Jaunumi

attēls

Paziņojums par izmaiņām Burtnieku novada pašvaldības pakalpojumu pieejamībā

2020-04-13

Turpinot darbu pie Covid-19 izplatības ierobežošanas un ar to saistīto seku novēršanas, Ministru kabinets līdz otrdienai, 12. maijam, pagarinājis ārkārtējās situācijas termiņu. Lai ierobežotu COVID-19 vīrusa izplatību un rūpētos par darbinieku un apmeklētāju veselību, līdz 2020. gada 12. maijam vai citiem rīkojumiem Burtnieku novada pašvaldības iestādēs ierobežota apmeklētāju pieņemšanas klātienē, īstenojot principu – pirms nāc, piesakies! Burtnieku novada pašvaldībā nepieņem skaidras naudas maksājumus.

Lai saņemtu speciālistu konsultācijas attālināti, aicinām sazināties ar nepieciešamo speciālistu, zvanot vai nosūtot dokumentus/iesniegumus elektroniski e-pastā, pa pastu vai ievietojot pastkastītē, kas atrodas pie Burtnieku novada pagastu pārvalžu ēkām. Pirms ierašanās noteikti piesakieties iepriekš, jo ir darbinieki, kuri pēc iespējas strādā attālināti un var nebūt pieejami uz vietas! 

Aicinām būt apzinīgiem, izvērtēt savu veselības stāvokli un klātienē pakalpojumus saņemt tikai gadījumos, ja nav iespējams to izdarīt elektroniski, saņemt konsultāciju telefoniski vai atlikt. 

KONTAKTI


Izglītības iestādēs

 • Pārtraukta mācību procesa norise klātienē visās pamatskolās, mācības plānots organizēt attālināti;
 • Pirmsskolas izglītības iestādes nodrošina dežūrgrupu darbību, lai nepieciešamības gadījumā nodrošinātu pirmsskolas pakalpojumu sniegšanu vecākiem, kas paši nevar nodrošināt bērnu pieskatīšanu. Lai apmeklētu pirmsskolas izglītības iestādi, vecākiem reizi nedēļā ir jāiesniedz pirmsskolas izglītības iestādē rakstisks apliecinājums, ka bērns un ģimene nav bijusi ārvalstīs, nav bijusi kontaktā ar Covid-19 saslimušajiem vai kontaktpersonām pēdējo 14 dienu laikā un vecākiem nav iespēju citādi nodrošināt bērna pieskatīšanu. Aicinām vecākus savlaicīgi informēt par iestādes apmeklēšanu/neapmeklēšanu, lai varētu plānot ēdināšanu un skolēnu autobusu maršrutus;
 • Burtnieku novada multifunkcionālais jaunatnes iniciatīvu centrs un dienas centrs "Grieze" apmeklētājiem ir slēgti;
 • Pārtraukta visu kultūrizglītības un sporta profesionālās ievirzes un interešu izglītības programmu mācību procesu norise (treniņi, sacensības un mēģinājumi) izglītības un kultūras iestādēs;
 • Skolu sporta zāles interesentiem ir slēgtas.

Kultūras iestādēs

 • Visi pašvaldības organizētie kultūras un sporta pasākumi līdz 12. maijam ir atcelti vai pārcelti,
 • Iestādes apmeklētājiem slēgtas;
 • Nenotiek pašdarbības kolektīvu mēģinājumi.

Atgādinām, ka ārkārtējās situācijas laikā, ir aizliegti arī jebkādi privāti pasākumi,  ja tajos piedalās cilvēki, kuri nedzīvo kopā. Izņēmums ir bēru ceremonijas ārtelpās ar nosacījumu, ka tiek ievērota savstarpējā divu metru distance starp personām un citi epidemioloģiskās drošības noteikumi. Atļauta laulības reģistrācija dzimtsarakstu nodaļā vai baznīcā, klātesot tikai personām, kuras vēlas noslēgt laulību, un diviem pilngadīgiem lieciniekiem. Dzimtsarakstu nodaļā vai baznīcā jānodrošina epidemiologu noteiktās prasības un divu metru fiziskā distancēšanās. Kāzu svinības un mielasti ārkārtējā situācijā nedrīkst notikt un jāatliek uz vēlāku laiku.


