājas lapā: /em/2nd/?cat=30209).

Lai gan Ministru kabinetā ir iesniegts jaunais Plāna 2013.-2014.gadam projekts, Ekonomikas ministrija ir atvērta sadarbībai ar valsts pārvaldes, sadarbības partneriem un uzņēmējiem administratīvo procedūru skaitu un izmaksas samazinošu pasākumu izstrādē, un cer uz augstiem rezultātiem balstītu darbu arī turpmāk.

ZIŅU ARHĪVS2021    2020    2019    2018    2017    2016    2015    2014    2013    2012    2011    2010    2009    


Burtnieku novada pašvaldība

Juridiskā adrese: J. Vintēna iela 7, Burtnieku pagasts, Burtnieku novads, LV-4206

Pasta adrese: Vanagu iela 4, Valmiermuiža, Valmieras pagasts, Burtnieku novads, LV-4219

Tālr. 64226643, fakss 64226332, e-pasts: info@burtniekunovads.lv

Darba laiks

Ar iepriekšēju pierakstu (pagastu pārvaldēs bez pieraksta apmeklētāju pieņemšanas laikos)
Pirmdien 8.00 - 18.00
Otrdien 8.00 - 17.00
Trešdien 8.00 - 17.00
Ceturtdien 8.00 - 17.00
Piektdien 8.00 - 16.00
*Pārtraukums 12.00 - 13.00

 

Piekļūstamības paziņojums

Tīmekļvietnes lietošanas noteikumi 

Datu privātuma politika

Tīmekļvietnē publicētās informācijas pārpublicēšana bez saskaņošanas ir aizliegta ar likumu

Burtnieku novada pašvaldības organizētajos pasākumos var tikt fotografēts un filmēts. Fotogrāfijas un videomateriāli var tikt izmantoti publicitātes materiālos. Iebildumu gadījumā varat vērsties pie pasākuma organizatora vai fotogrāfa, lai Jūs nefotografē un fotogrāfijas ar Jums nekur neparādās publiski

Dizaina izstrāde:blank

Izstrādāts:DirectHit