Jaunumi

attēls

Pieņemts lēmums likvidēt Ēveles pamatskolu

2020-01-22

Burtnieku novada pašvaldības dome 22. janvāra sēdē lēma ar 2020. gada 1. septembri likvidēt Ēveles pamatskolu. Skolā pašreiz reģistrēti 36 skolēni, kuri apgūst pamatizglītības programmas, bet pirmsskolā – 10.

Mācības notiek četrās apvienotajās klasēs. No Burtnieku novada skolā mācās 18 bērni, Strenču novada – 14, bet no citiem novadiem – 4. Izglītības iestādē strādā 15 pedagogi, 1 skolotājs – logopēds, pirmsskolas grupās strādā 2 pedagogi un 2 skolotāju palīgi. Tehniskie darbinieki - 4. Tiek īstenotas četras programmas: pamatizglītības programma (21011111), vispārējās pirmsskolas izglītības programma (01011111), speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem (21015611), speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem (21015811).

Diskusija par Ēveles pamatskolas darbību aizsākās jau 2018. gadā, kad Burtnieku novada pašvaldības domes izveidota darba grupa vērtēja skolas kvalitatīva un mūsdienīga pedagoģiskā procesa īstenošanas un resursu efektīvas izmantošanas iespējas. Darba grupa atzina, ka nesaredz Ēveles pamatskolai ilgtspējīgas attīstības iespējas. Ņemot vērā pedagogu entuziasmu un skolas nozīmību Ēveles pagasta iedzīvotājiem, skolai Burtnieku novada pašvaldības dome neliedza iespēju veikt akreditācijas procesu un uzlabot mācību, audzināšanas un metodisko darbu, lai nodrošinātu pilnvērtīgu izglītības procesu. 2019. gadā Akreditācijas ekspertu komisija skolas izglītības programmas akreditēja uz diviem gadiem, jo 9 kritēriji novērtēti ar "labi",  2 ar "ļoti labi", bet ar “pietiekami” 6 kritēriji: "Mācību saturs", "Mācīšanas kvalitāte", "Iekārtas un materiāltehniskie resursi", "Personālresursi", "Izglītības iestādes darba pašvērtēšana un attīstības plānošana", "Izglītības iestādes vadības darbs un personāla pārvaldība" un noteica virkni iestādes darbības/izglītības programmas uzlabošanas ieteikumus, kuri pašreiz īstenoti daļēji, bez izstrādāta plāna, ko par nepieciešamu nosaka Ministru kabineta noteikumi Nr. 831. Tieši kritēriji, kuri novērtēti ar "pietiekami", noteica akreditācijas termiņu uz 2 gadiem. 

Atbalstu Burtnieku novada pašvaldības padotībā esošajām izglītības iestādēm, kā arī dažādus ar izglītības jomu saistītus pakalpojumus nodrošina Kocēnu novada domes Izglītības pārvalde. Nolūkā iepazīties ar situāciju Ēveles pamatskolā uz 2019./2020.m.g. sākumu, pārvaldes speciālisti apmeklēja skolu. Pēc sarunas ar skolas direktori Barbaru Dauvarti un direktores vietnieci Agritu Buračevsku tika izdarīti vairāki secinājumi, piemēram, daudzi pedagogi skolā strādā blakusdarbā, vada tikai mācību stundas un neiesaistās metodiskajā darbā, kas ir pamats jaunā izglītības satura ieviešanā, kā arī nav nodrošināts atbalsta personāls speciālo izglītības programmu īstenošanai. I semestra laikā gan pedagogu darba nespējas, gan darba tiesisko attiecību izbeigšanas rezultātā notikušas 7 pārtarifikācijas, kas nenodrošina kvalitatīvu mācību procesu, neveicina stabilu un pēctecīgu tā organizāciju, kā arī pedagogu profesionālo pilnveidi. 

Akreditācijas ekspertu komisijas ziņojumā pausti līdzīgi secinājumi, taču pozitīvi tiek vērtēts pedagogu atbalsts izglītojamo personības veidošanā, novērtēts ieguldījums audzēkņu izaugsmes veicināšanā, izglītojamo spēju pārzināšana un to motivēšana talantu pilnveidošanai, kā arī pedagogu pieejamība konsultācijām. 

Ministru kabinets 2019. gada 19. novembrī  ir izdevis jaunus noteikumus Nr.556 “Prasības vispārējās izglītības iestādēm, lai to īstenotajās izglītības programmās uzņemtu izglītojamos ar speciālām vajadzībām”, kurā speciālo programmu īstenošanai noteiktas vairākas prasības mācību procesa organizācijai, mācību un tehniskajiem līdzekļiem, atbalsta pasākumiem u.c. Prasību nodrošināšana ir papildu slogs jau esošajām rekomendācijām iestādes darbības uzlabošanai.

Diemžēl arī skolēnu skaitam Ēveles pamatskolā ar katru gadu ir tendence sarukt. Vērtējot demogrāfisko situāciju Ēveles pagastā, tuvāko gadu prognozes neliecina, ka skolēnu skaits varētu pieaugt. Neloģiska ir arī pašreiz notiekošā bērnu pārvadāšana ar pašvaldības transportu. Apbraucot Strenču novada teritoriju, uz Ēveli tiek vesti skolēni no Strenčiem un Sedas. Līdzīga situācija ir arī no Ēveles pagasta - bērni dodas uz skolu Strenčos, Valmierā u.c.