Sociālais dienests

Burtnieku novada pašvaldības sociālais dienests līdz 12. maijam pārtrauc klientu apkalpošanu klātienē, piemērojot izņēmumus krīzes situācijā. Sociālais dienests sniegs klātienes pakalpojumus tikai neatliekamos gadījumos un krīzes situācijās un pieņems tikai klientus, kuri pakalpojumus vai pabalstus pieprasa pirmo reizi. Visi neskaidrie jautājumi risināmi ar telefona vai e-pasta starpniecību. 
 
Ārkārtējās situācijas laikā Burtnieku novada pašvaldības sociālā dienesta psiholoģes pa tālruni sniedz bezmaksas psiholoģiskā atbalsta konsultācijas Burtnieku novada iedzīvotājiem. Valstī ievestie ierobežojumi koronavīrusa “Covid 19” dēļ izmainījuši iedzīvotāju ikdienu - cilvēki var izjust pastiprinātu trauksmi, bailes, izmisumu un neziņu par nākotni. Šādās situācijās nepieciešama profesionāla palīdzība un atbalsts.

Ar Burtnieku novada pašvaldības sociālā dienesta psiholoģēm Annu Kalniņu un Ingu Šulci var sazināties katru darba dienu no 8.00-12.00 un 13.00-17.00 pa tālr. 25726031. Konfidencialitāte garantēta.

Informācijai. Pirmās nepieciešamības preču vai pārtikas iegādei var izmantot kādu no šādām iespējām: piegādi mājoklī, izvairoties no kontakta ar piegādātāju; pārtikas vai preču piegādi ar tuvinieku palīdzību, atstājot tās pie durvīm; lūgt pašvaldības sociālā dienesta palīdzību, izvairoties no tieša kontakta ar sociālo darbinieku.​


Bāriņtiesa

Burtnieku novada bāriņtiesa sniedz konsultācijas tikai attālināti. Lai saņemtu konsultāciju  vai informētu par apdraudējumu bērnu drošībai un aprūpei (lasīt vairāk), aicinām sazināties ar Burtnieku novada bāriņtiesu zvanot:

20218931 bāriņtiesas priekšsēdētājai Ingai Pāžei,
29188618 bāriņtiesas priekšsēdētājas vietniecei Dacei Rikai,
64223275 bāriņtiesas loceklei Lindai Kornei vai
22026777 bāriņtiesas loceklei Indrai Mūrniecei.

Burtnieku novada bāriņtiesa aicina iedzīvotājus iesniegt dokumentus, tos nosūtot elektroniski e-pastā barintiesa@burtniekunovads.lv, pa pastu vai ievietot pastkastītēs, kas atrodas pie pagastu pārvaldēm. 

Burtnieku novada bāriņtiesas plānotās un citu pašvaldību pieprasītās pārbaudes tiks veiktas  pēc 2020. gada 12. maija. Ārkārtējās situācijās, ja apdraudēta bērna veselība, dzīvība vai drošība, Burtnieku novada bāriņtiesa nodrošinās pārbaudes dzīvesvietās arī izsludinātās ārkārtējās situācijas laikā. 


Dzimtsarakstu nodaļa

Burtnieku novada dzimtsarakstu nodaļa ārkārtas situācijā nodrošinās:

 • Miršanas fakta reģistrāciju iespēju robežās aicinām veikt vienpersoniski, bez citu personu piedalīšanās, iepriekš saskaņojot laiku pa tālruni 29388170 vai 64207076. 
 • Dzimšanas fakta reģistrāciju. Atgādinām, ka reģistrējot jaundzimušo, bērns nav jāņem līdzi uz dzimtsarakstu nodaļu un bērna dzimšana reģistrējama mēneša laikā no dzimšanas brīža. Pirms ierašanās klātienē, lūdzam iepriekš saskaņot laiku pa tālruni 29388170 vai 64207076. Uz reģistrāciju lūdzam ierasties tikai vecākus, bez citu personu piedalīšanās.
 • Par iepriekš plānotām laulību reģistrācijām martā un aprīlī, lūdzam sazināties pa tālruni 29388170; 64207076 vai e-pastu: dzimtsar.nod@burtniekunovads.lv
 • Par laulību reģistrāciju Ieslodzījumu vietu pārvaldes Valmieras cietumā sazināties iepriekš pa tālruni 64281464, www.ievp.gov.lv  vai e-pastā: valmieras.cietums@ievp.gov.lv

Papildu informācija:

 • ja nepieciešams, laulības reģistrēšanas laiku un vietu iespējams pārcelt (laulības var reģistrēt ne ātrāk kā viena mēneša un ne vēlāk kā sešu mēnešu laikā pēc iesnieguma saņemšanas dzimtsarakstu nodaļā), par to iepriekš informējot Burtnieku novada dzimtsarakstu nodaļu;
 • pilngadīgi Latvijas pilsoņi vai pilngadīgi Latvijas nepilsoņi iesniegumu par laulības noslēgšanu var iesniegt arī elektroniski tajā dzimtsarakstu nodaļā, kurā vēlas noslēgt laulību, ja iesniegums parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un tam ir laika zīmogs.
 • vārda, uzvārda un tautības maiņas, arhīva pakalpojumu (atkārtotu apliecību, izziņu, izrakstu izsniegšana) un citu jautājumu risināšanu lūdzam atlikt, izvērtējot dokumenta saņemšanas aktualitāti.
 • konsultācijas ar personām un iestādēm civilstāvokļa aktu reģistrācijas jautājumos aicinām risināt attālināti elektroniskā saziņā dzimtsar.nod@burtniekunovads.lv vai www.latvija.lv.

Bibliotēkas

Burtnieku novada pašvaldības bibliotēkas apmeklētājiem ir slēgtas. Steidzamības gadījumos varat sazināties ar bibliotēkas vadītāju telefoniski vai e-pastā. Kontakti


Burtnieku novada Būvvalde

Latvijā izsludinātās ārkārtējās situācijas dēļ, lai ierobežotu Covid-19 vīrusa izplatību un rūpētos par darbinieku un apmeklētāju veselību, līdz 2020.gada 12. maijam Burtnieku novada Būvvalde būvniecības procesu nodrošina elektroniski, izmantojot Būvniecības informācijas sistēmu. 

Jautājumu un konsultāciju gadījumā iespējams sazināties ar Burtnieku novada Būvvaldes darbiniekiem, izmantojot kontaktinformāciju

Ārkārtējas nepieciešamības gadījumā Burtnieku novada Būvvalde pieņems apmeklētājus arī klātienē, par to iepriekš vienojoties ar būvvaldes darbiniekiem.


SIA "BN Komforts" paziņo, ka līdz 12. maijam PĀRTRAUC KLIENTU APKALPOŠANU KLĀTIENĒ Vanagu ielā 4a, Valmieras pagastā, Burtnieku novadā. 

 • turpmāk saziņa ar klientiem tiks nodrošināta darba dienās noteiktajā darba laikā no plkst. 8.00 līdz 17.00 pa tālr. 22025761, kā arī elektroniski, sazinoties e-pastā: bnkomforts@burtniekunovads.lv
 • klientiem tiks sagatavoti rēķini elektroniski, izmantojot “Bill.me”, kā arī tiks nosūtīti ar VAS “Latvijas Pasts” starpniecību.
 • klātienes darījumus (līgumu parakstīšana, maksājumu veikšanu u.c.) lūgums kārtot pēc 12. maija.

Atgādinām un aicinām! Burtnieku novada pašvaldība pieņem bezskaidras naudas maksājumus! Rekvizīti norādīti rēķinā!