Lēmums par Ēveles pamatskolas likvidāciju pieņemts ne tikai vērtējot skolēnu skaita nepietiekamību, bet arī iespējas nodrošināt pilnvērtīgu un normatīvo aktu prasībām atbilstošu mācību procesu. “Skolas slēgšana mazā lauku pagastā ir smags lēmums, taču tāda ir realitāte, kas jāpieņem, ja nav iespējams nodrošināt bērniem konkurētspējīgu izglītību. Labās iestrādnes, dalība Ekoskolu programmā, atbalstošā mācību vide bērniem ar mācību grūtībām, individuālā pieeja un īstenotās interešu izglītības programmas, ir vienmēr novērtētas un bijušas par pamatu, kāpēc Ēveles skolai gadu gaitā ir izdevies pārliecināt, ka tai izdosies pielāgoties pārmaiņām izglītības sistēmā un piesaistīt skolēnus. Diemžēl, vērtējot ekspertu secinājumus, jāsecina, ka lielais ieteikumu skaits liecina par nepieciešamību izglītības iestādes darbību uzlabot daudzās jomās, lai varētu sekmīgi realizēt izglītības programmas. Pietiekošs skolēnu skaits noteikti būtu atbalsts skolas pastāvēšanai, bet bērnu skaits arvien sarūk,” stāsta Burtnieku novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Edvīns Straume.

Domājot par Ēveles pamatskolas skolēnu turpmākajām mācību gaitām, Burtnieku novada pašvaldība saskata iespēju tās turpināt Rencēnu pamatskolā, kurā ir nodrošināta kvalitatīva pirmsskolas un pamatizglītības apguve un ir sakārtota infrastruktūra, kā arī ceļš līdz skolai aizņemtu aptuveni 30min. Pašvaldība organizēs transportu, lai skolēni varētu nokļūt Rencēnos. Pašvaldībā tiek pieļauts, ka, likvidējot Ēveles pamatskolu, daļa bērnu turpmāk varētu izvēlēties mācīties Strenču novada vidusskolā. Šādā gadījumā pašvaldība uzņemas visas saistības par starpnovadu savstarpējiem norēķiniem, kā arī varētu tiktu lemts par noteikumu Nr.11/2016 “Par Burtnieku novada pašvaldības bezmaksas ēdināšanas kārtību izglītojamiem” grozīšanu, lai, tāpat kā Vecates un Valmieras pagasta bērni, arī Ēveles pagasta bērni varētu pretendēt uz brīvpusdienu saņemšanu citu novadu mācību iestādēs. Atgādinām, ka lēmums apmaksāt ēdināšanu ārpus novada esošās mācību iestādēs ir pieņemts Burtnieku novada pašvaldības domē par tiem pagastiem, kuros nav savas izglītības iestādes. Līdz šim tie bija Vecates un Valmieras pagasti. Burtnieku novada pašvaldība individuāli sazināsies ar Ēveles pamatskolas skolēnu ģimenēm, kuras dzīvo Burtnieku novadā, lai lūgtu informāciju par izglītības iestādēm, ko izvēlējušies saviem bērniem, un sniegtu atbalstu neskaidrību gadījumā.

Burtnieku novada pašvaldība informēs Ēveles pamatskolas pedagogus un personālu normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā par darba tiesisko attiecību izbeigšanu. Pašvaldībai ir pienākums informēt darbiniekus ne vēlāk kā 6 mēnešus pirms darba attiecību izbeigšanas, šādi nodrošinot iespēju darbiniekam laicīgi meklēt jaunas iespējas darba tirgū vai pārkvalificēties.

Domājot par Ēveles pamatskolas ēkas turpmāko pielietojumu, Burtnieku novada pašvaldība vērtē un analizē vairākas tās izmantošanas iespējas. Risinājuma atrašana būs pašvaldības prioritāte, lai ēkai rastu atbilstošāko funkciju un tā būtu apdzīvota arī turpmāk. Jau šobrīd zināms, ka Ēveles pamatskolas sporta zāle būs pieejama arī turpmāk, nodrošinot iespēju vietējiem iedzīvotājiem nodarboties ar sportu, kā arī organizēt sacensības.

Lēmums par Ēveles pamatskolas likvidāciju pašvaldībai vēl jāsaskaņo ar Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministriju.

Raksts papildināts 23.01.2020.

ZIŅU ARHĪVS2020    2019    2018    2017    2016    2015    2014    2013    2012    2011    2010    2009    


Burtnieku novada pašvaldība

Juridiskā adrese: J. Vintēna iela 7, Burtnieku pagasts, Burtnieku novads, LV-4206

Pasta adrese: Vanagu iela 4, Valmiermuiža, Valmieras pagasts, Burtnieku novads, LV-4219

Tālr. 64226643, fakss 64226332, e-pasts: info@burtniekunovads.lv

Darba laiks
Pirmdien 8.00 - 18.00
Otrdien 8.00 - 17.00
Trešdien 8.00 - 17.00
Ceturtdien 8.00 - 17.00
Piektdien 8.00 - 16.00
*Pārtraukums 12.00 - 13.00

 

Tīmekļvietnes lietošanas noteikumi 

Datu privātuma politika

Tīmekļvietnē publicētās informācijas pārpublicēšana bez saskaņošanas ir aizliegta ar likumu

Burtnieku novada pašvaldības organizētajos pasākumos var tikt fotografēts un filmēts. Fotogrāfijas un videomateriāli var tikt izmantoti publicitātes materiālos. Iebildumu gadījumā varat vērsties pie pasākuma organizatora vai fotogrāfa, lai Jūs nefotografē un fotogrāfijas ar Jums nekur neparādās publiski

Dizaina izstrāde:blank

Izstrādāts:DirectHit