Nekustamā īpašuma nodokli iespējams apmaksāt portāla www.epakalpojumi.lv sadaļā Nekustamais īpašums. Informācija par pārceltajiem maksāšanas termiņiem pieejama ŠEIT.

Pieņemam ar eParakstu parakstītus dokumentus uz e-pastu: info@burtniekunovads.lv, pieejamas vairākas iesniegumu veidlapas (ŠEIT), kuras iespējams parakstīt un nosūtīt mums pa pastu vai ievietot pastkastēs pie pagastu pārvaldēm! Pieņemam iesniegumus, kuri rakstīti ar roku, ievērojot dokumentu noformēšanas prasības, skat. iesniegumu veidlapas. 

Iesniegums iestādei. Pakalpojums nodrošina dažāda veida elektronisku iesniegumu nosūtīšanu iestādēm. Šī pakalpojuma ietvaros iesniedzams dokuments, kurā ietverts iestādes kompetencē esošs lūgums, sūdzība, priekšlikums vai jautājums, atbilstoši Iesniegumu likumam. Pieejams šeit: www.latvija.lv/lv/Epakalpojumi/EP155/Apraksts

Latvijas iedzīvotājiem un uzņēmējiem ir iespēja izmantot mūsdienīgu un ērtu rīku saziņai ar valsts iestādēm, proti, e-adresi, kas pieejama valsts pārvaldes pakalpojumu portālā Latvija.lv. E-adrese iedzīvotājiem un uzņēmējiem rada iespēju visu saziņu ar valsts un pašvaldību iestādēm turpmāk veikt elektroniski un vienuviet – savā e-adresē. E-adrese nodrošina mūsdienīgu un drošu cilvēku saziņu ar valsti, kā arī tā kalpo kā vienota saziņas platforma visām valsts iestādēm. Izveidojot e-adresi, lietotājs saņems visas tās ziņas no valsts un pašvaldību iestādēm, kuras agrāk tika sūtītas pa pastu uz deklarēto adresi. Uzzini, kā iespēju izmantot šeit: https://mana.latvija.lv/e-adrese/

Lai iedzīvotāji varētu ērtāk rast atbildes uz dažādiem jautājumiem saistībā ar COVID-19 un tā radīto ietekmi dažādās jomās, ir izveidots vienots bezmaksas informatīvo diennakts tālrunis 8345 un vietne www.covid19.gov.lv. Interneta vietnē burtniekunovads.lv meklē informāciju par Burtnieku novada pašvaldības aktualitātēm!

Ārkārtējās situācijas tiesību akti apkopoti atsevišķā sarakstā vietnē Likumi.lv: https://likumi.lv/ta/tema/covid-19

ZIŅU ARHĪVS2020    2019    2018    2017    2016    2015    2014    2013    2012    2011    2010    2009    


Burtnieku novada pašvaldība

Juridiskā adrese: J. Vintēna iela 7, Burtnieku pagasts, Burtnieku novads, LV-4206

Pasta adrese: Vanagu iela 4, Valmiermuiža, Valmieras pagasts, Burtnieku novads, LV-4219

Tālr. 64226643, fakss 64226332, e-pasts: info@burtniekunovads.lv

Darba laiks
Pirmdien 8.00 - 18.00
Otrdien 8.00 - 17.00
Trešdien 8.00 - 17.00
Ceturtdien 8.00 - 17.00
Piektdien 8.00 - 16.00
*Pārtraukums 12.00 - 13.00

 

Tīmekļvietnes lietošanas noteikumi 

Datu privātuma politika

Tīmekļvietnē publicētās informācijas pārpublicēšana bez saskaņošanas ir aizliegta ar likumu

Burtnieku novada pašvaldības organizētajos pasākumos var tikt fotografēts un filmēts. Fotogrāfijas un videomateriāli var tikt izmantoti publicitātes materiālos. Iebildumu gadījumā varat vērsties pie pasākuma organizatora vai fotogrāfa, lai Jūs nefotografē un fotogrāfijas ar Jums nekur neparādās publiski

Dizaina izstrāde:blank

Izstrādāts:DirectHit